Gmina Maszewo

Rejony chronione

 • Ozy Kiczarowskie

  Rezerwaty przyrody

  ozy - polodowcowe formy zbudowane z piasków i żwirów; specyficzna roślinność ciepłolubnych zarośli i muraw piaskowych

 • Gogolewo

  Rezerwaty przyrody

  stanowisko pełnika europejskiego (Trollius europaeus) oraz innych rzadkich gatunków roślin

 • Szczeciński Park Krajobrazowy

  Parki krajobrazowe

  Park obejmuje swymi granicami malownicze, porośnięte lasem pasmo wzgórz morenowych pod Szczecinem i chroni zwarty, niezwykle cenny fragment Puszczy Bukowej.Krajobraz Parku jest bardzo urozmaicony. Pas polodowcowych wzgórz morenowych zwanych Bukowymi, z najwyższym wzniesieniem - Bukowcem (149 m n.p.m.) wyraźnie odcina się od otaczających je nizin. Wzgórza poprzecinane są licznymi wąwozami, a specyficzna łuskowa budowa geologiczna sprawia, iż występuje tutaj bardzo ciekawy układ hydrograficzny w postaci licznych źródeł, wycieków wodnych, zanikających strumieni i jezior powstałych w zagłębieniach bezodpływowych. W Parku jest 13 jezior, z których największe to jezioro Binowskie (52,4 ha). Szczególną atrakcją turystyczną jest niezwykle malownicze, sztuczne jezioro Szmaragdowe powstałe na miejscu dawnej kopalin wapieni, charakteryzujące się specyficznym kolorem wody. Dominującym zespołem leśnym na terenie Parku jest bardzo dobrze wykształcona buczyna pomorska z bukiem w drzewostanie i rzadko występującymi gdzie indziej roślinami - perłówką jednokwiatową i kostrzewą leśną. Na stromych zboczach, gdzie siedliska są uboższe, występuje buczyna kwaśna, a w dolinach i strumieniach łęgi olszowo-jesionowe i jesionowe łęgi podgórskie. W zagłębieniach z wysokim poziomem wód rosną olsy i łozowiska.Na terenie Parku rozpoznano ponad 1000 gatunków roślin, z których większość jest charakterystyczna dla flory Pomorza Zachodniego. Wśród nich 28 gatunków podlega ochronie np. storczyk błotny, storczyk kukawka, wiciokrzew pomorski, rosiczka okrągłolistna, widłaki. Dużą atrakcją przyrodniczą jest również ogród dendrologiczny w Glinnej z bogatą kolekcją drzew egzotycznych,Lasy Parku są ostoją dla wielu gatunków zwierząt . Żyją tu duże ssaki - dziki, lisy, jelenie, sarny, a także mniejsze - nietoperze, krety, jeże. Bogata jest awifauna, z licznymi ptakami drapieżnymi, mającymi tu swoje stanowiska lęgowe np. bielik, orlik krzykliwy, kania ruda, błotniak stawowy.Zabytki kultury na terenie Parku to przede wszystkim historyczne układy zabudowy wiejskiej, cmentarzyska kurhanowe i grodziska. Najcenniejszym zabytkiem jest zespół budynków klasztornych Cystersów w Kołbaczu.

 • Czarnocin

  Rezerwaty przyrody

  torfowisko niskie ze skupieniami długosza królewskiego (Osmunda regalis)