Mapa Kąkolewo

62-065 Kąkolewo

Kąkolewo w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Trzcielińskie Bagno

  [~ 11.6 km] Rezerwaty przyrody

  miejsce lęgowe ptactwa wodnego i błotnego - głównie mewy śmieszki (Larus ridibundus) - wszedł w skład Wiekopolskiego Parku Narodowego.

 • Urbanowo

  [~ 11.7 km] Rezerwaty przyrody

  las łęgowy olszowo-jesionowy

 • Wielkopolski Park Narodowy

  [~ 15.2 km] Parki narodowe

  Wielkopolski Park Narodowy położony jest na Pojezierzu Wielkopolskim, w na południe od Poznania. Krajobraz tego terenu ukształtowany w wyniku działalności lodowca w okresie zlodowacenia bałtyckiego i charakteryzuje go duża różnorodność. Występują tutaj wszystkie elementy krajobrazu polodowcowego: liczne wzniesienia moreny czołowej poprzecinane rynnami polodowcowymi wypełnionymi jeziorami, kemy i ozy, a także liczne głazy narzutowe. W granicach Parku jest 12 jezior, m in. jezioro Łódzkie, Dymaczeskie, Witobelskie, Góreckie, Rosnowskie i wiele innych. Najwyższe wzniesienie moreny czołowej wynosi około 132 m. n.p.m. i nazywa się Osowa Góra. Park ma charakter typowo leśny. Lasy nie są zbiorowiskami naturalnymi, ale zostały ukształtowane w wyniku działalności człowieka. Zbiorowiska leśne są różnorodne - od borów sosnowych i sosnowo - dębowych, poprzez kwaśne dąbrowy i grądy aż po świetliste dąbrowy występujące na siedliskach żyznich i ciepłych. W pobliżu jezior i rzek, na terenach wilgotnych występują łęgi wiązowo - jesionowe, a tereny bagienne zajmują lasy z olszą czarną, zarośla łozowe złożone z wierzby i kruszyny. Gatunkiem dominującym jest sosna i dąb, a domieszki stanowią świerk, modrzew, brzoza, jesion, olsza, lipa i grab. W szacie roślinnej występuje około 1100 gatunków roślin naczyniowych a ponadto wiele gatunków mszaków, porostów i glonów w tym wiele chronionych jak goździk siny, zimoziół północny, storczyki. Fauna Parku jest różnorodna. Najliczniejsze są bezkręgowce, wśród których około 3 tys. gatunków to owady. W lasach żyją jelenie, sarny, dziki, kuny, borsuki, zające oraz liczne ptaki, np. błotniak stawowy, kania czarna, myszołów zwyczajny. Z gatunków chronionych występują tutaj najmniejsze ssaki - ryjówki, żyją również wszystkie nizinne gatunki płazów. W Warcie , której dolina na niewielkim odcinku przylega do granicy Parku, ma swoje tarliska szczupak, certa, boleń, a w jeziorach występują licznie okonie, liny, leszcze, szczupaki, węgorze. Z racji bliskiego sąsiedztwa aglomeracji miejskiej, Wielkopolski Park Narodowy służy mieszkańcom Poznania jako teren wypoczynku i rekreacji oraz jest celem wycieczek przyrodniczo-krajoznawczych.

 • Goździk Siny w Grzybnie

  [~ 17.6 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko goździka sinego (Dianthus caesinus) na północnej granicy zasiegu; bór sosnowy na wydmie

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Niepruszewskiego

  [~ 19.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Niepruszewskiego położony jest na terenie Pojeziezierze Poznańskiego i obejmuje wąski pas terenu przylegającego od zachodu do Jeziora Niepruszewskiego.

 • Park Krajobrazowy im. Gen.Dezyderego Chłapowskiego

  [~ 21.5 km] Parki krajobrazowe

  Park , nazywany również Agroekologicznym, położony jest głównie na Równinie Kościańskiej i został utworzony w celu ochrony wzorcowego, ukształtowanego w XIX w. przez gospodarza tych ziem - Dezyderego Chłapowskiego, rolniczego krajobrazu kulturowego. Nowością wprowadzoną wówczas do krajobrazu rolniczego były pasowe zadrzewienia śródpolne oraz duża ilość drobnych zbiorników wodnych. To tutaj gen. Chłapowski, w swoim majątku w Turwi, uczestnik kampanii napoleońskich i powstania listopadowego, stworzył wzorowe gospodarstwo rolne, w którym kształcił młodych rolników, a w okolicy sadził pasy wiatrochronne, wzbogacające krajobraz i przyczyniające się do wzrostu plonów. Obecnie zardzewienia te, w dużej mierze zachowane, stanowią o wysokich wartościach przyrodniczych, krajobrazowych, naukowo-dydaktycznych i kulturowych parku. Rzeźba terenu parku jest monotonna, nieco urozmaicona tylko w południowo-wschodniej części, gdzie występują niewielkie pagórki ozowe, zahaczające o Pojezierze Krzywińskie. Największą część parku Żurawzajmują grunty orne (65%) lasy jedynie 15% a wody 1%. Na terenie parku znajdują się liczne zabytki, z których na uwagę zasługuje barokowy pałac Chłapowskich z połowy XVIII w. w Turwi oraz kościół gotycki z XVw. w Rąbinie, przy którym pochowany został gen. Chłapowski. Z ważniejszych obiektów przyrodniczych należy wymienić zabytkową aleję w Racocie składającą się z około 140 lip w wieku około 200 lat oraz park w Turwi oparty na naturalnym drzewostania mieszanym z chronioną śnieżycą wiosenną i kwitnącymi okazy bluszczu. Z kompleksami podmokłych łąk, starych torfianek, trzcinowisk i zakrzewień związane są miejsca gniazdowania ptaków wodno- błotnych, m.in. żurawia, bąka, wodniczki, remiza, rycyka.

 • Łęgi Rogalińskie

  [~ 23.4 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Obszar podmokłych łąk z cennym starodrze4wiem dębowym - słynne Dęby Rogalińskie

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy

  [~ 23.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Ryny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy chroni cenne kompleksy leśne usytuowane napd. brzegach Jeziora Lusowskiego oraz torfowiska z kłocią wiechowatą

 • Duszniczki

  [~ 26.6 km] Rezerwaty przyrody

  modrzew polski (Larix polonica) w lesie dębowo-grabowym

 • Huby Grzebieniskie

  [~ 26.9 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko obuwika pospolitego (Cyprioedium calceolus) i lilii złotogłów (Liliummartagon) w lesie grądowym

 • Krajkowo

  [~ 27.7 km] Rezerwaty przyrody

  starorzecze Warty; miejsce lęgowe czapli siwej (Ardea cinerea) i kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo)

 • Jezioro Trzebidzkie

  [~ 28.6 km] Rezerwaty przyrody

  Zeutrofizowany zbiornik wodny z roślinnością wodną i szuwarową stanowiący ostoję oraz miejsca lęgowe ptactwa wodno-błotnego, zachowanie stanowiska żyznej buczyny pomorskiej

 • Brzęki przy Starej Gajówce

  [~ 29.2 km] Rezerwaty przyrody

  Las liściasty z jarząbem brekinią (Sorbus torminalis).

 • Bytyńskie Brzęki

  [~ 29.4 km] Rezerwaty przyrody

  Grąd z obfitym stanowiskiem jarząbu brekini (Sorbus torminalis).

 • Czerwona Wieś

  [~ 30 km] Rezerwaty przyrody

  skupisko jałowca pospolitego (Juniperus communis)