Mapa Grużajny

14-407 Grużajny

Grużajny w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Obszar Chronionego Krajobrazu rzeki Wąskiej

  [~ 3.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej obejmuje teren przyrzecza dolnego odcinka rzeki Wąskiej oraz teren przyrzecza jej lewego dopływu jakim jest ciek wodny Sała. Jego powierzchnia wynosi 6084 ha, w tym użytki rolne - 41,3%, lasy i zakrzewienia - 50,3%, a wody powierzchniowe - 2,2%.Elementami krajobrazotwórczymi są:- dolina rzeki Wąskiej na odcinku od m. Pasłęka do okolic wsi Cieszyniec;- kompleksy lasu mieszanego świeżego leżącego przy drodze Pasłęk-Orneta oraz w okolicy wsi Surowe i Kwitajny, gm. Pasłęk;- rozcięcia erozyjne terenu wysoczyznowego przez cieki wodne: Sała, Olszynka i inne, rozmieszczone wzdłuż zboczy doliny rzeki Wąskiej, w poblizu m. Pasłęka;W pobliżu miejscowości Kwitajny znajduje się rezerwat leśny Dęby w Krukach Pasłęckich chroniący dwupiętrowy las liściasty i pomnikowe dęby. Tereny przyrzecza dolnego odcinka rzeki Wąskiej mają charakter długiego parowu, którego północne zbocza pokrywa las mieszany świeży, natomiast zbocza południowe stanowią tereny się umiarkowaną falistością.

 • Dęby w Krukach Pasłęckich

  [~ 4.4 km] Rezerwaty przyrody

  Wielopiętrowy las liściasty z pojedynczymi pomnikowymi dębami (Quercus sp.)

 • Osiek II

  [~ 6.8 km] Rezerwaty przyrody

  Malina moroszka (Rubus chamaemorus) na torfowisku wysokim.

 • Słobicki Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 8.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Słobicki Obszar Chronionego Krajobrazu znajduje się pomiędzy rzekami Baudą a Pasłęką i stanowi strefę ochronną torfowiskowego rezerwatu przyrody Osiek II. Powierzchnia obszaru wynosi 3417 ha, w tym użytki rolne - 44,3%, tereny leśne 44,2%, a wody powierzchniowe - 0,7%.Elementami krajobrazotwórczymi są:- lasy mieszane śiweże i wilgotne;- tereny upraw polowych i użytków zielonych.Pod względem geomorfologicznym obszar stanowi strefę brzeżną dawnego zastoiska polodowcowego z terenami pojezierno-wysoczyznowymi moreny dennej falistej i niskopagórkowatej. Na kompleksie łąk położonych pomiędzy miejscowościami Karwiny a Tatarki występuje zjawisko bifurkacji.

 • Lenki

  [~ 13.3 km] Rezerwaty przyrody

  Starodrzew modrzewia europejskiego (Larix europea).

 • Niedźwiedzie Wielkie

  [~ 14.4 km] Rezerwaty przyrody

  Naturalny drzewostan bukowy z grabem (Carpinus betulus).

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego

  [~ 16.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego pełni funkcję strefy ochronnej kanału o wybitnych walorach kulturowych. Kanał o długości 212 km stanowi zabytek o randze światowej ze względu na unikatowość zastosowanych rozwiązań technicznych, które są obecnie ogromną atrakcją turystyczną. Powierzchnia obszaru wynosi 2573 ha, w tym użytki rolne - 65,9%, lasy i zadrzewienia - 23,7%, a wody powierzchniowe - 2,2%.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu rzeki Pasłęki

  [~ 18.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Pasłęki obejmuje tereny będące częścią jej przyrzecza od granicy województwa w rejonie wsi Podągi do Braniewa. Jego powierzchnia wynosi 15 265 ha, w tym użytki rolne - 58%, lasy - 31,8%, a wody powierzchniowe - 2,5%. Pasłęka jest jedną z największych rzek woj. elbląskiego, a jednocześnie stanowi rezerwat przyrody Ostoja bobrów na rzece Pasłęce.Elementami krajobrazotwórczymi są:- meandry koryta rzecznego Pasłęki;- dno doliny rzeki z licznymi starorzeczami okolonymi krzewami torfolubnymi oraz łąki i pastwiska okresowo lub stale podmokłe, tworzące terasy zalewowe rzeki;- zbocza doliny rzecznej, porozcinane licznymi, młodymi dolinkami erozyjnymi, porośnięte lasem lub terenami zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;- zbiornik wodny sztucznego Jeziora Pierzchalskiego wraz z urządzeniami piętrzącymi i elektrownią wodną, otoczony ze wszystkich stron lasem mieszanym i liściastym;- sylweta zwartej zabudowy Braniewa.Najbardziej malownicze fragmenty krajobrazu nadrzecznego - liczne meandry w dolinie Pasłęki, sąsiadujące z lasami na odcinku od wsi Bardyna do wsi Bemowizna - stanowią cel wędrówek turystycznych. Podmokłe łąki, starorzecza i ich otoczenie tworzą dogodne miejsca dla gniazdowania ptactwa wodno-błotnego, a lasy są ostoją żerujących nad wodami lub na mokradłach drapieżników.

 • Zielony Mechacz

  [~ 20 km] Rezerwaty przyrody

  Malina moroszka (Rubus chamaemorus) na torfowisku wysokim.

 • Dolina Rzeki Wałszy

  [~ 20.5 km] Rezerwaty przyrody

  Głęboko wcięta w morenowe wzgórze dolina rzeki Wałszy z charakterystycznym kompleksem roślinności łęgowej grądowej i buczyny;

 • Młynarski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 21.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Młynarski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje wschodnią oraz przykrawędziową strefę zboczy Wzniesień Elbląskich. Jego powierzchnia wynosi 4761 ha, w tym użytki rolne zajmują 46,8%, lasy - 44,9%, a wody powierzchniowe - 0,7%.Krajobraz ma charakter wysoczyznowy, o mocno urozmaiconej rzeźbie i ostro zarysowanych krawędziach. Warunki przyrodnicze są typowe dla strefy młodoglacjalnej.Elementami krajobrazotwórczymi są:- liczne młode, porośnięte lasem mieszanym, rozcięcia erozyjne;- tereny leśne na zboczach i w strefie przykrawędziowej;- tereny pól uprawnych oraz użytków zielonych.Najciekawsze rozcięcia mają 30-40 m głębokości. W Lisim Parowie utworzono florystyczny rezerwat Pióropusznikowy Jar, o powierzchni 37,8 ha. Teren rezerwatu porasta różnowiekowy las jesionowo-wiązowy z pojedynczymi świerkami, a w podszyciu dominuje objęta ochroną gatunkową paproć pióropusznik strusi.Krajobraz obszaru tworzy mozaika pól, łąk, pastwisk i lasów, urozmaicona licznymi rozcięciami erozyjnymi.

 • Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce

  [~ 21.6 km] Rezerwaty przyrody

  Ostoja bobra (Casor fiber) na rzece Pasłęce.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Druzno

  [~ 24.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Druzno obejmuje tereny wokół jeziora Druzno - o powierzchni ogólnej 9795 ha, w tym - żytki rolne 57,4%, zadrzewienia i zakrzewienia - 7,1%, a wody powierzchniowe - 18,5%. W znacznej części są to tereny depresyjne. Przyjmuje się, że ich powierzchnia wynosi 18 100 ha, a najniżej położony punkt znajduje się w rejonie wsi Raczki Elbląskie w gminie Elbląg. Jezioro Druzno stanowi relikt dawnej wypłycającej się zatoki morskiej. Jego zwierciadło jest położone poniżej poziomu morza. Jezioro ma powierzchnię 3021 ha, ale intensywnie zarasta, dlatego prawie połowę stanowią trzęsawiska, trzcinowiska i bagna, miejscami zakrzaczone lub zadrzewione olszyną. Nie jest to zbyt głęboki zbiornik (średnio 1,25 m, max - 2,5 m), o zmiennym poziomie wód. Jego bogata roślinność przybrzeżna stwarza dogodne warunki dla ptactwa wodno-błotnego. Latem na jeziorze lub w jego sąsiedztwie przebywa ok. 150 gatunków ptaków, a wiosną i jesienią pojawia się wiele gatunków przelotnych. Wszystko to zadecydowało o uznaniu jeziora w 1967 za rezerwat ornitologiczny, spełniającykryteria ochrony w ramach konwencji Ramsar.

 • Jezioro Drużno

  [~ 24.3 km] Rezerwaty przyrody

  Miejsce lęgowe ptactwa wodnego i błotnego.

 • Pióropuszniowy Jar

  [~ 25.4 km] Rezerwaty przyrody

  Las mieszany i łęgowy stanowisko pióropusznika strusiego (Matteucia struthiopteris).