Mapa Pietrzyków-Kolonia

62-310 Pietrzyków-Kolonia

Pietrzyków-Kolonia w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Nadwarciański Park Krajobrazowy

  [~ 8.6 km] Parki krajobrazowe

  Nadwarciański Park Krajobrazowy został utworzony na terenie Pyzdrskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jego celem jest ochrona środowiska przyrodniczego doliny środkowej Warty, jej swoistych cech krajobrazu pradolinnego o wysokim stopniu naturalności, licznych miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego oraz ochrona wartości historycznych tego regionu. Głównym walorem Parku jest awifauna lęgowa, licząca 147 gatunków m.in. bąk, bączek, żuraw, batalion, łabędź, płaskonos, świstun, krakwa, cyraneczka i wiele innych. Zalatuje tu również kania czarna i ruda, nur czarnoszyi a w przelotach bywa bielik, nurogęś gągoł. Park obejmuje fragment doliny środkowej Warty, która została uznana za ostoję ptaków o randze europejskiej. Oprócz bogactwa ptaków, występują tu również interesujące ssaki, np. bóbr, wydra, łoś. W dolinie Warty dominują różnorodne zbiorowiska łąkowe, szuwarowe i wodne. Lasy zajmują około 11% powierzchni parku i są to głównie bory świeże i mieszane oraz olsy. W granicach parku odnaleziono 57 gatunków roślin chronionych, w tym 40 podlegających ochronie całkowitej i 17 ochronie częściowej - m.in. widłaki, sasanki, pomocnik baldaszkowy, storczyki i grzybienie białe.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Szwajcaria Żerkowska

  [~ 15.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Szwajcaria Żerkowska znajduje się w północnej części woj. kaliskiego. Graniczy od północy z Żerkowsko-Czeszewskim Parkiem Krajobrazowym, a od wschodu z Nadwarciańskim PK i Pyzdrskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Wynosi się wysoko ponad przyległą do niego od północy doline Warty, a od wschodu i południa doline Lutyni. Kilkudziesięciometrowe wysokości względne, silne nachylenie krawędzi, rozcięcia erozyjne i parowy stwarzają krajobrazowa wydatną rzeźbę. Z najwyższych punktów Wzgórz Żerkowskich rozciąga się wspaniały widok na daleką okolicę, aż na drugą północną krawędź doliny Warty. Piękno okolic Żerkowa uzupełniają liczne lasy rozrzucone na wzgórzach i ich stokach. O niezwykłych walorach terenu decydują:- unikalna rzeźba terenu, której elementem najbardziej charakterystycznym jest wyniosły pagór morenowy z kulminacjami Łysej Góry i Góry Żerkowskiej o stromych stokach i wysokościach wzglednych powyżej 50 m .- szczególnie bogate i ciekawe zbiorowiska roślinne, których część objęta jest ochroną rezerwatową (Lutynia i Czeszewo).- wystepowanie rzadkich i chronionych gatunków roślin.- występowanie rzadkich gatunków fauny (rezerwat Dębno nad Wartą).- wartości kulturowe związane z bogatą historią tego rejonu.

 • Dwunastak

  [~ 15.7 km] Rezerwaty przyrody

  fragment grądu niskiego, łęgu i lasu mieszanego o cechach naturalnych.

 • Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy

  [~ 17 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest w środkowej Wielkopolsce w dorzeczu rzeki Warty. Został powołany w celu ochrony bardzo ciekawych i cennych pod względem przyrodniczo - krajobrazowym i kulturowym terenów Wielkopolski. O niezwykłych walorach tego terenu stanowią m.in.: unikatowa rzeźba terenu, której najbardziej charakterystycznym elementem jest kulminacja Łysej Góry koło Żerkowa, występowanie rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt, bogate zbiorowiska roślinne oraz wartości kulturowe związane z bogatą przeszłością tego regionu. Urozmaicona rzeźba terenu jest wynikiem działalności lodowca. Na północy parku występuje wysoczyzna morenowa płaska i falista, z doliną rzeki Miłosławki i licznymi stawami rybnymi. Centralna część parku rozcięta jest pradoliną Warty, z wyraźnie wykształconymi terasami i starorzeczami. Dominującym elementem w południowej części parku jest Wał Żerkowski z wyniosłymi pagórami morenowymi - Łysą Górą (161 m n.p.m.) i Górą Żerkowską (155m n.p.m.), z których roztacza się wspaniały widok na tę część parku. Wał Żerkowski otoczony jest pradoliną Żerkowską, której dnem płynie rzeka Lutynia. Lasy zajmują ponad 1/3 powierzchni Parku. W południowej części parku dominują monokultury sosnowe, natomiast tzw. lasy czeszewskie w północnej części parku należą do najpiękniejszych i najbardziej interesujących obszarów leśnych Wielkopolski. To właśnie tutaj ustanowiono w 1907 roku pierwszy w Wielkopolsce rezerwat leśny. Lasy te porastają terasy pradoliny Warty i mają charakter zbliżiny do naturalnego. W drzewostanie występują jesiony, dęby, lipy, wiązy, brzozy w podszycie i runie wiele roślin chronionych. Najcenniejsze fragmenty Parku objęte są ochroną rezerwatową. Rezerwaty ,,Czeszewo i Lutynia chronią naturalny las łęgowy w dolinie Warty, Dwunastak - grąd niski, łęg i las mieszany, a rezerwat Dębno nad Wartą został utworzony w celu zachowania stanowisk rzadkich gatunków zwierząt bezkręgowych. Pojedyncze, cenne drzewa i inne twory przyrody chronione są jako pomniki przyrody. Na terenie Parku znajdują się również ostoje ptaków wodnych i błotnych m.in. czapli siwej, zimorodka, łabędzi, wielu gatunków kaczek, perkozy, łyski. Obok walorów przyrodniczych występują tu liczne wartości historyczno-pamiątkowe w postaci śladów osadnictwa oraz miejsc związanych z osobami wielkich twórców literatury polskiej: Adama Mickiewicza i Henryka Sienkiewicza.

 • Czeszewo

  [~ 17 km] Rezerwaty przyrody

  las łęgowy wiązowo-jesionowy w dolinie Warty

 • Lutynia

  [~ 17.9 km] Rezerwaty przyrody

  las łęgowy o cechach naturalnych

 • Dębno nad Wartą

  [~ 22.8 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko rzadkich zwierząt bezkręgowych ze ślimakiem (Ruthenica filogrona) i ślimakiem maskowcem (Isognoviastoma personatum)

 • Wyrobiska Żwirowni w Rzymachowie

  [~ 25.1 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Pozostałość podawnym wyrobisku żwiru w Rzymachowie- częsci wsi Polanwo w okolicach jeziora Powidzkiego.

 • Mszar Bogdaniec

  [~ 28.2 km] Rezerwaty przyrody

  fragment leśnego mszaru z licznym udziałem roślin chronionych oraz miejsc lęgowych ptaków wodno-błotnych

 • Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 28.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny północno-zachodniej części województwa konińskiego. Jest to bardzo atrakcyjny fragment Pojezierza Gnieźnieńskiego, zbudowanego z glin morenowych. W krajobrazie dominują uprawy rolne, ponieważ dobre gleby od dawna sprzyjały zagospodarowaniu tych ziem. W związku z tym zachowało się niewiele lasów. Atrakcyjnym urozmaiceniem obszaru są rynny jezior polodowcowych.

 • Rezerwat Modrzewiowy w Noskowie

  [~ 29.1 km] Rezerwaty przyrody

  drzewostan sosnowy z udziałem modrzewia polskiego (Larix polonica)

 • Powidzki Park Krajobrazowy

  [~ 29.7 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego i obejmuje swoimi granicami najcenniejszy morfologicznie obszar o rzeźbie młodoglacjalnej.Krajobraz Parku cechuje go duże bogactwo form, jak rynny polodowcowe, wzgórza moreny czołowej, płaska i falista powierzchnia moreny dennej, formy szczelinowe i równina sandrowa. Wzgórza moreny czołowej mają wysokość do 20 m i zróżnicowaną rzeźbę. Bardzo charakterystycznymi i często spotykanymi na tym terenie formami są rynny polodowcowe o stromych krawędziach tworzące ciągnące się kilometrami systemy wypełnione jeziorami. Największe jeziora to: Powidzkie, Niedzięgiel, Skorzęcińskie i Wilczyńskie. Wiele uroku maja też małe jeziora położone w lesie, z bujnie rozwijająca się roślinnością szuwarowo - wodną.Przeważającą część Parku stanowią lasy. Są to przeważnie uprawy sosnowe rosnące na siedlisku grądu ubogiego, boru mieszanego i gdzieniegdzie grądu bogatego. Najwyższymi walorami ekologicznymi charakteryzuje się kompleks leśny wokół Jeziora Niedzięgiel i Jeziora Białego, posiadający sporo starych drzewostaznów sosnowych z dużą ilością drzew liściastych, głównie grabów, dębów, buków, i brzóz. W okolicy Skorzęcina znajduje się cenny fragment starej dąbrowy świetlistej. W wodach małych śródleśnych jezior oraz wokół nich rosną cenne, objęte ochroną rośliny wodne, torfowiskowe i bagienne, jak np. aldrowanda pęcherzykowata, wątlik błotny , rosiczki, grążel żółty, grzybienie białe.Lasy oraz tereny jezior są miejscem bytowania i lęgu wielu gatunków ptaków jak: bociana białego i czrnego, bataliona, derkacza, perkoza, czapli białej.

 • Bielawy

  [~ 31.2 km] Rezerwaty przyrody

  las liściasty z dębem (Quercus sp.), jesionem (Fraxinus excelsior), grabem (Carpinus betulus), wiązem (Ulmus sp.) i modrzewiem polskim (Larix polonica)

 • Pustelnik

  [~ 31.5 km] Rezerwaty przyrody

  fragment naturalnych lasów liściastych łęgowych oraz grądowych

 • Bieniszew

  [~ 32.1 km] Rezerwaty przyrody

  fragment lasu reprezentującego fitocenozę świetlistej dąbrowy i dąbrowy acidofilnej, z licznymi drzewami pomnikowymi.