Mapa Świniary

62-270 Świniary

Świniary w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Lednicki Park Krajobrazowy

  [~ 14 km] Parki krajobrazowe

  Park jest jedynym w Wielkopolsce parkiem o charakterze etnograficznym. Utworzono go w celu ochrony terenów wokół jeziora Lednickiego ( J.Lednica), będących kolebką państwowości polskiej, dla zachowania licznych zabytków osadnictwa z czasów neolitu oraz z początków państwa polskiego. Na jednej z pięciu wysp znajdujących się na Jeziorze Lednickim - na wyspie Ostrów Lednicki zachowały się do dziś pozostałości siedziby Mieszka I a także ruiny kamiennych budowli wzniesionych przez Bolesława Chrobrego.We wsi Dziekanowice, na wschodnim brzegu jeziora znajduje się Wielkopolski Park Etnograficzny z około 50 obiektami drewnianego budownictwa wiejskiego z XVIIIi XIXw. oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z największym w Polsce zbiorem wczesnośredniowiecznych militariów (topory, groty, chełmy, miecze).Obszar Parku został ukształtowany przez lodowiec w czasie ostatniego zlodowacenia i obecnie ma typowe cechy krajobrazu wielkopolskiegoz jeziorami (największe Jezioro Lednickie), wyspami i pagórami morenowymi. Intensywne osadnictwo od wczesnego średniowiecza spowodowało iż obecnie w krajobrazie dominują pola uprawne. Jedyne na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego niewielkie powierzchnie leśne znajdują się w jego północnej części i mają silnie zmienioną strukturę gatunkową drzewostanów.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich

  [~ 14.9 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich obejmuje ciąg jezior rynnowych z największymi: Rogowskim, Zioło i Wolskim. O wydzieleniu obszaru zadecydowały względy ochronne: niezbędne przeciwdziałanie dalszej degradacjui Jez. Zioło (wody poniżej III kl. czystości) oraz pozostałych akwenów narażonych na eutrofizację wód, spowodowaną spływaniem związków mineralnych i organicznych z obszarów rolnych.Obszar posiada fragmenty przydatne do rekreacji.

 • Mięcierzyn

  [~ 15.7 km] Rezerwaty przyrody

  las o charakterze żyznej buczyny niżowej na terenach niewapiennych

 • Długi Bród

  [~ 16.3 km] Rezerwaty przyrody

  kolonia czapli siwej (Ardea cinerea)

 • Wiązy w Nowym Lesie

  [~ 23.2 km] Rezerwaty przyrody

  łęg wiązowy

 • Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej

  [~ 23.6 km] Rezerwaty przyrody

  najstarszy w Wielkopolsce drzewostan modrzewiowo-sosnowy z dębem (Quercus sp.) i bukiem (Fagus silvatica)

 • Dębina II

  [~ 23.7 km] Rezerwaty przyrody

  las dębowo-grabowy z pomnikowymi dębami (Quercus sp.) i bogatym runem; ostoja ptactwa

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka

  [~ 24.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka obejmuje dolinę rzeki Wełny i Strugi Gołanieckiej wraz z ujściowym odcinkiem doliny rzeki Flinty. Wyróżnia się nieprzeciętnym pięknem krajobrazu, posiada duże walory turystyczno-wypoczynkowe.Najciekawszymi elementami przyrodniczo-krajobrazowymi są: -doliny rzeczne z bogatą i unikalną florą i fauną, -stanowisko bobra nad Wełną i Flintą, miejsca lęgowe rzadkich ptaków.Obszar posiada dużą ilość obiektów przyrodniczych podlegających wyższej formie ochrony. Rezerwaty przyrody: Dębina, Buczyna, Wełna, Promenada, Jezioro Rygielskie. Cały obszar bogaty Źjest w pomniki przyrody, parki podworskie i zabytki architektury. Atrakcyjnym elementem krajobrazu kulturowego jest skansen młynarstwa i budowli wodnych w Jaraczu Młynie nad Wełną.

 • Las mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko

  [~ 25.6 km] Rezerwaty przyrody

  drzewostan dębowo-sosnowy z udziałem grabu (Carpinus betulus) i buka (Fagus silvatica)

 • Żywiec dziewięciolistny

  [~ 25.7 km] Rezerwaty przyrody

  reliktowe stanowiska żywca dziewięciolistnego (Dentaria enneaphyllos) na niżu w zespole grądowym, w drzewostanie bukowym z udziałem dębu (Quercus sp.), grabu (Carpinus betulus) i jodły (Abies alba)

 • Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka

  [~ 26.5 km] Parki krajobrazowe

  Park został powołany w celu zachowania, odnowy i ochrony najbardziej naturalnego kompleksu leśnego środkowej Wielkopolski, położonego w bliskim sąsiedztwie aglomeracji poznańskiej. Rzeźba terenu parku została ukształtowana w okresie lodowcowym i wyróżnia się dużą różnorodnością. Występuje tu rozległa, zalesiona i wyniesiona na wysokości 100 m n.p.m. wysoczyzna sandrowa, w którą wcinają się malownicze rynny polodowcowe i doliny z licznymi jeziorami oraz pasmo wzgórz morenowych, z kulminacją Dziewiczej Góry (143 m n.p.m.). Największa z rynien z 14 jeziorami, ciągnie się od Pobiedzisk po Murowaną Goślinę. Z Dziewiczej Góry roztacza się piękna, rozległa panorama na zalesioną dolinę Warty. Cechą charakterystyczną w krajobrazie parku jest duża ilość terenów zalesionych oraz liczne, nieduże jeziora otoczone lasami, często o niedostępnych, zarośniętych brzegach. Szata roślinna Parku charakteryzuje się dobrze zachowanymi i urozmaiconymi biocenozami leśnymi z ciekawą roślinnością. Lasy zajmują ponad 80% powierzchni parku. Tworzą ją głównie bory mieszane, bory sosnowe, bory borówkowe oraz świetliste dąbrowy. Wyróżniono 12 typów siedliskowych lasu. Przez teren parku przebiega wschodnia granica zasięgu buka, jawora i brekinii. Najcenniejsze zespoły roślinne Puszczy Zielonki zostały objęte ochroną rezerwatową. W pięciu rezerwatach chroni się torfowiska, rzadkie zespoły roślin wodnych, okazałe i wiekowe drzewostany modrzewiowo-sosnowe i dębowo-sosnowe oraz stanowiska roślin chronionych : rosiczki okrągłolistnej i długolistnej, marzanki wonnej, widłaka torfowego, brekinii, i innnych. Atrakcyjność Parku podnosi obecność wielu ciekawych i rzadkich gatunków zwierząt, jak bóbr, wydra, bocian czarny, żuraw, ptaków drapieżnych oraz licznych bezkręgowców. Park posiada również duże wartości historyczno-pamiątkowe. Są to liczne ślady osadnictwa oraz historyczne szlaki komunikacyjne (trakty).

 • Park Krajobrazowy Promno

  [~ 26.9 km] Parki krajobrazowe

  Park Krajobrazowy Promno został powołany w celu otoczenia ochroną wartościowych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym i kulturowym terenów położonych na południe od miejscowości Pobiedziska. Obszar parku ma bardzo urozmaiconą, typowo polodowcową rzeźbę terenu. Najwyższym punktem terenu jest morenowe wzgórze koło Nowej Górki o wysokości 127m n.p.m. W urozmaiconym obszarze pagórków środkowo - poznańskiej moreny czołowej, rozciąga się kompleks leśny o niepowtarzalnych wartościach przyrodniczych. Ponad połowę tego niewielkiego parku zajmują lasy. Spotyka się tu bory sosnowe i mieszane oraz lasy liściaste otaczające jeziora, z których największe to Jezioro Dębliniec (17 ha). Jest to śródleśne jezioro objęte ochroną rezerwatową z interesującą roślinnością szuwarową, przyległymi, podmokłymi łąkami oraz pasem lasu, który zachował bogaty świat roślinny i zwierzęcy. Występują tu m.in. kokorycz, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, fiołek przedziwny, czworolist pospolity i inne. Nad samym jeziorem licznie występuje kłoć wiechowata, owadożerne rosiczki: okrągło- i długolistna, pełnik europejski, tłustosz pospolity. Jest ono miejscem bytowania ptactwa wodnego. Inne, cenne pod względem krajobrazowym i przyrodniczym fragmenty parku, objęte również ochroną rezerwatową to śródleśne Jezioro Drążynek w fazie zarastania wraz z bogatymi florystycznie torfowiskami przejściowymi (storczyk obuwik, największe w Wielkopolsce stanowisko kłoci wiechowatej), 130 - letni dębowo-grabowy las liściasty niedaleko miejscowości Promno, z bogatą florą wiosenną.Obszar Parku oprócz roli przyrodniczej odgrywa również dużą rolę naukowo-dydaktyczną i rekreacyjną, na co miało duży wpływ położenie w pobliżu kilku ośrodków miejskich.

 • Bielawy

  [~ 27 km] Rezerwaty przyrody

  las liściasty z dębem (Quercus sp.), jesionem (Fraxinus excelsior), grabem (Carpinus betulus), wiązem (Ulmus sp.) i modrzewiem polskim (Larix polonica)

 • Jezioro Dębiniec

  [~ 27.4 km] Rezerwaty przyrody

  śródleśne jezioro z otaczajacymi go łąkami i bagnami; stanowisko kłoci wiechowatej (Cladium mariscus)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich

  [~ 29.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich obejmuje 2 systemy jezior, usytuowanych w granicach Pojezierza Gnieźnieńskiego (lub tzw. Żnińskiego), różniących się zasadniczo wyglądem: rynnę zachodnią, z jeziorami Dużym i Małym Żnińskim, Weneckim, Biskupińskim, Gąsawskim i in. charakteryzują płaskie brzegi i niski stopień lesistości. Natomiast rynna wschodnia charakteryzuje się wyższym stopniem lesistości brzegów , głębszym wcięciem rynny i wyższymi walorami krajobrazowymi i przydatnością do wypoczynku. Zachodnia rynna spełnia rolę obszaru wskazanego do ochrony również ze względów kulturowo-historycznych (Biskupin, Gąsawa, Żnin, Wenecja).W obręb jednostki wchodzi także fragment miasta Żnin, stanowiący integralną część rynny jeziornej.