Mapa Żbiki

63-304 Żbiki

Żbiki w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Ciemnej

  [~ 18.9 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Ciemnej.O atrakcyjności doliny rzeki Ciemnej w okolicy Gołuchowa decyduje sama miejscowość Gołuchów słynąca z największego w Polsce arboretum - ogrodun dendrologicznego z bogatą kolekcją drzew i krzewów rodzimych i egzotycznych, zamku renesansowego z galerią dzieł sztuki, Ośrodkiem Kultury Leśnej oraz jedynym w Polsce Muzeum Leśnictwa i zagrodą żubrów. Na rzece Ciemnej istnieje retencyjny zbiornik, położony w otoczeniu atrakcyjnego kompleksu leśnego. Występuje tu duże bogactwo fauny i flory. Jest to jeden z nielicznych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Kalisza i Pleszewa, a z uwagi na wartości krajoznawcze i kulturowe stanowi potencjalne miejsce rekreacji w skali regionalnej. Stanowi atrakcyjny punkt tras turystycznych, wycieczkowych, zwłaszcza dla młodziezy szkolnej, z uwagi na wybitne funkcje dydaktyczno-naukowe. Powierzchnia projektowanego obszaru chronionego krajobrazu wynosi w przybliżeniu 35 km2.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Szwajcaria Żerkowska

  [~ 19.9 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Szwajcaria Żerkowska znajduje się w północnej części woj. kaliskiego. Graniczy od północy z Żerkowsko-Czeszewskim Parkiem Krajobrazowym, a od wschodu z Nadwarciańskim PK i Pyzdrskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Wynosi się wysoko ponad przyległą do niego od północy doline Warty, a od wschodu i południa doline Lutyni. Kilkudziesięciometrowe wysokości względne, silne nachylenie krawędzi, rozcięcia erozyjne i parowy stwarzają krajobrazowa wydatną rzeźbę. Z najwyższych punktów Wzgórz Żerkowskich rozciąga się wspaniały widok na daleką okolicę, aż na drugą północną krawędź doliny Warty. Piękno okolic Żerkowa uzupełniają liczne lasy rozrzucone na wzgórzach i ich stokach. O niezwykłych walorach terenu decydują:- unikalna rzeźba terenu, której elementem najbardziej charakterystycznym jest wyniosły pagór morenowy z kulminacjami Łysej Góry i Góry Żerkowskiej o stromych stokach i wysokościach wzglednych powyżej 50 m .- szczególnie bogate i ciekawe zbiorowiska roślinne, których część objęta jest ochroną rezerwatową (Lutynia i Czeszewo).- wystepowanie rzadkich i chronionych gatunków roślin.- występowanie rzadkich gatunków fauny (rezerwat Dębno nad Wartą).- wartości kulturowe związane z bogatą historią tego rejonu.

 • Nadwarciański Park Krajobrazowy

  [~ 24.2 km] Parki krajobrazowe

  Nadwarciański Park Krajobrazowy został utworzony na terenie Pyzdrskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jego celem jest ochrona środowiska przyrodniczego doliny środkowej Warty, jej swoistych cech krajobrazu pradolinnego o wysokim stopniu naturalności, licznych miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego oraz ochrona wartości historycznych tego regionu. Głównym walorem Parku jest awifauna lęgowa, licząca 147 gatunków m.in. bąk, bączek, żuraw, batalion, łabędź, płaskonos, świstun, krakwa, cyraneczka i wiele innych. Zalatuje tu również kania czarna i ruda, nur czarnoszyi a w przelotach bywa bielik, nurogęś gągoł. Park obejmuje fragment doliny środkowej Warty, która została uznana za ostoję ptaków o randze europejskiej. Oprócz bogactwa ptaków, występują tu również interesujące ssaki, np. bóbr, wydra, łoś. W dolinie Warty dominują różnorodne zbiorowiska łąkowe, szuwarowe i wodne. Lasy zajmują około 11% powierzchni parku i są to głównie bory świeże i mieszane oraz olsy. W granicach parku odnaleziono 57 gatunków roślin chronionych, w tym 40 podlegających ochronie całkowitej i 17 ochronie częściowej - m.in. widłaki, sasanki, pomocnik baldaszkowy, storczyki i grzybienie białe.

 • Lutynia

  [~ 24.7 km] Rezerwaty przyrody

  las łęgowy o cechach naturalnych

 • Dębno nad Wartą

  [~ 25.7 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko rzadkich zwierząt bezkręgowych ze ślimakiem (Ruthenica filogrona) i ślimakiem maskowcem (Isognoviastoma personatum)

 • Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy

  [~ 25.8 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest w środkowej Wielkopolsce w dorzeczu rzeki Warty. Został powołany w celu ochrony bardzo ciekawych i cennych pod względem przyrodniczo - krajobrazowym i kulturowym terenów Wielkopolski. O niezwykłych walorach tego terenu stanowią m.in.: unikatowa rzeźba terenu, której najbardziej charakterystycznym elementem jest kulminacja Łysej Góry koło Żerkowa, występowanie rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt, bogate zbiorowiska roślinne oraz wartości kulturowe związane z bogatą przeszłością tego regionu. Urozmaicona rzeźba terenu jest wynikiem działalności lodowca. Na północy parku występuje wysoczyzna morenowa płaska i falista, z doliną rzeki Miłosławki i licznymi stawami rybnymi. Centralna część parku rozcięta jest pradoliną Warty, z wyraźnie wykształconymi terasami i starorzeczami. Dominującym elementem w południowej części parku jest Wał Żerkowski z wyniosłymi pagórami morenowymi - Łysą Górą (161 m n.p.m.) i Górą Żerkowską (155m n.p.m.), z których roztacza się wspaniały widok na tę część parku. Wał Żerkowski otoczony jest pradoliną Żerkowską, której dnem płynie rzeka Lutynia. Lasy zajmują ponad 1/3 powierzchni Parku. W południowej części parku dominują monokultury sosnowe, natomiast tzw. lasy czeszewskie w północnej części parku należą do najpiękniejszych i najbardziej interesujących obszarów leśnych Wielkopolski. To właśnie tutaj ustanowiono w 1907 roku pierwszy w Wielkopolsce rezerwat leśny. Lasy te porastają terasy pradoliny Warty i mają charakter zbliżiny do naturalnego. W drzewostanie występują jesiony, dęby, lipy, wiązy, brzozy w podszycie i runie wiele roślin chronionych. Najcenniejsze fragmenty Parku objęte są ochroną rezerwatową. Rezerwaty ,,Czeszewo i Lutynia chronią naturalny las łęgowy w dolinie Warty, Dwunastak - grąd niski, łęg i las mieszany, a rezerwat Dębno nad Wartą został utworzony w celu zachowania stanowisk rzadkich gatunków zwierząt bezkręgowych. Pojedyncze, cenne drzewa i inne twory przyrody chronione są jako pomniki przyrody. Na terenie Parku znajdują się również ostoje ptaków wodnych i błotnych m.in. czapli siwej, zimorodka, łabędzi, wielu gatunków kaczek, perkozy, łyski. Obok walorów przyrodniczych występują tu liczne wartości historyczno-pamiątkowe w postaci śladów osadnictwa oraz miejsc związanych z osobami wielkich twórców literatury polskiej: Adama Mickiewicza i Henryka Sienkiewicza.

 • Czeszewo

  [~ 25.8 km] Rezerwaty przyrody

  las łęgowy wiązowo-jesionowy w dolinie Warty

 • Dwunastak

  [~ 28.3 km] Rezerwaty przyrody

  fragment grądu niskiego, łęgu i lasu mieszanego o cechach naturalnych.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu rzeki Szkarpawy

  [~ 32.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Dolina rzeki Szkarpawy wraz z dorzeczem.

 • Mszar Bogdaniec

  [~ 34.5 km] Rezerwaty przyrody

  fragment leśnego mszaru z licznym udziałem roślin chronionych oraz miejsc lęgowych ptaków wodno-błotnych

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Swędrni k/Kalisza

  [~ 34.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Swędrni k/Kalisza stanowi wydzieloną jednostkę przestrzenną cechującą się istotnymi wartościami przyrodniczymi, mającą aktualne i potencjalne znaczenie dla regulacji warunków środowiska i zabezpieczenia możliwości realizacji funkcji rekreacyjnej. Obszar charakteryzyje się wyjątkowym w skali regionu, naturalnym krajobrazem dolinnym z jego specyficznymi elementami: łąkami zalewowymi, olsami, łęgami nadrzecznymi i meandrami, wysokimi i stromymi zboczami. Cechuje go zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych. Z powodu naturalnej i szerokiej zmienności siedlisk oraz różnych form antropogenicznych oddziaływań i przekształceń występują tu m.in.: lasy grądowe, acidofilne dąbrowy, świetliste dąbrowy, zbiorowiska kserotermofilne. Bogactwo świata roślin wyróżnia się liczbą 714 gatunków, z których 19 to gatunki chronione, a także dużym zróżnicowaniem (od gatunków torfowiskowych i bagiennych do kserotermicznych). Ciekawe jest też występowanie dużej liczby gatunków górskich. Interesujący jest też skład gatunkowy fauny, przykładowo wystepuje tu znaczna liczba gatunków ptaków wodno-błotnych zagrożonych wyginięciem (perkoz, cyranka, czajka, kszyk, błotniak stawowy, wodniak). Wartości historyczno-kulturowe Obszaru to: - duża koncentracja stanowisk archeologicznych wzdłuż doliny Swędrni i Żabianki (ochronna strefa konserwatorska), - historyczne formy budownictwa i obiekty rezydencjonalne (dwory, pałace), sakralne (kościoły, kaplice), budownictwo mieszkalne (chaty, zagrody), i produkcyjne (budynki folwarczne, młyny wodne, wiatraki, cegielnie),- historyczne układy osadnicze wsi np. kolonie o charakterze rzędówek liniowych.

 • Torfowisko Rąbień

  [~ 39.6 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko wysokie z bogatą roślinnością

 • Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich

  [~ 40.3 km] Rezerwaty przyrody

  las dębowy

 • Sokółki

  [~ 41.2 km] Rezerwaty przyrody

  obszar lasów,łąk i bagien z cennymi zbiorowiskami leśnymi; łęgami jesionowo-olszowymi, jarzmiankowo-jesionowymi oraz grądami środkowoeuropejskimi.

 • Pustelnik

  [~ 41.9 km] Rezerwaty przyrody

  fragment naturalnych lasów liściastych łęgowych oraz grądowych