Mapa Mokrzyca

73-100 Mokrzyca

Mokrzyca w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Głowacz

  [~ 13.7 km] Rezerwaty przyrody

  krajobraz moreny czołowej na terenie najwyższego wzniesienia w woj. szczecińskim; zbiorowiska roślinne; chronione gatunki zwierząt

 • Iński Park Krajobrazowy

  [~ 15.3 km] Parki krajobrazowe

  Park został utworzony dla ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych Pojezierza Ińskiego. Rzeźba terenu jest efektem działalności lodowca i charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem wysokości względnych. Dominującym elementem w krajobrazie są kopulaste pagóry morenowe dochodzące do 180 m.n.p.m. (Góra Głowacz). Pomiędzy wzgórzami leżą głębokie, polodowcowe jeziora, zajmujące około 6% powierzchni parku, liczne oczka wodne, wąwozy, zatorfione doliny, mokradła i bagna. Największym jeziorem Parku jest jezioro Ińskie (6 km2), z którego wypływa rzeka Ina.Na mocno zróżnicowanym pod względem siedliskowym terenie Parku, flora jest bardzo bogata i różnorodna. Rozpoznano dotychczas 699 gatunków roślin naczyniowych, co stanowi 45% stanu flory Pomorza. Występuje tu 28 gatunków roślin prawnie chronionych, w tym 22 znajdujące się pod całkowitą ochroną. Lasy zajmują prawie połowę powierzchni Parku. W północnej części dominują drzewostany mieszane o bogatym składzie gatunkowym, w południowej - drzewostany bukowe.Lasy stanowią doskonałą ostoję dla dzikiej zwierzyny. Oprócz dużych ssaków łownych jak sarny, dziki i jelenie, żyją w nich również mniejsze ssaki: zające, piżmaki, borsuki, tchórze, jenoty, gronostaje, łasice. Dzięki licznie występującym na terenie Parku siedliskom wodno-błotnym, bardzo bogato reprezentowana jest awifauna. Żyją tu i mają swoje stanowiska lęgowe ptaki rzadkie i chronione jak bielik, kania ruda, bocian czarny i biały, bąk, błotniak stawowy, orlik krzykliwy, zimorodek, żuraw. W jeziorach obficie występują ryby, również te rzadkie - jak sieja i sielawa. Obszar parku jest atrakcyjny pod względem krajoznawczym i turystycznym. W Szadzku znajdują się ruiny zamku książąt pomorskich, atakże ślady kultury łużyckiej w Długiem.

 • Gogolewo

  [~ 16.6 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko pełnika europejskiego (Trollius europaeus) oraz innych rzadkich gatunków roślin

 • Kamienna Buczyna

  [~ 17.4 km] Rezerwaty przyrody

  zespół żyznej buczyny niżowej; krajobraz moreny czołowej nad Jeziorem Ińsko

 • Ozy Kiczarowskie

  [~ 19.8 km] Rezerwaty przyrody

  ozy - polodowcowe formy zbudowane z piasków i żwirów; specyficzna roślinność ciepłolubnych zarośli i muraw piaskowych

 • Mszar nad Jeziorem Piaski

  [~ 24.4 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko tworzące się na zarastającym jeziorze z rzadkimi i ginącymi gatunkammi roślin szuwarowych

 • Czarnocin

  [~ 27.1 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko niskie ze skupieniami długosza królewskiego (Osmunda regalis)

 • Grądowe Zbocze

  [~ 32.8 km] Rezerwaty przyrody

  obszar lasu i starego cmentarza ze stanowiskami rzadkich na Pomorzu roślin zielnych

 • Wrzosowisko Sowno

  [~ 33.9 km] Rezerwaty przyrody

  kompleks wrzosowisk

 • Szczeciński Park Krajobrazowy

  [~ 36.4 km] Parki krajobrazowe

  Park obejmuje swymi granicami malownicze, porośnięte lasem pasmo wzgórz morenowych pod Szczecinem i chroni zwarty, niezwykle cenny fragment Puszczy Bukowej.Krajobraz Parku jest bardzo urozmaicony. Pas polodowcowych wzgórz morenowych zwanych Bukowymi, z najwyższym wzniesieniem - Bukowcem (149 m n.p.m.) wyraźnie odcina się od otaczających je nizin. Wzgórza poprzecinane są licznymi wąwozami, a specyficzna łuskowa budowa geologiczna sprawia, iż występuje tutaj bardzo ciekawy układ hydrograficzny w postaci licznych źródeł, wycieków wodnych, zanikających strumieni i jezior powstałych w zagłębieniach bezodpływowych. W Parku jest 13 jezior, z których największe to jezioro Binowskie (52,4 ha). Szczególną atrakcją turystyczną jest niezwykle malownicze, sztuczne jezioro Szmaragdowe powstałe na miejscu dawnej kopalin wapieni, charakteryzujące się specyficznym kolorem wody. Dominującym zespołem leśnym na terenie Parku jest bardzo dobrze wykształcona buczyna pomorska z bukiem w drzewostanie i rzadko występującymi gdzie indziej roślinami - perłówką jednokwiatową i kostrzewą leśną. Na stromych zboczach, gdzie siedliska są uboższe, występuje buczyna kwaśna, a w dolinach i strumieniach łęgi olszowo-jesionowe i jesionowe łęgi podgórskie. W zagłębieniach z wysokim poziomem wód rosną olsy i łozowiska.Na terenie Parku rozpoznano ponad 1000 gatunków roślin, z których większość jest charakterystyczna dla flory Pomorza Zachodniego. Wśród nich 28 gatunków podlega ochronie np. storczyk błotny, storczyk kukawka, wiciokrzew pomorski, rosiczka okrągłolistna, widłaki. Dużą atrakcją przyrodniczą jest również ogród dendrologiczny w Glinnej z bogatą kolekcją drzew egzotycznych,Lasy Parku są ostoją dla wielu gatunków zwierząt . Żyją tu duże ssaki - dziki, lisy, jelenie, sarny, a także mniejsze - nietoperze, krety, jeże. Bogata jest awifauna, z licznymi ptakami drapieżnymi, mającymi tu swoje stanowiska lęgowe np. bielik, orlik krzykliwy, kania ruda, błotniak stawowy.Zabytki kultury na terenie Parku to przede wszystkim historyczne układy zabudowy wiejskiej, cmentarzyska kurhanowe i grodziska. Najcenniejszym zabytkiem jest zespół budynków klasztornych Cystersów w Kołbaczu.

 • Dęby Sądowskie

  [~ 38.8 km] Rezerwaty przyrody

  las grądowy z pomnikowymi dębami (Quercus sp.)

 • Mszar koło Starej Dobrzycy

  [~ 39.4 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko wysokie z typową roślinnością mszarną i reliktowymi gatunkami roślin kwiatowych

 • Brodogóry

  [~ 39.7 km] Rezerwaty przyrody

  roślinność stepowa z ostnicą włosowatą (Stipa capillata)

 • Cisy Rokickie

  [~ 40.8 km] Rezerwaty przyrody

  najliczniejsza w Polsce populacja cisa (Taxus baccata)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Drawskie

  [~ 40.9 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Drawskie leży we wschodniej części Pojezierza Drawskiego, sąsiadując od zachodu z Drawskim Parkiem Krajobrazowym. Jest to teren bardzo urozmaicony, stanowi fragment tzw. Szwajcarii Połczyńskiej, skąd biorą początek takie rzeki pomorskie jak np. Parsęta. Dodatkową cechą charakterystyczną są rozległe kompleksy leśne.