Mapa Wołowe Lasy

78-630 Wołowe Lasy

Wołowe Lasy w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza nad Drawą

  [~ 9.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza nad Drawą znajduje się na terenie mezoregionu Pojezierze Wałeckie. Obejmuje kompleksy leśne nad rzekami Drawą i Płociczną. Na całej długości swojej zachodniej granicy sąsiaduje z Drawieńskim Parkiem Narodowym i Obszarem Chronionego Krajobrazu Puszcza Drawska.Obszar charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, na które składają sie malownicze doliny rzek , rynny polodowcowe z licznymi jeziorami, czyste wody powierzchniowe, duża lesistość terenu z resztkami dawnej Puszczy drawskiej, bogate zbiorowiska rzadkich roślin i ostoje ginących zwierząt m.in. orła bielika, puchacza, bociana czarnego, żurawia i bobra a także ostatnie w Europie tarlisko łososia szlachetnego. Na terenie Obszaru znajduje się 9 rezerwatów przyrody: Załom, Sicienko, Płociczna, Kłocie Ostrowicke, Pustelnik, Jeziorka Głodne, Mszary Tuczyńskie, Leśne Źródła i Wielki Staw.

 • Mszary Tuczyńskie

  [~ 13.9 km] Rezerwaty przyrody

  torfowiska typu źródliskowego

 • Leśne Źródła

  [~ 15.6 km] Rezerwaty przyrody

  Ochrona licznych źrodełek w ekosystemie leśnym

 • Stary Załom

  [~ 15.8 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko reliktowej turzycy ptasie łapki (Carex ornithopoda) na kredzie jeziornej

 • Wielki Bytyń

  [~ 18.8 km] Rezerwaty przyrody

  jeziora: Wielki Bytyń, Bytyń Mały, Krępa, Zatoka Nakielno oraz przyległe lasy i łąki

 • Drawieński Park Narodowy

  [~ 22.6 km] Parki narodowe

  Park położony jest na Pojezierzu Myśliborsko-Wałeckim, w zasięgu zlewni rzeki Drawy i jej dopływów, i obejmuje część kompleksu leśnego Puszczy Drawskiej. W rzeźbie przeważają tereny równinne pokryte utworami sandrowymi. Mimo pozornie monotonnego, płaskiego, ukształtowanego przez lodowiec krajobrazu, obszar Parku należy do najciekawszej pod względem przyrodniczym części Pojezierza Południowopomorskiego. Główną atrakcją terenu są silnie meandrujące rzeki Drawa i Płociczna, których koryta wcinają się w otaczający teren na głębokość dochodzącą do 35 m. Szybki nurt upodabnia je do rzek górskich, a wspaniałe krajobrazy z licznymi wąwozami i przełomami powodują iż, trasa ta jest jednym z najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce. Ważnym elementem krajobrazu są liczne śródleśne jeziora oczka, a także ciąg jezior rynnowych we wschodniej części Parku .Wody te mają wysoką klasę czystości, o czym świadczy występowanie glonu z grupy krasnorostów.Pod względem geobotanicznym obszar Parku należy do Okręgu Wałecko-Drawskiego krainy geobotanicznej Pojezierza Pomorskiego. Charakterystyczne są dla niego bory sosnowe, lasy mieszane z udziałem dębów i buków oraz typowe pomorskie buczyny. Na granicy zasięgu zachowały się tu grądy grabowe z przytulią leśną. Lasy należące do kompleksu Puszczy Drawskiej zajmują ok. 80% powierzchni Parku. Duża część (40%) drzewostanów ma ponad 81 lat, występują również dęby i buki liczące ponad trzysta i czterysta lat. Ważnymi zbiorowiskami są również liczne torfowiska, głównie pojeziornego pochodzenia. Flora Parku obejmuje około 1000 gatunków roślin naczyniowych. Znajduje się tu wysunięte najdalej na zachód w Europie Środkowej stanowisko chamedafne północnej. Stwierdzono również występowanie 50 gatunków roślin chronionych m.in. storczyków, żurawiny drobnolistkowej, rosiczek, turzycy bagiennej, widłaków, wawrzynka wilczełyko, lilii złotogłów. Do osobliwości fitosocjologicznych należą mszary i mechowiska w zlewni rzeki Płocicznej. Bardzo bogata jest również roślinność występująca w jeziorach Parku (119 gatunków). Lasy Parku dają schronienie około 40 gatunkom ssaków. Żyją tu m in. jelenie, sarny, dziki, bobry, wydry, popielice. Bogactwem odznacza się również awifauna. Występuje tu 151 gatunków ptaków, w tym 16 gatunków ptaków drapieżnych, m.in. bielik, rybołów, orlik, trzmielojad, a także inne cenne jak tracz nurogęś, bocian czarny, gągoł. Dużą atrakcją jest występowanie żółwia błotnego, którego liczebność niestety maleje. Czystość wód w rzekach i jeziorach Parku powoduje, iż mogą żyć w nich rzadkie i ginące gatunki ryb: troć jeziorowa, sieja, sielawa, brzana, certa i łosoś.

 • Czapliniec Kuźnicki

  [~ 24.7 km] Rezerwaty przyrody

  kolonia lęgowa czapli siwej (Ardea cinerea)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu E rzeka Korytnica

  [~ 25.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar w dolinie rzeki Korytnicy w całości porośnięty lasem

 • Glinki II

  [~ 29.4 km] Rezerwaty przyrody

  wielogatunkowy las liściasty z licznymi drzewami pomnikowymi buków (Fagus silvatica), dębów (Quercus sp.), grabów (Carpinus betulus); rzadkie gatunki flory w runie, ostoja wielu zwierząt

 • Rosiczki Mirosławskie

  [~ 29.8 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko pojeziorne o charakterze trzęsawiskowych mszarów

 • Wilcze Błoto

  [~ 30.1 km] Rezerwaty przyrody

  zbiorowisko roślinności bagiennej i torfowiskowej

 • Kuźnik

  [~ 31.4 km] Rezerwaty przyrody

  Ols w dolinie rzeki Gwdy.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Okolice Kalisza Pomorskiego

  [~ 33 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Okolice Kalisza Pomorskiego leży na Pojezierzu Drawskim i chroni walory środowiska naturalnego w okolicach Kamienia Pomorskiego, a szczególnie jeziora Giżyna i rzeki Drawicy.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu F Bierzwnik

  [~ 34.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Fragment Równiny Drawskiej z dużą ilością małych cieków i jezior pochodzenia polodowcowego, częściowo pokryrych lasem.

 • Łasko

  [~ 34.6 km] Rezerwaty przyrody

  miejsca lęgowe czapli siwej (Ardea cinerea) puchacza (Bubo bubo) i innych ptaków na półwyspie na jeziorze Wielkie z drzewostanem sosnowym w wieku 160 lat