Mapa Skórzewo

60-185 Skórzewo

Skórzewo w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy

  [~ 8.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Ryny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy chroni cenne kompleksy leśne usytuowane napd. brzegach Jeziora Lusowskiego oraz torfowiska z kłocią wiechowatą

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Niepruszewskiego

  [~ 11.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Niepruszewskiego położony jest na terenie Pojeziezierze Poznańskiego i obejmuje wąski pas terenu przylegającego od zachodu do Jeziora Niepruszewskiego.

 • Żurawiniec

  [~ 12.4 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko przejściowe

 • Trzcielińskie Bagno

  [~ 12.5 km] Rezerwaty przyrody

  miejsce lęgowe ptactwa wodnego i błotnego - głównie mewy śmieszki (Larus ridibundus) - wszedł w skład Wiekopolskiego Parku Narodowego.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Samicy Kierskiej

  [~ 12.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Cenny pod względem przyrodniczo-krajobrazowym obszar w dolinie rzeki Samicy, będący częścią ciągu ekologicznego na terenie gminy Rokietnica.

 • Meteoryt Morasko

  [~ 12.7 km] Rezerwaty przyrody

  miejsce upadku meteorytu żelaznego; las grądowy z rzadkimi gatunkami runa

 • Wielkopolski Park Narodowy

  [~ 13.4 km] Parki narodowe

  Wielkopolski Park Narodowy położony jest na Pojezierzu Wielkopolskim, w na południe od Poznania. Krajobraz tego terenu ukształtowany w wyniku działalności lodowca w okresie zlodowacenia bałtyckiego i charakteryzuje go duża różnorodność. Występują tutaj wszystkie elementy krajobrazu polodowcowego: liczne wzniesienia moreny czołowej poprzecinane rynnami polodowcowymi wypełnionymi jeziorami, kemy i ozy, a także liczne głazy narzutowe. W granicach Parku jest 12 jezior, m in. jezioro Łódzkie, Dymaczeskie, Witobelskie, Góreckie, Rosnowskie i wiele innych. Najwyższe wzniesienie moreny czołowej wynosi około 132 m. n.p.m. i nazywa się Osowa Góra. Park ma charakter typowo leśny. Lasy nie są zbiorowiskami naturalnymi, ale zostały ukształtowane w wyniku działalności człowieka. Zbiorowiska leśne są różnorodne - od borów sosnowych i sosnowo - dębowych, poprzez kwaśne dąbrowy i grądy aż po świetliste dąbrowy występujące na siedliskach żyznich i ciepłych. W pobliżu jezior i rzek, na terenach wilgotnych występują łęgi wiązowo - jesionowe, a tereny bagienne zajmują lasy z olszą czarną, zarośla łozowe złożone z wierzby i kruszyny. Gatunkiem dominującym jest sosna i dąb, a domieszki stanowią świerk, modrzew, brzoza, jesion, olsza, lipa i grab. W szacie roślinnej występuje około 1100 gatunków roślin naczyniowych a ponadto wiele gatunków mszaków, porostów i glonów w tym wiele chronionych jak goździk siny, zimoziół północny, storczyki. Fauna Parku jest różnorodna. Najliczniejsze są bezkręgowce, wśród których około 3 tys. gatunków to owady. W lasach żyją jelenie, sarny, dziki, kuny, borsuki, zające oraz liczne ptaki, np. błotniak stawowy, kania czarna, myszołów zwyczajny. Z gatunków chronionych występują tutaj najmniejsze ssaki - ryjówki, żyją również wszystkie nizinne gatunki płazów. W Warcie , której dolina na niewielkim odcinku przylega do granicy Parku, ma swoje tarliska szczupak, certa, boleń, a w jeziorach występują licznie okonie, liny, leszcze, szczupaki, węgorze. Z racji bliskiego sąsiedztwa aglomeracji miejskiej, Wielkopolski Park Narodowy służy mieszkańcom Poznania jako teren wypoczynku i rekreacji oraz jest celem wycieczek przyrodniczo-krajoznawczych.

 • Pawłowicko- Sobocki Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 14.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Pawłowicko- Sobocki Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na terenie Pojeziezierze Poznańskiego i obejmuje dolinę rzeki Samicy wraz z przylegającymi terenami.

 • Rogaliński Park Krajobrazowy

  [~ 17.7 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest na terenie Kotliny Śremskiej, w dolinie Warty i został powołany w celu ochrony jednego z największych w Europie skupisk wielowiekowych dębów szypułkowych oraz dla zachowania wysokich walorów historyczno - kulturowych i krajobrazowych doliny Warty, która w granicach parku jest rozległa i urozmaicona licznymi starorzeczami. Terasę zalewową rzeki porastają lasy i łąki. Słynne Dęby Rogalińskie, rosnące na łąkach terasy zalewowej Warty, są największą atrakcją tego terenu. Spośród 1435 dębów, 860 to pomniki przyrody. Lasy zajmują prawie połowę powierzchni parku i wyróżniają się bogactwem gatunkowym roślin i zwierząt. Najcenniejsze fragmenty przyrody parku objęte są ochroną rezerwatową. Rezerwat Goździk siny w Grzybnie utworzono dla ochrony bardzo rzadkiego w Wielkopolsce goździka sinego, rosnącego w runie 120 - letniego drzewostanu sosnowego. Natomiast rezerwat Krajkowo chroni różnorodny krajobraz łąk, lasów, starorzeczy i bagien. Do ciekawszych roślin występujących na terenie Parku należą : owadożerne rosiczki, storczyk kukawka, podkolan biały, lilia złotogłów, kosaciec syberyjski.Fauna Rogalińskiego Parku Krajobrazowego jest liczna i zróżnicowana w wyniku dużej różnorodności siedlisk. W lasach żyją duże ssaki - jelenie, dziki , sarny, w Warcie i jej starorzeczach wydry, bobry, oraz wiele gatunków ptaków, m. in. bocian czarny, orlik krzykliwy, żuraw, kania ruda i czarna, dzięcioł, batalion, zimorodek, gil, czapla siwa. Występują tu również gady - jaszczurka zwinka i żmija zygzakowata, oraz rzadkie i chronione motyle i chrząszcze.Walory kulturowo - historyczne Parku koncentrują się w Rogalinie , gdzie znajduje się rokokowo - klasycystyczny pałac Raczyńskich, otoczony starym parkiem francuskim i angielskim.

 • Łęgi Rogalińskie

  [~ 17.8 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Obszar podmokłych łąk z cennym starodrze4wiem dębowym - słynne Dęby Rogalińskie

 • Huby Grzebieniskie

  [~ 19.3 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko obuwika pospolitego (Cyprioedium calceolus) i lilii złotogłów (Liliummartagon) w lesie grądowym

 • Brzęki przy Starej Gajówce

  [~ 22.1 km] Rezerwaty przyrody

  Las liściasty z jarząbem brekinią (Sorbus torminalis).

 • Goździk Siny w Grzybnie

  [~ 23 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko goździka sinego (Dianthus caesinus) na północnej granicy zasiegu; bór sosnowy na wydmie

 • Bytyńskie Brzęki

  [~ 23.1 km] Rezerwaty przyrody

  Grąd z obfitym stanowiskiem jarząbu brekini (Sorbus torminalis).

 • Dębice

  [~ 23.2 km] Rezerwaty przyrody

  Obszar świetlistej dąbrowy z wieloma gatunkami rzadkich roślin naczyniowych