Mapa Płoszkowo

73-115 Płoszkowo

Płoszkowo w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Dęby Sądowskie

  [~ 3.1 km] Rezerwaty przyrody

  las grądowy z pomnikowymi dębami (Quercus sp.)

 • Skalisty Jar Libberta

  [~ 10.5 km] Rezerwaty przyrody

  jedyne na Pomorzu Zachodnim stanowiska skał wapiennych zlepieńców piaskowców i głazów narzutowych w lesie dębowo-bukowym

 • Obszar Chronionego KrajobrazuCBarlinek

  [~ 15.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Urozmaicony teren z licznymi bezodpływowymi jeziorkami i rynnami polodowcowymi stanowiący otulinę dla Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.

 • Grądowe Zbocze

  [~ 20 km] Rezerwaty przyrody

  obszar lasu i starego cmentarza ze stanowiskami rzadkich na Pomorzu roślin zielnych

 • Brodogóry

  [~ 24.9 km] Rezerwaty przyrody

  roślinność stepowa z ostnicą włosowatą (Stipa capillata)

 • Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy

  [~ 25.1 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest na Pojezierzu Pomorskim, w centralnej części Puszczy Gorzowskiej.O wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych parku decydują bardzo bogate i różnorodne lasy oraz wody - strumienie i małe rzeczki meandrujące przez kompleksy leśne i przepływające przez liczne i malownicze jeziora. W granicach parku i otuliny położonych jest 55 jezior, z których największe to: Dankowskie (88 ha), Lubie (78 ha) i Chłop (63 ha).Przeważającą część powierzchni Parku zajmują lasy (87%). Są to głównie bory mieszane, lasy mieszane, bory świeże i wilgotne, olsy i i olsy jesionowe. Największy udział w drzewostanie lasów ma sosna, a następnie buk, dąb, olsza, świerk, brzoza i modrzew. W lasach Parku występuje wiele wiekowych drzew, głównie dębów, uznanych za pomniki przyrody. Najcenniejsze obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych objęte są ochroną rezerwatową. Szata roślinna Parku charakteryzuje się dużą różnorodnością zbiorowisk roślinnych, z których szczególnie cenne są zbiorowiska szuwarowe. Występuje również wiele gatunków chronionych jak np. bluszcz pospolity, widłak goździsty, orlik pospolity, rosiczka okrąglolistna lilia złotogłów i inne. W licznych jeziorach żyje ciekawa roślinność wodna. Róznorodność siedliskowa Parku gwarantuje występowanie bogatej fauny. Na obszarze tym żyje wiele ssaków, gadów i owadów. Szczególnie różnorodna jest awifauna, ze 142 gatunkami ptaków, wśród których są takie jak: bielik, rybołów, orlik krzykliwy, kania rdzawa, kania czarna, puchacz, bocian czarny, gągoł, żuraw i zimorodek.

 • Wyspa na Jeziorze Bierzwnik

  [~ 25.8 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko kłoci wierzchowatej (Cladium mariscus); las sosnowo-dębowy ostoja ptaków

 • Jezioro Jasne

  [~ 27.1 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko najmniejszej rośliny naczyniowej - wolffii bezkorzeniowej (Wolffia arrhiza) oraz innych rzadkich gatunków roślin wodnych

 • Obszar Chronionego Krajobrazu DChoszczno-Drawno

  [~ 27.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obdzar utworzono w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego na terenie częściowo zalesionego dorzecza rzeki Iny.

 • Gogolewo

  [~ 27.4 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko pełnika europejskiego (Trollius europaeus) oraz innych rzadkich gatunków roślin

 • Obszar Chronionego Krajobrazu BMyślibórz

  [~ 27.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar położony jest na Pojezierzu Myśliborskim. W centralnej części tego obszaru utworzony został Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy wraz z otuliną. Krajobraz obszaru jest bardzo urozmaicony, a jego malowniczość podnoszą liczne jeziora, zgrupowane między Barlinkiem a Myśliborzem. Na atrakcyjność tego obszaru wpływa występowanie pagórków morenowych, liczne jeziora w tym wiele rynnowych, znaczna ilość zagłębień z małymi bezodpływowymi jeziorkami typu oczek lub kociołków oraz duży udział lasów i zadrzewień. Największe znaczenie dla tego terenu ma rzeka Płonia, której zlewnia jest szczególnie chroniona jako rezerwuar wody pitnej dla Szczecina (poprzez jez. Miedwie ). Jeziora występują zbiorowo tworząc większe lub mniejsze skupiska. Wyszczególnić należy zespół jezior myśliborskich z największym jez. Myśliborskim o pow. 619 ha oraz jez. Renickim, Marwicko, Łubie, Sitno i Sulimierslkim. Wszystkie one nadają się do zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego. Część z nich otaczają obszary podmokłe, z roślinnością wodną nad brzegami. Jeziora znajdują sie z dala od ruchliwych arterii komunikacyjnych.Obszar położony jest na terenie Puszczy Gorzowskiej. Rozciąga sie na sandrach Pojezierza Zachodniopomorskiego, opadających ku pradolinie Noteci. Klimat regionu nosi cechy klimatu atlantyckiego z wpływami klimatu lądowego. Opady wynoszą średnio ok.580 mm rocznie. Lasy tego obszaru to w 77% bory świeże i bory mieszane. Dość znaczny udział jest lasów mieszanych i lasów świeżych. W drzewostanach dominuje sosna. Drzewostany bukowe i dębowe zajmują znacznie mniejszą powierzchnię niż wynikałoby to z potencjalnych możliwości siedlisk.Na obszarze znajdują się 3 rezerwaty przyrody: Bagno Chłopiny, Tchórzyno, Jezioro Jasne.

 • Ozy Kiczarowskie

  [~ 29.2 km] Rezerwaty przyrody

  ozy - polodowcowe formy zbudowane z piasków i żwirów; specyficzna roślinność ciepłolubnych zarośli i muraw piaskowych

 • Wilanów

  [~ 30.7 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z udziałem pomnikowych buków (Fagus silvatica) dębów (Quercus sp.) i sosny (Pinus silvestris) - proponowany do ochrony w sieci Natura 2000.

 • Markowe Błota

  [~ 30.7 km] Rezerwaty przyrody

  bagna z typową dla nich florą i fauną

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dominikowo-Niemieńsko

  [~ 31.9 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego na pogranicau Równiny Drawskiej i Pojezierza Wałeckiego