Mapa Stawno

78-520 Stawno

Stawno w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Drawskie

  [~ 7.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Drawskie leży we wschodniej części Pojezierza Drawskiego, sąsiadując od zachodu z Drawskim Parkiem Krajobrazowym. Jest to teren bardzo urozmaicony, stanowi fragment tzw. Szwajcarii Połczyńskiej, skąd biorą początek takie rzeki pomorskie jak np. Parsęta. Dodatkową cechą charakterystyczną są rozległe kompleksy leśne.

 • Jezioro Czarnówek

  [~ 10.8 km] Rezerwaty przyrody

  reliktowa roślinność wodna; stanowisko lobelii jeziornej (Lobelia Dortmanna) porybinu jeziornego (Isoëtes lacustris) i brzeżycy jednokwiatowej (Litorella uniflora)

 • Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały

  [~ 12.6 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko przejściowe mszarne ze stanowiskiem wielu reliktowych mchów i roślin kwiatowych np. turzycy strunowej (Carex chodorrhiza)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Okolice Kalisza Pomorskiego

  [~ 17.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Okolice Kalisza Pomorskiego leży na Pojezierzu Drawskim i chroni walory środowiska naturalnego w okolicach Kamienia Pomorskiego, a szczególnie jeziora Giżyna i rzeki Drawicy.

 • Rosiczki Mirosławskie

  [~ 17.6 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko pojeziorne o charakterze trzęsawiskowych mszarów

 • Sośnica

  [~ 17.7 km] Rezerwaty przyrody

  stary drzewostan dębowo-bukowy z drzewami pomnikowymi

 • Drawski Park Krajobrazowy

  [~ 22.1 km] Parki krajobrazowe

  Park obejmuje najcenniejsze tereny Pojezierza Drawskiego, w tym również obszar tzw. Szwajcarii Połczyńskiej, wyróżniający się pięknem krajobrazu, niezwykle urozmaiconą rzeźbą, licznymi jeziorami (Dolina Pięciu Jezior) i malowniczą doliną górnej Drawy. Teren Parku został ukształtowany w wyniku działalności lądolodu skandynawskiego w stadium zlodowacenia bałtyckiego. Efektem tej działalności są wzgórza morenowe, liczne jary i wąwozy, głazy narzutowe, pagórki, oczka wodne i jeziora rynnowe. Na terenie Parku znajduje się 58 jezior, z których największe jest jezioro Drawsko o silnie rozwiniętej linii brzegowej, powierzchni 1862 ha i głębokości 83 m. Leżąca pośrodku Drawska wyspa Bielawa jest największą na polskich jeziorach. Najcenniejsze pod względem przyrodniczym są jeziora lobeliowe charakteryzujące się bardzo czystymi wodami i występowaniem roślinności reliktowej. Z wzniesień morenowych wypływają źródła licznych rzek. Ich górne odcinki, z powodu dużych deniwelacji terenu, mają charakter potoków górskich, o głębokim, silnie meandrującym korycie i licznych kaskadach. Szata roślinna Parku jest mocno zróżnicowana. Zachowały się tu wyspowo naturalne stanowiska roślinności łąkowej, torfowiskowej, szuwarowej, jeziornej i leśnej, z licznymi reliktami polodowcowymi i roślinami chronionymi jak: rosiczka okrągłolistna, pośrednia i długolistna, wawrzynek wilczełyko, storczyki pierwiosnki, tojad, wiciokrzew pomorski i inne. Lasy zajmują zaledwie 25% powierzchni Parku, a dominującym wśród nich jest las świeży z bukiem, dębem i świerkiem. W południowej części Parku przeważają lasy sosnowe i mieszane.Z uwagi na występowanie na terenie Parku znacznych powierzchni wód, trzcinowisk, bagien i wilgotnych łąk, jest on miejscem bytowania wielu gatunków ptaków, szczególnie wodno-błotnych. Żyją tu łabędzie, perkozy, kaczki, żurawie, czaple, kormorany, w jeziorach i rzekach liczne ryby: szczupaki, leszcze, płocie, okonie, sieje, sielawy, pstrągi potokowe. W lasach Parku spotkać można sarny, dziki, lisy, a także takie płazy i gady jak padalec, żmija zygzakowata, gniewosz plamisty.Na terenie Parku jest 30 parków wiejskich, w których spotkać można wiele ciekawych okazów dendrologicznych. Pomnikowe drzewa rosną również na nielicznych już, starych cmentarzach katolickich, żydowskich i ewangelickich. Największa ilość obiektów zabytkowych w postaci kościołów, pałaców i starych kamienic występuje w Czaplinku i w Połczynie Zdroju. Z zabytków archeologicznych, na terenie tym odkryto liczne grodziska, a w miejscowości Gawronies - cmentarzysko kurhanowe.

 • Jezioro Prosino

  [~ 23.4 km] Rezerwaty przyrody

  miejsce lęgów i bytowania rzadkich gatunków ptaków wodnych i błotnych

 • Brunatna Gleba

  [~ 27.3 km] Rezerwaty przyrody

  typowo wykształcona gleba brunatna pod starodrzewem bukowym

 • Torfowisko Toporzyk

  [~ 27.5 km] Rezerwaty przyrody

  obszar lasu i torfowisk z reliktowymi zbiorowiskami roślinnymi

 • Kamienna Buczyna

  [~ 27.8 km] Rezerwaty przyrody

  zespół żyznej buczyny niżowej; krajobraz moreny czołowej nad Jeziorem Ińsko

 • Dolina Pięciu Jezior

  [~ 29.5 km] Rezerwaty przyrody

  krajobraz Pojezierza Drawskiego jeziorna roślinność torfowiskowa zbiorowiska leśne

 • Zielone Bagna

  [~ 29.8 km] Rezerwaty przyrody

  obszar lasu i torfowisk z unikatowymi zbiorowiskami roślinności torfowiskowej i bagiennej

 • Iński Park Krajobrazowy

  [~ 29.9 km] Parki krajobrazowe

  Park został utworzony dla ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych Pojezierza Ińskiego. Rzeźba terenu jest efektem działalności lodowca i charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem wysokości względnych. Dominującym elementem w krajobrazie są kopulaste pagóry morenowe dochodzące do 180 m.n.p.m. (Góra Głowacz). Pomiędzy wzgórzami leżą głębokie, polodowcowe jeziora, zajmujące około 6% powierzchni parku, liczne oczka wodne, wąwozy, zatorfione doliny, mokradła i bagna. Największym jeziorem Parku jest jezioro Ińskie (6 km2), z którego wypływa rzeka Ina.Na mocno zróżnicowanym pod względem siedliskowym terenie Parku, flora jest bardzo bogata i różnorodna. Rozpoznano dotychczas 699 gatunków roślin naczyniowych, co stanowi 45% stanu flory Pomorza. Występuje tu 28 gatunków roślin prawnie chronionych, w tym 22 znajdujące się pod całkowitą ochroną. Lasy zajmują prawie połowę powierzchni Parku. W północnej części dominują drzewostany mieszane o bogatym składzie gatunkowym, w południowej - drzewostany bukowe.Lasy stanowią doskonałą ostoję dla dzikiej zwierzyny. Oprócz dużych ssaków łownych jak sarny, dziki i jelenie, żyją w nich również mniejsze ssaki: zające, piżmaki, borsuki, tchórze, jenoty, gronostaje, łasice. Dzięki licznie występującym na terenie Parku siedliskom wodno-błotnym, bardzo bogato reprezentowana jest awifauna. Żyją tu i mają swoje stanowiska lęgowe ptaki rzadkie i chronione jak bielik, kania ruda, bocian czarny i biały, bąk, błotniak stawowy, orlik krzykliwy, zimorodek, żuraw. W jeziorach obficie występują ryby, również te rzadkie - jak sieja i sielawa. Obszar parku jest atrakcyjny pod względem krajoznawczym i turystycznym. W Szadzku znajdują się ruiny zamku książąt pomorskich, atakże ślady kultury łużyckiej w Długiem.

 • Wielki Bytyń

  [~ 30.4 km] Rezerwaty przyrody

  jeziora: Wielki Bytyń, Bytyń Mały, Krępa, Zatoka Nakielno oraz przyległe lasy i łąki