Mapa Zakrzew

63-200 Zakrzew

Zakrzew w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Dębno nad Wartą

  [~ 18.2 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko rzadkich zwierząt bezkręgowych ze ślimakiem (Ruthenica filogrona) i ślimakiem maskowcem (Isognoviastoma personatum)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Szwajcaria Żerkowska

  [~ 19.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Szwajcaria Żerkowska znajduje się w północnej części woj. kaliskiego. Graniczy od północy z Żerkowsko-Czeszewskim Parkiem Krajobrazowym, a od wschodu z Nadwarciańskim PK i Pyzdrskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Wynosi się wysoko ponad przyległą do niego od północy doline Warty, a od wschodu i południa doline Lutyni. Kilkudziesięciometrowe wysokości względne, silne nachylenie krawędzi, rozcięcia erozyjne i parowy stwarzają krajobrazowa wydatną rzeźbę. Z najwyższych punktów Wzgórz Żerkowskich rozciąga się wspaniały widok na daleką okolicę, aż na drugą północną krawędź doliny Warty. Piękno okolic Żerkowa uzupełniają liczne lasy rozrzucone na wzgórzach i ich stokach. O niezwykłych walorach terenu decydują:- unikalna rzeźba terenu, której elementem najbardziej charakterystycznym jest wyniosły pagór morenowy z kulminacjami Łysej Góry i Góry Żerkowskiej o stromych stokach i wysokościach wzglednych powyżej 50 m .- szczególnie bogate i ciekawe zbiorowiska roślinne, których część objęta jest ochroną rezerwatową (Lutynia i Czeszewo).- wystepowanie rzadkich i chronionych gatunków roślin.- występowanie rzadkich gatunków fauny (rezerwat Dębno nad Wartą).- wartości kulturowe związane z bogatą historią tego rejonu.

 • Lutynia

  [~ 21.4 km] Rezerwaty przyrody

  las łęgowy o cechach naturalnych

 • Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy

  [~ 23.2 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest w środkowej Wielkopolsce w dorzeczu rzeki Warty. Został powołany w celu ochrony bardzo ciekawych i cennych pod względem przyrodniczo - krajobrazowym i kulturowym terenów Wielkopolski. O niezwykłych walorach tego terenu stanowią m.in.: unikatowa rzeźba terenu, której najbardziej charakterystycznym elementem jest kulminacja Łysej Góry koło Żerkowa, występowanie rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt, bogate zbiorowiska roślinne oraz wartości kulturowe związane z bogatą przeszłością tego regionu. Urozmaicona rzeźba terenu jest wynikiem działalności lodowca. Na północy parku występuje wysoczyzna morenowa płaska i falista, z doliną rzeki Miłosławki i licznymi stawami rybnymi. Centralna część parku rozcięta jest pradoliną Warty, z wyraźnie wykształconymi terasami i starorzeczami. Dominującym elementem w południowej części parku jest Wał Żerkowski z wyniosłymi pagórami morenowymi - Łysą Górą (161 m n.p.m.) i Górą Żerkowską (155m n.p.m.), z których roztacza się wspaniały widok na tę część parku. Wał Żerkowski otoczony jest pradoliną Żerkowską, której dnem płynie rzeka Lutynia. Lasy zajmują ponad 1/3 powierzchni Parku. W południowej części parku dominują monokultury sosnowe, natomiast tzw. lasy czeszewskie w północnej części parku należą do najpiękniejszych i najbardziej interesujących obszarów leśnych Wielkopolski. To właśnie tutaj ustanowiono w 1907 roku pierwszy w Wielkopolsce rezerwat leśny. Lasy te porastają terasy pradoliny Warty i mają charakter zbliżiny do naturalnego. W drzewostanie występują jesiony, dęby, lipy, wiązy, brzozy w podszycie i runie wiele roślin chronionych. Najcenniejsze fragmenty Parku objęte są ochroną rezerwatową. Rezerwaty ,,Czeszewo i Lutynia chronią naturalny las łęgowy w dolinie Warty, Dwunastak - grąd niski, łęg i las mieszany, a rezerwat Dębno nad Wartą został utworzony w celu zachowania stanowisk rzadkich gatunków zwierząt bezkręgowych. Pojedyncze, cenne drzewa i inne twory przyrody chronione są jako pomniki przyrody. Na terenie Parku znajdują się również ostoje ptaków wodnych i błotnych m.in. czapli siwej, zimorodka, łabędzi, wielu gatunków kaczek, perkozy, łyski. Obok walorów przyrodniczych występują tu liczne wartości historyczno-pamiątkowe w postaci śladów osadnictwa oraz miejsc związanych z osobami wielkich twórców literatury polskiej: Adama Mickiewicza i Henryka Sienkiewicza.

 • Czeszewo

  [~ 23.2 km] Rezerwaty przyrody

  las łęgowy wiązowo-jesionowy w dolinie Warty

 • Obszar Chronionego Krajobrazu rzeki Szkarpawy

  [~ 24.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Dolina rzeki Szkarpawy wraz z dorzeczem.

 • Mszar Bogdaniec

  [~ 24.8 km] Rezerwaty przyrody

  fragment leśnego mszaru z licznym udziałem roślin chronionych oraz miejsc lęgowych ptaków wodno-błotnych

 • Dwunastak

  [~ 26.9 km] Rezerwaty przyrody

  fragment grądu niskiego, łęgu i lasu mieszanego o cechach naturalnych.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Ciemnej

  [~ 29.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Ciemnej.O atrakcyjności doliny rzeki Ciemnej w okolicy Gołuchowa decyduje sama miejscowość Gołuchów słynąca z największego w Polsce arboretum - ogrodun dendrologicznego z bogatą kolekcją drzew i krzewów rodzimych i egzotycznych, zamku renesansowego z galerią dzieł sztuki, Ośrodkiem Kultury Leśnej oraz jedynym w Polsce Muzeum Leśnictwa i zagrodą żubrów. Na rzece Ciemnej istnieje retencyjny zbiornik, położony w otoczeniu atrakcyjnego kompleksu leśnego. Występuje tu duże bogactwo fauny i flory. Jest to jeden z nielicznych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Kalisza i Pleszewa, a z uwagi na wartości krajoznawcze i kulturowe stanowi potencjalne miejsce rekreacji w skali regionalnej. Stanowi atrakcyjny punkt tras turystycznych, wycieczkowych, zwłaszcza dla młodziezy szkolnej, z uwagi na wybitne funkcje dydaktyczno-naukowe. Powierzchnia projektowanego obszaru chronionego krajobrazu wynosi w przybliżeniu 35 km2.

 • Pępowo

  [~ 29.1 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z udziałem dębu (Quercus sp.)

 • Miejski Bór

  [~ 29.3 km] Rezerwaty przyrody

  drzewostan z okazami gatunków chronionych: wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum)

 • Bodzewko

  [~ 30.3 km] Rezerwaty przyrody

  lipa drobnolistna (Tilia cordata) na naturalnym stanowisku

 • Dąbrowa Smoszew

  [~ 30.6 km] Rezerwaty przyrody

  grąd i łęg z gatunkami rzadkich roślin w runie

 • Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich

  [~ 30.7 km] Rezerwaty przyrody

  las dębowy

 • Baszków

  [~ 30.8 km] Rezerwaty przyrody

  długosz królewski (Osmunda regalis) w borze mieszanym