Mapa Imielno

62-260 Imielno

Imielno w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Park Krajobrazowy Promno

  [~ 6.1 km] Parki krajobrazowe

  Park Krajobrazowy Promno został powołany w celu otoczenia ochroną wartościowych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym i kulturowym terenów położonych na południe od miejscowości Pobiedziska. Obszar parku ma bardzo urozmaiconą, typowo polodowcową rzeźbę terenu. Najwyższym punktem terenu jest morenowe wzgórze koło Nowej Górki o wysokości 127m n.p.m. W urozmaiconym obszarze pagórków środkowo - poznańskiej moreny czołowej, rozciąga się kompleks leśny o niepowtarzalnych wartościach przyrodniczych. Ponad połowę tego niewielkiego parku zajmują lasy. Spotyka się tu bory sosnowe i mieszane oraz lasy liściaste otaczające jeziora, z których największe to Jezioro Dębliniec (17 ha). Jest to śródleśne jezioro objęte ochroną rezerwatową z interesującą roślinnością szuwarową, przyległymi, podmokłymi łąkami oraz pasem lasu, który zachował bogaty świat roślinny i zwierzęcy. Występują tu m.in. kokorycz, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, fiołek przedziwny, czworolist pospolity i inne. Nad samym jeziorem licznie występuje kłoć wiechowata, owadożerne rosiczki: okrągło- i długolistna, pełnik europejski, tłustosz pospolity. Jest ono miejscem bytowania ptactwa wodnego. Inne, cenne pod względem krajobrazowym i przyrodniczym fragmenty parku, objęte również ochroną rezerwatową to śródleśne Jezioro Drążynek w fazie zarastania wraz z bogatymi florystycznie torfowiskami przejściowymi (storczyk obuwik, największe w Wielkopolsce stanowisko kłoci wiechowatej), 130 - letni dębowo-grabowy las liściasty niedaleko miejscowości Promno, z bogatą florą wiosenną.Obszar Parku oprócz roli przyrodniczej odgrywa również dużą rolę naukowo-dydaktyczną i rekreacyjną, na co miało duży wpływ położenie w pobliżu kilku ośrodków miejskich.

 • Wiązy w Nowym Lesie

  [~ 7.1 km] Rezerwaty przyrody

  łęg wiązowy

 • Lednicki Park Krajobrazowy

  [~ 8.7 km] Parki krajobrazowe

  Park jest jedynym w Wielkopolsce parkiem o charakterze etnograficznym. Utworzono go w celu ochrony terenów wokół jeziora Lednickiego ( J.Lednica), będących kolebką państwowości polskiej, dla zachowania licznych zabytków osadnictwa z czasów neolitu oraz z początków państwa polskiego. Na jednej z pięciu wysp znajdujących się na Jeziorze Lednickim - na wyspie Ostrów Lednicki zachowały się do dziś pozostałości siedziby Mieszka I a także ruiny kamiennych budowli wzniesionych przez Bolesława Chrobrego.We wsi Dziekanowice, na wschodnim brzegu jeziora znajduje się Wielkopolski Park Etnograficzny z około 50 obiektami drewnianego budownictwa wiejskiego z XVIIIi XIXw. oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z największym w Polsce zbiorem wczesnośredniowiecznych militariów (topory, groty, chełmy, miecze).Obszar Parku został ukształtowany przez lodowiec w czasie ostatniego zlodowacenia i obecnie ma typowe cechy krajobrazu wielkopolskiegoz jeziorami (największe Jezioro Lednickie), wyspami i pagórami morenowymi. Intensywne osadnictwo od wczesnego średniowiecza spowodowało iż obecnie w krajobrazie dominują pola uprawne. Jedyne na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego niewielkie powierzchnie leśne znajdują się w jego północnej części i mają silnie zmienioną strukturę gatunkową drzewostanów.

 • Bielawy

  [~ 9.4 km] Rezerwaty przyrody

  las liściasty z dębem (Quercus sp.), jesionem (Fraxinus excelsior), grabem (Carpinus betulus), wiązem (Ulmus sp.) i modrzewiem polskim (Larix polonica)

 • Rezerwat Leśny w Promnie

  [~ 9.9 km] Rezerwaty przyrody

  grąd z bogatym i różnorodnym runem; stanowisko rzadkich gatunków ślimaków (Molusca)

 • Jezioro Dębiniec

  [~ 9.9 km] Rezerwaty przyrody

  śródleśne jezioro z otaczajacymi go łąkami i bagnami; stanowisko kłoci wiechowatej (Cladium mariscus)

 • Rezerwat Modrzewiowy w Noskowie

  [~ 11.3 km] Rezerwaty przyrody

  drzewostan sosnowy z udziałem modrzewia polskiego (Larix polonica)

 • Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej

  [~ 16.6 km] Rezerwaty przyrody

  najstarszy w Wielkopolsce drzewostan modrzewiowo-sosnowy z dębem (Quercus sp.) i bukiem (Fagus silvatica)

 • Las mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko

  [~ 16.8 km] Rezerwaty przyrody

  drzewostan dębowo-sosnowy z udziałem grabu (Carpinus betulus) i buka (Fagus silvatica)

 • Jezioro Czarne

  [~ 19.4 km] Rezerwaty przyrody

  zarastające jezioro z kłocią wiechowatą (Cladium mariscus); torfowisko przejściowe z widłakiem torfowym (Lycopodium inundatum)

 • Jezioro Pławno

  [~ 19.4 km] Rezerwaty przyrody

  rzadkie gatunki roślinności wodnej i torfowiskowej z jaskrem wielkim (Ranunculus lingua), kłocią wiechowatą (Cladium mariscus),rdestnicą błyszczącą (Potamogeton rutilus)

 • Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka

  [~ 21.4 km] Parki krajobrazowe

  Park został powołany w celu zachowania, odnowy i ochrony najbardziej naturalnego kompleksu leśnego środkowej Wielkopolski, położonego w bliskim sąsiedztwie aglomeracji poznańskiej. Rzeźba terenu parku została ukształtowana w okresie lodowcowym i wyróżnia się dużą różnorodnością. Występuje tu rozległa, zalesiona i wyniesiona na wysokości 100 m n.p.m. wysoczyzna sandrowa, w którą wcinają się malownicze rynny polodowcowe i doliny z licznymi jeziorami oraz pasmo wzgórz morenowych, z kulminacją Dziewiczej Góry (143 m n.p.m.). Największa z rynien z 14 jeziorami, ciągnie się od Pobiedzisk po Murowaną Goślinę. Z Dziewiczej Góry roztacza się piękna, rozległa panorama na zalesioną dolinę Warty. Cechą charakterystyczną w krajobrazie parku jest duża ilość terenów zalesionych oraz liczne, nieduże jeziora otoczone lasami, często o niedostępnych, zarośniętych brzegach. Szata roślinna Parku charakteryzuje się dobrze zachowanymi i urozmaiconymi biocenozami leśnymi z ciekawą roślinnością. Lasy zajmują ponad 80% powierzchni parku. Tworzą ją głównie bory mieszane, bory sosnowe, bory borówkowe oraz świetliste dąbrowy. Wyróżniono 12 typów siedliskowych lasu. Przez teren parku przebiega wschodnia granica zasięgu buka, jawora i brekinii. Najcenniejsze zespoły roślinne Puszczy Zielonki zostały objęte ochroną rezerwatową. W pięciu rezerwatach chroni się torfowiska, rzadkie zespoły roślin wodnych, okazałe i wiekowe drzewostany modrzewiowo-sosnowe i dębowo-sosnowe oraz stanowiska roślin chronionych : rosiczki okrągłolistnej i długolistnej, marzanki wonnej, widłaka torfowego, brekinii, i innnych. Atrakcyjność Parku podnosi obecność wielu ciekawych i rzadkich gatunków zwierząt, jak bóbr, wydra, bocian czarny, żuraw, ptaków drapieżnych oraz licznych bezkręgowców. Park posiada również duże wartości historyczno-pamiątkowe. Są to liczne ślady osadnictwa oraz historyczne szlaki komunikacyjne (trakty).

 • Żywiec dziewięciolistny

  [~ 22.4 km] Rezerwaty przyrody

  reliktowe stanowiska żywca dziewięciolistnego (Dentaria enneaphyllos) na niżu w zespole grądowym, w drzewostanie bukowym z udziałem dębu (Quercus sp.), grabu (Carpinus betulus) i jodły (Abies alba)

 • Rogaliński Park Krajobrazowy

  [~ 26.9 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest na terenie Kotliny Śremskiej, w dolinie Warty i został powołany w celu ochrony jednego z największych w Europie skupisk wielowiekowych dębów szypułkowych oraz dla zachowania wysokich walorów historyczno - kulturowych i krajobrazowych doliny Warty, która w granicach parku jest rozległa i urozmaicona licznymi starorzeczami. Terasę zalewową rzeki porastają lasy i łąki. Słynne Dęby Rogalińskie, rosnące na łąkach terasy zalewowej Warty, są największą atrakcją tego terenu. Spośród 1435 dębów, 860 to pomniki przyrody. Lasy zajmują prawie połowę powierzchni parku i wyróżniają się bogactwem gatunkowym roślin i zwierząt. Najcenniejsze fragmenty przyrody parku objęte są ochroną rezerwatową. Rezerwat Goździk siny w Grzybnie utworzono dla ochrony bardzo rzadkiego w Wielkopolsce goździka sinego, rosnącego w runie 120 - letniego drzewostanu sosnowego. Natomiast rezerwat Krajkowo chroni różnorodny krajobraz łąk, lasów, starorzeczy i bagien. Do ciekawszych roślin występujących na terenie Parku należą : owadożerne rosiczki, storczyk kukawka, podkolan biały, lilia złotogłów, kosaciec syberyjski.Fauna Rogalińskiego Parku Krajobrazowego jest liczna i zróżnicowana w wyniku dużej różnorodności siedlisk. W lasach żyją duże ssaki - jelenie, dziki , sarny, w Warcie i jej starorzeczach wydry, bobry, oraz wiele gatunków ptaków, m. in. bocian czarny, orlik krzykliwy, żuraw, kania ruda i czarna, dzięcioł, batalion, zimorodek, gil, czapla siwa. Występują tu również gady - jaszczurka zwinka i żmija zygzakowata, oraz rzadkie i chronione motyle i chrząszcze.Walory kulturowo - historyczne Parku koncentrują się w Rogalinie , gdzie znajduje się rokokowo - klasycystyczny pałac Raczyńskich, otoczony starym parkiem francuskim i angielskim.

 • Długi Bród

  [~ 27 km] Rezerwaty przyrody

  kolonia czapli siwej (Ardea cinerea)