Mapa Drawsko

64-733 Drawsko [Dratzig]

Drawsko w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Jezioro Łubówko

  [~ 13.9 km] Rezerwaty przyrody

  Unikalny krajobraz morenowy buczyna pomorska o naturalnym charakterze - proponowany do ochrony w sieci Natura 2000.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Notecka

  [~ 16.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Notecka obejmuje fragment Puszczy Noteckiej z doliną rzeki Miały. Wyróżnia się krajobrazem leśnym sztucznie wprowadzonym na rozległych polach wydmowych. Puszcza Notecka jest zaliczna do regionów intensywnego rozwoju gospodarki leśnej, ze szczególną ochroną powierzchni produkcyjnej lasu. Najciekawsze elementy przyrodniczo-krajobrazowe tego obszaru stanowią: -kompleks wydm śródlądowych, jeden z największych w Europie, rynnowa dolina rzeki Miały z licznymi jeziorami, duża powierzchnia borów sosnowych, -bogata fauna z rzadkimi gatunkami zwierząt, m.in. łoś i wilk, bóbr, żuraw, orzeł rybołów.Walory przyrodnicze tego obszaru podkreślają rezerwaty przyrody Wilcze Błoto, i Bagno Chlebowo oraz liczne pomnikowe drzewa i głazy m.in. w okolicach Klempicza i Brzozowicy. Nad jeziorem Chojeńskim znajduje się jedyne w wojwództwie i jedno z nielicznych w kraju stanowisko wyjątkowo rzadkiej paproci - długosza królewskiego.

 • Kolno Międzychodzkie

  [~ 20.3 km] Rezerwaty przyrody

  wielogatunkowy las liściasty

 • Cegliniec

  [~ 21 km] Rezerwaty przyrody

  starodrzew sosnowy nad jez. Mnisze

 • Czaple Wyspy

  [~ 21 km] Rezerwaty przyrody

  miejsce lęgowe rzadkich gatunków ptaków, m.in. czapli siwej(Ardea cinerea), kani czarnej (Milvus migrans),sokoła wędrownego (Falco peregrinus), kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo); bór sosnowy (100-letni) z domieszką 250-letnich dębów

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza nad Drawą

  [~ 22.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza nad Drawą znajduje się na terenie mezoregionu Pojezierze Wałeckie. Obejmuje kompleksy leśne nad rzekami Drawą i Płociczną. Na całej długości swojej zachodniej granicy sąsiaduje z Drawieńskim Parkiem Narodowym i Obszarem Chronionego Krajobrazu Puszcza Drawska.Obszar charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, na które składają sie malownicze doliny rzek , rynny polodowcowe z licznymi jeziorami, czyste wody powierzchniowe, duża lesistość terenu z resztkami dawnej Puszczy drawskiej, bogate zbiorowiska rzadkich roślin i ostoje ginących zwierząt m.in. orła bielika, puchacza, bociana czarnego, żurawia i bobra a także ostatnie w Europie tarlisko łososia szlachetnego. Na terenie Obszaru znajduje się 9 rezerwatów przyrody: Załom, Sicienko, Płociczna, Kłocie Ostrowicke, Pustelnik, Jeziorka Głodne, Mszary Tuczyńskie, Leśne Źródła i Wielki Staw.

 • Mszar nad Jeziorem Mnich

  [~ 22.8 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko przejściowe; zbiorowiska roslin bagiennych i torfowiskowych

 • Wilcze Błoto

  [~ 23.5 km] Rezerwaty przyrody

  zbiorowisko roślinności bagiennej i torfowiskowej

 • Lubiatowskie Uroczyska

  [~ 23.5 km] Rezerwaty przyrody

  Jezioro będące miejscem bytowania ptaków wodno-błotnych, obszar źródliskowy z ciekawą roślinnością - proponowany do ochrony w sieci Natura 2000.

 • Źródlisko Skrzypowe

  [~ 23.8 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko skrzypu olbrzymiego (Equisetum maximum) na torfowisku źródliskowym

 • Drawieński Park Narodowy

  [~ 24.2 km] Parki narodowe

  Park położony jest na Pojezierzu Myśliborsko-Wałeckim, w zasięgu zlewni rzeki Drawy i jej dopływów, i obejmuje część kompleksu leśnego Puszczy Drawskiej. W rzeźbie przeważają tereny równinne pokryte utworami sandrowymi. Mimo pozornie monotonnego, płaskiego, ukształtowanego przez lodowiec krajobrazu, obszar Parku należy do najciekawszej pod względem przyrodniczym części Pojezierza Południowopomorskiego. Główną atrakcją terenu są silnie meandrujące rzeki Drawa i Płociczna, których koryta wcinają się w otaczający teren na głębokość dochodzącą do 35 m. Szybki nurt upodabnia je do rzek górskich, a wspaniałe krajobrazy z licznymi wąwozami i przełomami powodują iż, trasa ta jest jednym z najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce. Ważnym elementem krajobrazu są liczne śródleśne jeziora oczka, a także ciąg jezior rynnowych we wschodniej części Parku .Wody te mają wysoką klasę czystości, o czym świadczy występowanie glonu z grupy krasnorostów.Pod względem geobotanicznym obszar Parku należy do Okręgu Wałecko-Drawskiego krainy geobotanicznej Pojezierza Pomorskiego. Charakterystyczne są dla niego bory sosnowe, lasy mieszane z udziałem dębów i buków oraz typowe pomorskie buczyny. Na granicy zasięgu zachowały się tu grądy grabowe z przytulią leśną. Lasy należące do kompleksu Puszczy Drawskiej zajmują ok. 80% powierzchni Parku. Duża część (40%) drzewostanów ma ponad 81 lat, występują również dęby i buki liczące ponad trzysta i czterysta lat. Ważnymi zbiorowiskami są również liczne torfowiska, głównie pojeziornego pochodzenia. Flora Parku obejmuje około 1000 gatunków roślin naczyniowych. Znajduje się tu wysunięte najdalej na zachód w Europie Środkowej stanowisko chamedafne północnej. Stwierdzono również występowanie 50 gatunków roślin chronionych m.in. storczyków, żurawiny drobnolistkowej, rosiczek, turzycy bagiennej, widłaków, wawrzynka wilczełyko, lilii złotogłów. Do osobliwości fitosocjologicznych należą mszary i mechowiska w zlewni rzeki Płocicznej. Bardzo bogata jest również roślinność występująca w jeziorach Parku (119 gatunków). Lasy Parku dają schronienie około 40 gatunkom ssaków. Żyją tu m in. jelenie, sarny, dziki, bobry, wydry, popielice. Bogactwem odznacza się również awifauna. Występuje tu 151 gatunków ptaków, w tym 16 gatunków ptaków drapieżnych, m.in. bielik, rybołów, orlik, trzmielojad, a także inne cenne jak tracz nurogęś, bocian czarny, gągoł. Dużą atrakcją jest występowanie żółwia błotnego, którego liczebność niestety maleje. Czystość wód w rzekach i jeziorach Parku powoduje, iż mogą żyć w nich rzadkie i ginące gatunki ryb: troć jeziorowa, sieja, sielawa, brzana, certa i łosoś.

 • Czaplenice

  [~ 24.4 km] Rezerwaty przyrody

  Kolonia czapli siwej (Ardea cinerea) w borze sosnowymna półwyspie nad jeziorem Solecko - proponowany do ochrony w sieci Natura 2000

 • Stary Załom

  [~ 25.4 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko reliktowej turzycy ptasie łapki (Carex ornithopoda) na kredzie jeziornej

 • Łabędziniec

  [~ 25.5 km] Rezerwaty przyrody

  Ostoja ptactwa wodnego i błotnego m.in. łabędzia niemego (Cygnus olor) czapli siwej (Ardea cinerea) i żurawia (Grus grus), na obszarze 5-ciu wysp jeziora Soleck-proponowany do ochrony w sieci Natura 2000

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Międzychód (H)

  [~ 25.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Międzychód (H) położony jest na terenie Pojeziezierze Poznańskiego, na zachód od Sierakowskiego Parku Krajobrazowego.Obszar ten odznacza się szczególną malowniczością. Piaski tworzą tu wysokie do 30 m, równoległe wały wydm, pomiędzy którymi wystepują małe jeziora. Na dużą atrakcyjność rekreacyjno - turystyczną całego Obszaru wpływa urozmaicona rzeźba teremu, w tym rozległe pola kemów , wydm, ciągów form szczelinowych typu ozowego i towarzysząca im duża ilość jezior. Największe z nich to jez. Solecko, Górzyńskie, Wiejskie i Tuczno. Duży wpływ na krajobraz ma rzeka Warta, oraz drobne cieki biegnące południkowo. Ubogie gleby zajmują bory sosnowe na słabych siedliskach boru świeżego i boru suchego ( 95% wszystkich lasów), pozostałe 5% zajmują lasy mieszane i olsy. Na tym obszarze znajduje się rezerwat przyrody Kolno Międzychodzkie.