Mapa Korytków

62-700 Korytków

Korytków w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 14.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu znajduje się w okolicach Konina, na południowy-wschód od miasta. Zajmuje znaczną część Wysoczyzny Tureckiej, sąsiadującą od północy i od wschodu z doliną Warty (Doliną Konińską i Kotliną Kolską). Krajobraz jest dosyć urozmaicony, ponieważ występują tu wysokie wzgórza morenowe, górujące prawie o 100 m ponad doliną Warty.

 • Uniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 16.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Uniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu rozciąga się na południowy zachód od Uniejowa aż po granicę województwa konińskiego z województwem sieradzkim. Zajmuje dolinę Warty, która w tym miejscu rozszerza się tworząc Kotlinę Kolską, oraz południowy fragment Wysoczyzny Tureckiej. Sąsiedztwo obszaru wysoczyznowego z dużą doliną rzeczną wpływa na wartości przyrodnicze i krajobrazowe okolic Uniejowa, które dodatkowo uzupełniają zabytki samego miasteczka.

 • Jeziorsko

  [~ 21.7 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Odkrywka geologiczna wmiejscowości Sielątków na terenie Parafi Rzymsko-Katolickiej, na terenie Zbiornika Jeziorsko.

 • Złota Góra I

  [~ 23.8 km] Rezerwaty przyrody

  najwyższe wzniesienie w woj konińskim porośnięte lasem mieszanym oraz kwaśną dąbrową na granicy jej zasięgu.

 • Niemysłów

  [~ 24.3 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Starodrzew sosnowo-dębowy na siedlisu LMSw, oddz. 213 f2, z gniazdem bociana czarnego.

 • Napoleonów

  [~ 26.3 km] Rezerwaty przyrody

  fragment lasu - dąbrowy świetlistej ze stanowiskami roślin rzadkich i chronionych

 • Torfowisko Rąbień

  [~ 29.6 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko wysokie z bogatą roślinnością

 • Goplańsko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 30.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Goplańsko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu rozciąga się nad Notecią, od okolic Konina do granicy między województwem konińskim a włocławskim. Łączy się również z Nadgoplańskim Parkiem Tysiąclecia w województwie bydgoskim. Jest to teren Pojezierza Kujawskiego, o niezbyt dużych jeziorach i niwielkich połaciach lasu. Dobre gleby przyczyniły się do rozwoju rolnictwa, dlatego w krajobrazie dominują pola uprawne.

 • Jeziorsko

  [~ 30.6 km] Rezerwaty przyrody

  Zbiornik wodny w dolinie rzeki Warty - ostoja ginących gatunków ptaków wodno-błotnych

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Swędrni k/Kalisza

  [~ 33.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Swędrni k/Kalisza stanowi wydzieloną jednostkę przestrzenną cechującą się istotnymi wartościami przyrodniczymi, mającą aktualne i potencjalne znaczenie dla regulacji warunków środowiska i zabezpieczenia możliwości realizacji funkcji rekreacyjnej. Obszar charakteryzyje się wyjątkowym w skali regionu, naturalnym krajobrazem dolinnym z jego specyficznymi elementami: łąkami zalewowymi, olsami, łęgami nadrzecznymi i meandrami, wysokimi i stromymi zboczami. Cechuje go zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych. Z powodu naturalnej i szerokiej zmienności siedlisk oraz różnych form antropogenicznych oddziaływań i przekształceń występują tu m.in.: lasy grądowe, acidofilne dąbrowy, świetliste dąbrowy, zbiorowiska kserotermofilne. Bogactwo świata roślin wyróżnia się liczbą 714 gatunków, z których 19 to gatunki chronione, a także dużym zróżnicowaniem (od gatunków torfowiskowych i bagiennych do kserotermicznych). Ciekawe jest też występowanie dużej liczby gatunków górskich. Interesujący jest też skład gatunkowy fauny, przykładowo wystepuje tu znaczna liczba gatunków ptaków wodno-błotnych zagrożonych wyginięciem (perkoz, cyranka, czajka, kszyk, błotniak stawowy, wodniak). Wartości historyczno-kulturowe Obszaru to: - duża koncentracja stanowisk archeologicznych wzdłuż doliny Swędrni i Żabianki (ochronna strefa konserwatorska), - historyczne formy budownictwa i obiekty rezydencjonalne (dwory, pałace), sakralne (kościoły, kaplice), budownictwo mieszkalne (chaty, zagrody), i produkcyjne (budynki folwarczne, młyny wodne, wiatraki, cegielnie),- historyczne układy osadnicze wsi np. kolonie o charakterze rzędówek liniowych.

 • Sokółki

  [~ 36.7 km] Rezerwaty przyrody

  obszar lasów,łąk i bagien z cennymi zbiorowiskami leśnymi; łęgami jesionowo-olszowymi, jarzmiankowo-jesionowymi oraz grądami środkowoeuropejskimi.

 • Mielno

  [~ 38.1 km] Rezerwaty przyrody

  miejsce lęgowe perkoza dwuczubego (Podiceps cristatus) i mewy śmieszki (Larus ridibundus)

 • Pustelnik

  [~ 38.9 km] Rezerwaty przyrody

  fragment naturalnych lasów liściastych łęgowych oraz grądowych

 • Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 39.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje dolinę Warty. W obszarze tym położone są dwa parki krajobrazowe, w części południowej Załęczański PK, a w części środkowej Międzyrzecza Warty i Widawki. W północnej części terenu znajdują się duże kompleksy leśne o walorach bioklimatycznych korzystne dla rekreacji.

 • Mianów

  [~ 39.8 km] Rezerwaty przyrody

  Śródleśny kompleks torfowisk niskich z interesującą florą roślin torfowiskowych