Mapa Trzebień

73-210 Trzebień

Trzebień w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Grądowe Zbocze

  [~ 3.4 km] Rezerwaty przyrody

  obszar lasu i starego cmentarza ze stanowiskami rzadkich na Pomorzu roślin zielnych

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dominikowo-Niemieńsko

  [~ 18.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego na pogranicau Równiny Drawskiej i Pojezierza Wałeckiego

 • Dęby Sądowskie

  [~ 19.4 km] Rezerwaty przyrody

  las grądowy z pomnikowymi dębami (Quercus sp.)

 • Iński Park Krajobrazowy

  [~ 20.7 km] Parki krajobrazowe

  Park został utworzony dla ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych Pojezierza Ińskiego. Rzeźba terenu jest efektem działalności lodowca i charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem wysokości względnych. Dominującym elementem w krajobrazie są kopulaste pagóry morenowe dochodzące do 180 m.n.p.m. (Góra Głowacz). Pomiędzy wzgórzami leżą głębokie, polodowcowe jeziora, zajmujące około 6% powierzchni parku, liczne oczka wodne, wąwozy, zatorfione doliny, mokradła i bagna. Największym jeziorem Parku jest jezioro Ińskie (6 km2), z którego wypływa rzeka Ina.Na mocno zróżnicowanym pod względem siedliskowym terenie Parku, flora jest bardzo bogata i różnorodna. Rozpoznano dotychczas 699 gatunków roślin naczyniowych, co stanowi 45% stanu flory Pomorza. Występuje tu 28 gatunków roślin prawnie chronionych, w tym 22 znajdujące się pod całkowitą ochroną. Lasy zajmują prawie połowę powierzchni Parku. W północnej części dominują drzewostany mieszane o bogatym składzie gatunkowym, w południowej - drzewostany bukowe.Lasy stanowią doskonałą ostoję dla dzikiej zwierzyny. Oprócz dużych ssaków łownych jak sarny, dziki i jelenie, żyją w nich również mniejsze ssaki: zające, piżmaki, borsuki, tchórze, jenoty, gronostaje, łasice. Dzięki licznie występującym na terenie Parku siedliskom wodno-błotnym, bardzo bogato reprezentowana jest awifauna. Żyją tu i mają swoje stanowiska lęgowe ptaki rzadkie i chronione jak bielik, kania ruda, bocian czarny i biały, bąk, błotniak stawowy, orlik krzykliwy, zimorodek, żuraw. W jeziorach obficie występują ryby, również te rzadkie - jak sieja i sielawa. Obszar parku jest atrakcyjny pod względem krajoznawczym i turystycznym. W Szadzku znajdują się ruiny zamku książąt pomorskich, atakże ślady kultury łużyckiej w Długiem.

 • Kamienna Buczyna

  [~ 20.7 km] Rezerwaty przyrody

  zespół żyznej buczyny niżowej; krajobraz moreny czołowej nad Jeziorem Ińsko

 • Głowacz

  [~ 22.5 km] Rezerwaty przyrody

  krajobraz moreny czołowej na terenie najwyższego wzniesienia w woj. szczecińskim; zbiorowiska roślinne; chronione gatunki zwierząt

 • Gogolewo

  [~ 25.1 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko pełnika europejskiego (Trollius europaeus) oraz innych rzadkich gatunków roślin

 • Obszar Chronionego Krajobrazu DChoszczno-Drawno

  [~ 25.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obdzar utworzono w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego na terenie częściowo zalesionego dorzecza rzeki Iny.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu F Bierzwnik

  [~ 25.9 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Fragment Równiny Drawskiej z dużą ilością małych cieków i jezior pochodzenia polodowcowego, częściowo pokryrych lasem.

 • Łasko

  [~ 25.9 km] Rezerwaty przyrody

  miejsca lęgowe czapli siwej (Ardea cinerea) puchacza (Bubo bubo) i innych ptaków na półwyspie na jeziorze Wielkie z drzewostanem sosnowym w wieku 160 lat

 • Wyspa na Jeziorze Bierzwnik

  [~ 28.2 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko kłoci wierzchowatej (Cladium mariscus); las sosnowo-dębowy ostoja ptaków

 • Obszar Chronionego Krajobrazu E rzeka Korytnica

  [~ 28.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar w dolinie rzeki Korytnicy w całości porośnięty lasem

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Okolice Kalisza Pomorskiego

  [~ 29.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Okolice Kalisza Pomorskiego leży na Pojezierzu Drawskim i chroni walory środowiska naturalnego w okolicach Kamienia Pomorskiego, a szczególnie jeziora Giżyna i rzeki Drawicy.

 • Ozy Kiczarowskie

  [~ 30.2 km] Rezerwaty przyrody

  ozy - polodowcowe formy zbudowane z piasków i żwirów; specyficzna roślinność ciepłolubnych zarośli i muraw piaskowych

 • Skalisty Jar Libberta

  [~ 32.7 km] Rezerwaty przyrody

  jedyne na Pomorzu Zachodnim stanowiska skał wapiennych zlepieńców piaskowców i głazów narzutowych w lesie dębowo-bukowym