Mapa Września

62-300 Września [Wreschen]

Września w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Ulice

Rejony chronione w okolicy

 • Rezerwat Modrzewiowy w Noskowie

  [~ 11.4 km] Rezerwaty przyrody

  drzewostan sosnowy z udziałem modrzewia polskiego (Larix polonica)

 • Bielawy

  [~ 13.3 km] Rezerwaty przyrody

  las liściasty z dębem (Quercus sp.), jesionem (Fraxinus excelsior), grabem (Carpinus betulus), wiązem (Ulmus sp.) i modrzewiem polskim (Larix polonica)

 • Wiązy w Nowym Lesie

  [~ 17.1 km] Rezerwaty przyrody

  łęg wiązowy

 • Dwunastak

  [~ 18.3 km] Rezerwaty przyrody

  fragment grądu niskiego, łęgu i lasu mieszanego o cechach naturalnych.

 • Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy

  [~ 21.9 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest w środkowej Wielkopolsce w dorzeczu rzeki Warty. Został powołany w celu ochrony bardzo ciekawych i cennych pod względem przyrodniczo - krajobrazowym i kulturowym terenów Wielkopolski. O niezwykłych walorach tego terenu stanowią m.in.: unikatowa rzeźba terenu, której najbardziej charakterystycznym elementem jest kulminacja Łysej Góry koło Żerkowa, występowanie rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt, bogate zbiorowiska roślinne oraz wartości kulturowe związane z bogatą przeszłością tego regionu. Urozmaicona rzeźba terenu jest wynikiem działalności lodowca. Na północy parku występuje wysoczyzna morenowa płaska i falista, z doliną rzeki Miłosławki i licznymi stawami rybnymi. Centralna część parku rozcięta jest pradoliną Warty, z wyraźnie wykształconymi terasami i starorzeczami. Dominującym elementem w południowej części parku jest Wał Żerkowski z wyniosłymi pagórami morenowymi - Łysą Górą (161 m n.p.m.) i Górą Żerkowską (155m n.p.m.), z których roztacza się wspaniały widok na tę część parku. Wał Żerkowski otoczony jest pradoliną Żerkowską, której dnem płynie rzeka Lutynia. Lasy zajmują ponad 1/3 powierzchni Parku. W południowej części parku dominują monokultury sosnowe, natomiast tzw. lasy czeszewskie w północnej części parku należą do najpiękniejszych i najbardziej interesujących obszarów leśnych Wielkopolski. To właśnie tutaj ustanowiono w 1907 roku pierwszy w Wielkopolsce rezerwat leśny. Lasy te porastają terasy pradoliny Warty i mają charakter zbliżiny do naturalnego. W drzewostanie występują jesiony, dęby, lipy, wiązy, brzozy w podszycie i runie wiele roślin chronionych. Najcenniejsze fragmenty Parku objęte są ochroną rezerwatową. Rezerwaty ,,Czeszewo i Lutynia chronią naturalny las łęgowy w dolinie Warty, Dwunastak - grąd niski, łęg i las mieszany, a rezerwat Dębno nad Wartą został utworzony w celu zachowania stanowisk rzadkich gatunków zwierząt bezkręgowych. Pojedyncze, cenne drzewa i inne twory przyrody chronione są jako pomniki przyrody. Na terenie Parku znajdują się również ostoje ptaków wodnych i błotnych m.in. czapli siwej, zimorodka, łabędzi, wielu gatunków kaczek, perkozy, łyski. Obok walorów przyrodniczych występują tu liczne wartości historyczno-pamiątkowe w postaci śladów osadnictwa oraz miejsc związanych z osobami wielkich twórców literatury polskiej: Adama Mickiewicza i Henryka Sienkiewicza.

 • Czeszewo

  [~ 21.9 km] Rezerwaty przyrody

  las łęgowy wiązowo-jesionowy w dolinie Warty

 • Lutynia

  [~ 23.7 km] Rezerwaty przyrody

  las łęgowy o cechach naturalnych

 • Park Krajobrazowy Promno

  [~ 24 km] Parki krajobrazowe

  Park Krajobrazowy Promno został powołany w celu otoczenia ochroną wartościowych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym i kulturowym terenów położonych na południe od miejscowości Pobiedziska. Obszar parku ma bardzo urozmaiconą, typowo polodowcową rzeźbę terenu. Najwyższym punktem terenu jest morenowe wzgórze koło Nowej Górki o wysokości 127m n.p.m. W urozmaiconym obszarze pagórków środkowo - poznańskiej moreny czołowej, rozciąga się kompleks leśny o niepowtarzalnych wartościach przyrodniczych. Ponad połowę tego niewielkiego parku zajmują lasy. Spotyka się tu bory sosnowe i mieszane oraz lasy liściaste otaczające jeziora, z których największe to Jezioro Dębliniec (17 ha). Jest to śródleśne jezioro objęte ochroną rezerwatową z interesującą roślinnością szuwarową, przyległymi, podmokłymi łąkami oraz pasem lasu, który zachował bogaty świat roślinny i zwierzęcy. Występują tu m.in. kokorycz, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, fiołek przedziwny, czworolist pospolity i inne. Nad samym jeziorem licznie występuje kłoć wiechowata, owadożerne rosiczki: okrągło- i długolistna, pełnik europejski, tłustosz pospolity. Jest ono miejscem bytowania ptactwa wodnego. Inne, cenne pod względem krajobrazowym i przyrodniczym fragmenty parku, objęte również ochroną rezerwatową to śródleśne Jezioro Drążynek w fazie zarastania wraz z bogatymi florystycznie torfowiskami przejściowymi (storczyk obuwik, największe w Wielkopolsce stanowisko kłoci wiechowatej), 130 - letni dębowo-grabowy las liściasty niedaleko miejscowości Promno, z bogatą florą wiosenną.Obszar Parku oprócz roli przyrodniczej odgrywa również dużą rolę naukowo-dydaktyczną i rekreacyjną, na co miało duży wpływ położenie w pobliżu kilku ośrodków miejskich.

 • Nadwarciański Park Krajobrazowy

  [~ 24.4 km] Parki krajobrazowe

  Nadwarciański Park Krajobrazowy został utworzony na terenie Pyzdrskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jego celem jest ochrona środowiska przyrodniczego doliny środkowej Warty, jej swoistych cech krajobrazu pradolinnego o wysokim stopniu naturalności, licznych miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego oraz ochrona wartości historycznych tego regionu. Głównym walorem Parku jest awifauna lęgowa, licząca 147 gatunków m.in. bąk, bączek, żuraw, batalion, łabędź, płaskonos, świstun, krakwa, cyraneczka i wiele innych. Zalatuje tu również kania czarna i ruda, nur czarnoszyi a w przelotach bywa bielik, nurogęś gągoł. Park obejmuje fragment doliny środkowej Warty, która została uznana za ostoję ptaków o randze europejskiej. Oprócz bogactwa ptaków, występują tu również interesujące ssaki, np. bóbr, wydra, łoś. W dolinie Warty dominują różnorodne zbiorowiska łąkowe, szuwarowe i wodne. Lasy zajmują około 11% powierzchni parku i są to głównie bory świeże i mieszane oraz olsy. W granicach parku odnaleziono 57 gatunków roślin chronionych, w tym 40 podlegających ochronie całkowitej i 17 ochronie częściowej - m.in. widłaki, sasanki, pomocnik baldaszkowy, storczyki i grzybienie białe.

 • Wyrobiska Żwirowni w Rzymachowie

  [~ 24.6 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Pozostałość podawnym wyrobisku żwiru w Rzymachowie- częsci wsi Polanwo w okolicach jeziora Powidzkiego.

 • Stok żwirowni w Gaju

  [~ 25.3 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Stoki żwirowni w Gaju - odkrywka geologiczna w starej żwirowni.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Szwajcaria Żerkowska

  [~ 25.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Szwajcaria Żerkowska znajduje się w północnej części woj. kaliskiego. Graniczy od północy z Żerkowsko-Czeszewskim Parkiem Krajobrazowym, a od wschodu z Nadwarciańskim PK i Pyzdrskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Wynosi się wysoko ponad przyległą do niego od północy doline Warty, a od wschodu i południa doline Lutyni. Kilkudziesięciometrowe wysokości względne, silne nachylenie krawędzi, rozcięcia erozyjne i parowy stwarzają krajobrazowa wydatną rzeźbę. Z najwyższych punktów Wzgórz Żerkowskich rozciąga się wspaniały widok na daleką okolicę, aż na drugą północną krawędź doliny Warty. Piękno okolic Żerkowa uzupełniają liczne lasy rozrzucone na wzgórzach i ich stokach. O niezwykłych walorach terenu decydują:- unikalna rzeźba terenu, której elementem najbardziej charakterystycznym jest wyniosły pagór morenowy z kulminacjami Łysej Góry i Góry Żerkowskiej o stromych stokach i wysokościach wzglednych powyżej 50 m .- szczególnie bogate i ciekawe zbiorowiska roślinne, których część objęta jest ochroną rezerwatową (Lutynia i Czeszewo).- wystepowanie rzadkich i chronionych gatunków roślin.- występowanie rzadkich gatunków fauny (rezerwat Dębno nad Wartą).- wartości kulturowe związane z bogatą historią tego rejonu.

 • Rezerwat Leśny w Promnie

  [~ 26 km] Rezerwaty przyrody

  grąd z bogatym i różnorodnym runem; stanowisko rzadkich gatunków ślimaków (Molusca)

 • Lednicki Park Krajobrazowy

  [~ 27.4 km] Parki krajobrazowe

  Park jest jedynym w Wielkopolsce parkiem o charakterze etnograficznym. Utworzono go w celu ochrony terenów wokół jeziora Lednickiego ( J.Lednica), będących kolebką państwowości polskiej, dla zachowania licznych zabytków osadnictwa z czasów neolitu oraz z początków państwa polskiego. Na jednej z pięciu wysp znajdujących się na Jeziorze Lednickim - na wyspie Ostrów Lednicki zachowały się do dziś pozostałości siedziby Mieszka I a także ruiny kamiennych budowli wzniesionych przez Bolesława Chrobrego.We wsi Dziekanowice, na wschodnim brzegu jeziora znajduje się Wielkopolski Park Etnograficzny z około 50 obiektami drewnianego budownictwa wiejskiego z XVIIIi XIXw. oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z największym w Polsce zbiorem wczesnośredniowiecznych militariów (topory, groty, chełmy, miecze).Obszar Parku został ukształtowany przez lodowiec w czasie ostatniego zlodowacenia i obecnie ma typowe cechy krajobrazu wielkopolskiegoz jeziorami (największe Jezioro Lednickie), wyspami i pagórami morenowymi. Intensywne osadnictwo od wczesnego średniowiecza spowodowało iż obecnie w krajobrazie dominują pola uprawne. Jedyne na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego niewielkie powierzchnie leśne znajdują się w jego północnej części i mają silnie zmienioną strukturę gatunkową drzewostanów.

 • Mszar Bogdaniec

  [~ 27.9 km] Rezerwaty przyrody

  fragment leśnego mszaru z licznym udziałem roślin chronionych oraz miejsc lęgowych ptaków wodno-błotnych