Mapa Gorzyce Wielkie

63-400 Gorzyce Wielkie

Gorzyce Wielkie w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Obszar Chronionego Krajobrzu Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków- Rochy

  [~ 4.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar jest największym w Europie Środkowej skupieniem acidofilnych lasów liściastych różnego typu, z pomnikowymi okazami dębów i buków często o wieku powyżej 200 lat o wysokich wartościach hodowlanych.

 • Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich

  [~ 9.5 km] Rezerwaty przyrody

  las dębowy

 • Obszar Chronionego Krajobrazu rzeki Szkarpawy

  [~ 10.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Dolina rzeki Szkarpawy wraz z dorzeczem.

 • Dąbrowa Smoszew

  [~ 15.2 km] Rezerwaty przyrody

  grąd i łęg z gatunkami rzadkich roślin w runie

 • Wydymacz

  [~ 15.5 km] Rezerwaty przyrody

  łęg jesionowo-olszowy, staw rybny, gatunki chronione, pomnikowe drzewa

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska

  [~ 15.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska należą do najwartościowszych i najciekawszych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym obszarów w regionie.Wzgórza Ostrzeszowskie są najwyższą częścią Wału Trzebnickiego z kulminacją Kobyla Góra (284 m n.p.m.), Kotlina Odolanowska jest nalowniczym obniżeniem terenu, częściowo zalesionym, z rosległymi łąkami i licznymi stawami rybnymi.(Lasy - 40 000 ha, łąki i pastwiska - 15 400 ha, wody - 2 000, tereny pozostałe - 29 600 ha)

 • Buczyna Helenopol

  [~ 16.3 km] Rezerwaty przyrody

  Obszar lasu bukowego o charakterze naturalnym na granicy jego zasięgu.

 • Miejski Bór

  [~ 18.9 km] Rezerwaty przyrody

  drzewostan z okazami gatunków chronionych: wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum)

 • Majówka

  [~ 21.4 km] Rezerwaty przyrody

  las sosnowo-dębowy z udziałem świerka pospolitego (Picea abies) i jodły pospolitej (Abies alba) na grnicy jej zasięgu

 • Niwa

  [~ 23 km] Rezerwaty przyrody

  bór mieszany ze świerkiem pospolitym (Picea abies) na granicy jego zasięgu

 • OChK Dolina rzeki Dzierzgoń

  [~ 24 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar obejmuje teren dorzecza rzeki Dzierzgoń należącym do zlewni jeziora Drużno; o strukturze gruntów:Użytki rolne - 68,9%, lasy i zakrzewienia - 21,3%, wody powierzchniowe - 2,2%. W części południowej obszaru przeważa rzeźba pagórkowata i falista, w środkowym natomiast rzeźba wysokofalista i wysokopagórkowata. Rzeka przedziera się tu przez ciąg pagórówi wzgórz moren czołowych okalających miasto Dzierzgoń od południa i zachodu.

 • Stawy Milickie

  [~ 26.2 km] Rezerwaty przyrody

  miejsca lęgowe, żerowania o odpoczynku ptaków wodno-błotnych, bogata roślinność wodna i nadbrzeżna.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Ciemnej

  [~ 26.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Ciemnej.O atrakcyjności doliny rzeki Ciemnej w okolicy Gołuchowa decyduje sama miejscowość Gołuchów słynąca z największego w Polsce arboretum - ogrodun dendrologicznego z bogatą kolekcją drzew i krzewów rodzimych i egzotycznych, zamku renesansowego z galerią dzieł sztuki, Ośrodkiem Kultury Leśnej oraz jedynym w Polsce Muzeum Leśnictwa i zagrodą żubrów. Na rzece Ciemnej istnieje retencyjny zbiornik, położony w otoczeniu atrakcyjnego kompleksu leśnego. Występuje tu duże bogactwo fauny i flory. Jest to jeden z nielicznych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Kalisza i Pleszewa, a z uwagi na wartości krajoznawcze i kulturowe stanowi potencjalne miejsce rekreacji w skali regionalnej. Stanowi atrakcyjny punkt tras turystycznych, wycieczkowych, zwłaszcza dla młodziezy szkolnej, z uwagi na wybitne funkcje dydaktyczno-naukowe. Powierzchnia projektowanego obszaru chronionego krajobrazu wynosi w przybliżeniu 35 km2.

 • Baszków

  [~ 28.2 km] Rezerwaty przyrody

  długosz królewski (Osmunda regalis) w borze mieszanym

 • Jodły Ostrzeszowskie

  [~ 30.5 km] Rezerwaty przyrody

  bór mieszany z jodłą pospolitą (Abies alba) na granicy jej zasięgu