Mapa Lipiny

62-613 Lipiny

Lipiny w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Goplańsko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 9.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Goplańsko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu rozciąga się nad Notecią, od okolic Konina do granicy między województwem konińskim a włocławskim. Łączy się również z Nadgoplańskim Parkiem Tysiąclecia w województwie bydgoskim. Jest to teren Pojezierza Kujawskiego, o niezbyt dużych jeziorach i niwielkich połaciach lasu. Dobre gleby przyczyniły się do rozwoju rolnictwa, dlatego w krajobrazie dominują pola uprawne.

 • Kawęczyńskie Brzęki

  [~ 10.5 km] Rezerwaty przyrody

  las dębowo-grabowy z jarząbem brekinią (Sorbus torminalis)

 • Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły

  [~ 10.9 km] Parki krajobrazowe

  Park powstał w wyniku połączenia dwóch istniejących wcześniej w dolinie Wisły parków krajobrazowych: Nadwiślańskiego i Chełmińskiego. Obecne granice obejmują strefę zboczową doliny Wisły o zróżnicowanej szerokości i wysokościach - na zachodnim brzegu Wisły obszar od Bydgoszczy, poprzez Świecie, do Nowego oraz na wschodnim - fragment doliny od Unisławia przez Chełmno do okolic Grudziądza. Park położony jest na terenie trzech makroregionów: Doliny Dolnej Wisły, Pradoliny Toruńsko - Eberswaldzkiej oraz Pojezierza Chełmińsko - Dobrzyńskiego. Charakteryzuje go niezwykłe zróżnicowanie geomorfologiczne, znajdujące odzwierciedlenie w ukształtowaniu terenu, różnorodności szaty roślinnej oraz fauny. W jego granicach można wyróżnić trzy wyraźne jednostki: dno doliny Wisły, strefę krawędziową doliny, oraz wysoczyznę morenową. Dodatkowym, charakterystycznym elementem geomorfologii parku jest obecność kotlinnych rozszerzeń doliny, tzw. basenów - Unisławskiego i Chełmińskiego. Dna tych basenów stanowią rozległe równiny, będące jednocześnie terasami zalewowymi i nadzalewowymi. Urozmaicają je liczne starorzecza, w których obecnie znajdują się jeziora. Strefa krawędziowa doliny Wisły kontrastuje z płaskim dnem gwałtownymi spadkami, obecnością licznych, długich i głębokich parowów i wąwozów, którymi spływają z wysoczyzny cieki wodne. Wszystko to powoduje że park odznacza się wysokimi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi.Zróżnicowanie terenu znajduje odbicie w ukształtowaniu szaty roślinnej. W wyniku ograniczonych możliwości użytkowania obszarów zboczowych, zespoły roślinne mają charakter zbliżony do naturalnego. Na dobrze nasłonecznionych zboczach występuje roślinność kserotermiczna, prawie naturalne grądy zboczowe, w dolinach i parowach podtopione łęgi i olsy. Najatrakcyjniejszymi zbiorowiskami parku są zespoły kserotermiczne i murawowe, a także zbiorowiska krzewów kserofilnych. U podnóży zboczy, w strefie wysięku wód, wykształciły się również zespoły roślinności torfowiskowej i turzycowiska. We wszystkich zespołach roślinnych występują rośliny rzadkie i chronione. Na nasłonecznionych zboczach występują rzadkie trawy i gatunki ciepłolubne jak: ostnica Jana, ostnica włosowata, miłek wiosenny, jastrzębiec żmijowiec. Najcenniejsze skupiska roślinności stepowej chronione są w rezerwatach ( m in. Ostrów Panieński, Góra św. Wawrzyńca, Łęgi na Ostrowiu Panieńskim, Zbocza Płutowskie ).Na zboczach doliny Wisły basenu Chełmińskiego występują zbiorowiska leśne o charakterze grądów zboczowych oraz łęgi wiązowo - jesionowe. Dna basenów porastają głównie wilgotne zbiorowiska roślinne, wikliniska, zakrzewienia i zadrzewienia śródpólne, oraz pozostałości pierwotnych łęgów jesionowo-wiązowych. (ostnica włosowata, śnieżyczka przebiśnieg i in.).Występowanie wielu naturalnych cieków wodnych oraz stawów i bagien stwarza bardzo dobre warunki życia dla ptaków wodno - błotnych takich jak: gągoł, nurogęś, rybitwa biała, rybitwa białoczelna,, derkacz, bocian biały, bocian czarny, rycyk i wiele innych. Z małych ssaków występuje tu wydra, należy również wspomnieć o dużym bogactwie owadów i gadów związanych z siedliskami stepowymi i kserotermicznymi.Tereny Parku są ważnym rejonem turystyki pieszej i wodnej. Prowadzą tędy liczne szlaki turystyczne, odbywają się spływy kajakowe. Obok walorów przyrodniczych turystów przyciąga bogactwo kulturowe tego terenu. Na szczególne zainteresowanie zasługuje miasto Chełmno, które jest jednym z najlepiej zachowanych w Polsce miast gotyckich, z nienaruszonym układem urbanistycznym, sześcioma kościołami gotyckimi oraz murami obronnymi (2,5km) z 23 basztami i bramą. Na terenie parku występują również dawne osady mennonitów, ciekawe budownictwo regionalne, liczne osady i grodziska związane z powstaniem państwa polskiego.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie

  [~ 12.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie znajduje się w obrębie Wysoczyzny Kujawskiej. Rzeżba terenu wykazuje duże urozmaicenie. Wiąże się to głównie z występowaniem młodoglacjalnych form takich jak pagórki morenowe i rynny. Największa rynna Jeziora Modzerowskiego wcina się w otaczający teren na głębokość ponad 20m. Jezioro Modzerowskie tworzy wraz ze znajdującym się w sąsiedztwie Jeziorem Brdowskim obszar źródłowy rzeki Noteć.Głównym elementem trwałej szaty roślinnej są lasy zajmujące zaledwie 1/7 powierzchni obszaru.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie

  [~ 18 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Jezioro Głuszyńskie położony jest an Pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim. Rzeżba powierzchni charakteryzuje się dużym urozmaiceniem i jest wynikiem działalności lądolodu, wód lodowcowych i postglacjalnych procesów erozyjnych.Głównym elementem hydrograficznym jest Jez. Głuszyńskie. Jest to klasyczne jezioro rynnowe, charakteryzujące się wydłużonym kształtem, dużymi i zróżnicowanymi głębokościami oraz bardzo urozmaiconą linią brzegową. Uzupełnienie sieci wodnej stanowią jeziora Czarny Bród i Chalno, rzeka Zgłowiączka oraz system stawów, drobnych oczek wodnych i cieków.Zasadniczym składnikiem szaty roślinnej są lasy zajmujące powierzchnię 576 ha (Las Orle), mają one ogromne znaczenie ekologiczne dla prawie bezleśnych Kujaw. Uzupełnienie stanowią ważne, zwłaszcza z ekologicznego punktu widzenia, kompleksy łąkowo-bagienne.Okolice jeziora posiadają wyjątkowe walory krajobrazowe.

 • Gostynińsko-Gąbiński Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 20.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Gostynińsko-Gąbiński Obszar Chronionego Krajobrazu łączy się z innymi obszarami chronionymi regionu w ekologiczny system zapewniający przyrodniczą ciągłość terenów o cennym, mało zniekształconym środowisku. Obejmuje on obszary leśne i rolnicze, z kępami śródpólnych zadrzewień, pasami przydrożnych drzew i młodnikami lasów.

 • Złota Góra I

  [~ 23.6 km] Rezerwaty przyrody

  najwyższe wzniesienie w woj konińskim porośnięte lasem mieszanym oraz kwaśną dąbrową na granicy jej zasięgu.

 • Rogoźno

  [~ 24.5 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z bukiem zwyczajnym (Fagus silvatica) i klonem polnym (Acer campestre)

 • Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 25.9 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu znajduje się w okolicach Konina, na południowy-wschód od miasta. Zajmuje znaczną część Wysoczyzny Tureckiej, sąsiadującą od północy i od wschodu z doliną Warty (Doliną Konińską i Kotliną Kolską). Krajobraz jest dosyć urozmaicony, ponieważ występują tu wysokie wzgórza morenowe, górujące prawie o 100 m ponad doliną Warty.

 • Mielno

  [~ 27.3 km] Rezerwaty przyrody

  miejsce lęgowe perkoza dwuczubego (Podiceps cristatus) i mewy śmieszki (Larus ridibundus)

 • Sokółki

  [~ 27.6 km] Rezerwaty przyrody

  obszar lasów,łąk i bagien z cennymi zbiorowiskami leśnymi; łęgami jesionowo-olszowymi, jarzmiankowo-jesionowymi oraz grądami środkowoeuropejskimi.

 • Bieniszew

  [~ 28.1 km] Rezerwaty przyrody

  fragment lasu reprezentującego fitocenozę świetlistej dąbrowy i dąbrowy acidofilnej, z licznymi drzewami pomnikowymi.

 • Pustelnik

  [~ 28.4 km] Rezerwaty przyrody

  fragment naturalnych lasów liściastych łęgowych oraz grądowych

 • Park Krajobrazowy Nadgoplański Park Tysiąclecia

  [~ 32.9 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest w południowej części woj. kujawsko- pomorskiego, nad jeziorem Gopło. Jest to jeden z nielicznych parków, gdzie naturalne właściwości środowiska przyrodniczego przeplatają się z walorami kulturowymi i historycznymi. Rejon Gopła wraz z Kruszwicą związany jest z początkami państwa polskiego i uznawany za teren szczególnej penetracji dawnych społeczeństw słowiańskich. Żyzne ziemie nadgoplańskie, obfitość źródeł, dogodna droga wodna z północy na południe oraz wysady solne, stwarzały korzystne warunki zasiedlania plemion słowiańskich i ich ekspansji we wszystkich kierunkach.W granicach Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia dużą powierzchnię zajmują wody - 2130 ha, w tym Jezioro Gopło 2050 ha. Jest to dziewiąte co do wielkości jezioro w Polsce, polodowcowe, o charakterze rynnowym. Jego maksymalna głębokość wynosi 16,6 m (Zatoka Łaszczewska), średnia 3,6 m, wyspy zajmują powierzchnię 25 ha, a spacer dookoła jeziora ma długość 87 km. Jest ono miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków.Obszar wokół Gopła został mocno wylesiony. Osobliwością są fragmenty łęgów wierzbowo-topolowych i olchowo-jesionowych, które są charakterystyczne dla dolin wielkich rzek. Zespoły roślinności wodnej pływającej i zanurzonej porastają wszystkie zatoczki jeziora, a jego brzegi oraz doły potorfowe - lity pas trzcin i oczeretów o szerokości od 10 do 50 m. Wokół jeziora zachował się naturalny układ łąk - od podmokłych, do świeżych i pastwisk.W występującej na obszarze Parku faunie, najliczniejsze i najciekawsze są ptaki. Odnotowano ich aż 192 gatunki, w tym w obrębie jezior 148 gatunków. Jezioro Gopło jest najliczniej zasiedlonym w Polsce stanowiskiem gęsi gęgawy, miejscem rozrodu bąka, błotniaka stawowego, czajki, rycyka oraz miejscem zimowania bociana czarnego, nura rdzawoszyjego, mewy srebrzystej, siewnicy, a od niedawna orła bielika. Nowymi, zaobserwowanymi w ostatnich latach gatunkami są: czapla purpurowa, dziwonia, sieweczka rzeczna, batalion, perkozek i pokrzywnica.W wodach jeziora żyją sandacze, szczupaki, leszcze, liny, karasie, ukleje, sumy, karpie i węgorze.

 • Ostrowy

  [~ 36.6 km] Rezerwaty przyrody

  grąd typowy z dużym udziałem lipy drobnolistnej (Tilia cordata)