Mapa Pieniężno

14-520 Pieniężno [Mehlsack]

Pieniężno w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Dolina Rzeki Wałszy

  [~ 6.7 km] Rezerwaty przyrody

  Głęboko wcięta w morenowe wzgórze dolina rzeki Wałszy z charakterystycznym kompleksem roślinności łęgowej grądowej i buczyny;

 • Obszar Chronionego Krajobrazu rzeki Wałszy

  [~ 7.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Wałszy obejmuje tereny jej przyrzecza na odcinku od granicy z woj. olsztyńskim (w rejonie wsi Pawły) do granic administracyjnych miasta Pieniężno. Jego powierzchnia wynosi 7396 ha, w tym użytki rolne - 55,7%, tereny leśne - 37,3%, a wody powierzchniowe - 0,9%.Elementami krajobrazotwórczymi są:- tereny leśne we wschodniej części w rejonie wsi Jeziorko, Wopy, Pawły oraz północno-zachodniej części, w rejonie wsi Pełty, Pajtuny, Wilknity;- komleks łąk stale podmokłych w centralnej części obszaru, w rejonie wsi Pluty, Lubianka;- niecka rzeki Wałszy na odcinku od wsi Pełty do Pieniężna;- tereny upraw rolnych i użytków zielonych.Tereny leśne - lasy i bory mieszane, lokalnie lasy liściaste o podłożu wilgotnym lub o siedliskach olszowych - są mocno pofałdowane, z bogatą siecią krótkich cieków i podmokłości.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu rzeki Pasłęki

  [~ 13.9 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Pasłęki obejmuje tereny będące częścią jej przyrzecza od granicy województwa w rejonie wsi Podągi do Braniewa. Jego powierzchnia wynosi 15 265 ha, w tym użytki rolne - 58%, lasy - 31,8%, a wody powierzchniowe - 2,5%. Pasłęka jest jedną z największych rzek woj. elbląskiego, a jednocześnie stanowi rezerwat przyrody Ostoja bobrów na rzece Pasłęce.Elementami krajobrazotwórczymi są:- meandry koryta rzecznego Pasłęki;- dno doliny rzeki z licznymi starorzeczami okolonymi krzewami torfolubnymi oraz łąki i pastwiska okresowo lub stale podmokłe, tworzące terasy zalewowe rzeki;- zbocza doliny rzecznej, porozcinane licznymi, młodymi dolinkami erozyjnymi, porośnięte lasem lub terenami zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;- zbiornik wodny sztucznego Jeziora Pierzchalskiego wraz z urządzeniami piętrzącymi i elektrownią wodną, otoczony ze wszystkich stron lasem mieszanym i liściastym;- sylweta zwartej zabudowy Braniewa.Najbardziej malownicze fragmenty krajobrazu nadrzecznego - liczne meandry w dolinie Pasłęki, sąsiadujące z lasami na odcinku od wsi Bardyna do wsi Bemowizna - stanowią cel wędrówek turystycznych. Podmokłe łąki, starorzecza i ich otoczenie tworzą dogodne miejsca dla gniazdowania ptactwa wodno-błotnego, a lasy są ostoją żerujących nad wodami lub na mokradłach drapieżników.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu rzeki Banówki

  [~ 17.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Banówki obejmuje tereny środkowego odcinka rzeki. Jego Powierzchnia wynosi 3239 ha, w tym użytki rolne - 48,7%, tereny leśne - 45,6%, a wody powierzchniowe - 0,5%. Elementami krajobrazotwórzczymi są:- wąska dolina rzeki Banówki;- tereny upraw polowych.O charakterze krajobrazu decydują zarówno uwarunkowania przyrodnicze - dolina Banówki oraz cenne tereny leśne, jak i formy użytkowania gospodarczego (rolniczego i leśnego).

 • Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce

  [~ 18.3 km] Rezerwaty przyrody

  Ostoja bobra (Casor fiber) na rzece Pasłęce.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wzniesień Górowskich

  [~ 19.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Wzniesień Górowskich jest położony w mezoregionie o tej samej nazwie, będącym częścią makroregionu Nizina Staropruska. Jego powierzchnia wynosi 586 ha, w tym użytki rolne - 23,3%, tereny leśne - 69,4%, a wody powierzchniowe - 0,8%. Zasadniczym elementem krajobrazotwórczym jest zachodni brzeg lasu mieszanego (pozostała część tych lasów znajduje się w granicach woj. olsztyńskiego), porastającego strefę pagórków moreny czołowej, których punkty kulminacyjne znajdują się na wysokości 150-160 m n.p.m. Las łączy się z dużym kompleksem lasu mieszanego pokrywającym rejon kulminacyjnych wysokości Wzniesień Górowskich. Cechą charakterystyczną kompleksu jest bogata rzeźba terenu i liczne jeziorka śródleśne.

 • Słobicki Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 22.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Słobicki Obszar Chronionego Krajobrazu znajduje się pomiędzy rzekami Baudą a Pasłęką i stanowi strefę ochronną torfowiskowego rezerwatu przyrody Osiek II. Powierzchnia obszaru wynosi 3417 ha, w tym użytki rolne - 44,3%, tereny leśne 44,2%, a wody powierzchniowe - 0,7%.Elementami krajobrazotwórczymi są:- lasy mieszane śiweże i wilgotne;- tereny upraw polowych i użytków zielonych.Pod względem geomorfologicznym obszar stanowi strefę brzeżną dawnego zastoiska polodowcowego z terenami pojezierno-wysoczyznowymi moreny dennej falistej i niskopagórkowatej. Na kompleksie łąk położonych pomiędzy miejscowościami Karwiny a Tatarki występuje zjawisko bifurkacji.

 • Osiek II

  [~ 23.1 km] Rezerwaty przyrody

  Malina moroszka (Rubus chamaemorus) na torfowisku wysokim.

 • Jezioro Martwe

  [~ 24.8 km] Rezerwaty przyrody

  malina moroszka (Rubus chamaemorus) na torfowisku wysokim

 • Cielętnik

  [~ 29.8 km] Rezerwaty przyrody

  Stanowisko brzozy niskiej (Betula humilis) w sąsiedztwie Zalewu Wiślanego.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu rzeki Baudy

  [~ 29.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy obejmuje strefę przyrzecza oraz środkowego i dolnego odcinka biegu rzeki od okolic Danielewa, gm. Młynary, do ujścia Baudy do Zalewu Wiślanego na północ od Fromborka. Powierzchnia obszaru wynosi 5488 ha, w tym użytki rolne - 59,0%, lasy i zakrzewienia - 29,5%, a wody powierzchniowe - 1,1%.Elementami krajobrazotwórczymi są:- młode wcięcia erozyjne rzeki Baudy na odcinku od Danielewa do miejscowości Myśliwiec;- młoda, stopniowo rorszerzająca się dolina rzeki Baudy na odcinku od wsi Myśliwiec do krawędzi wysoczyzny, w rejonie przecięcia koryta rzeki z linią kolejową Frombork - Braniewo;- młode, boczne rozcięcia erozyjne w dolinie Baudy porośnięte lasem mieszanym lub liściastym;- sylweta zwartej zabudowy miasta Fromborka;- stożek ujściowy rzeki, wraz z pasem sitowia i trzcin, wzdłuż linii brzegowej Zalewu Wiślanego.Jest to typowy rolniczo-leśny krajobraz terenów dolin rzecznych na równinie dawnego zastoiska wód polodowcowych o ciekawej rzeźbie terenu. Pas trzcin nad Zalewem Wiślanym stanowi ostoję lęgową ptactwa wodnego i spełnia kryteria ochronne zgodne z konwencją Ramsar. Dodatkową atrakcją są zabytki (zwłaszcza zespół katedralny) Fromborka, wsławionego postacią Mikołaja Kopernika.

 • Młynarski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 30.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Młynarski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje wschodnią oraz przykrawędziową strefę zboczy Wzniesień Elbląskich. Jego powierzchnia wynosi 4761 ha, w tym użytki rolne zajmują 46,8%, lasy - 44,9%, a wody powierzchniowe - 0,7%.Krajobraz ma charakter wysoczyznowy, o mocno urozmaiconej rzeźbie i ostro zarysowanych krawędziach. Warunki przyrodnicze są typowe dla strefy młodoglacjalnej.Elementami krajobrazotwórczymi są:- liczne młode, porośnięte lasem mieszanym, rozcięcia erozyjne;- tereny leśne na zboczach i w strefie przykrawędziowej;- tereny pól uprawnych oraz użytków zielonych.Najciekawsze rozcięcia mają 30-40 m głębokości. W Lisim Parowie utworzono florystyczny rezerwat Pióropusznikowy Jar, o powierzchni 37,8 ha. Teren rezerwatu porasta różnowiekowy las jesionowo-wiązowy z pojedynczymi świerkami, a w podszyciu dominuje objęta ochroną gatunkową paproć pióropusznik strusi.Krajobraz obszaru tworzy mozaika pól, łąk, pastwisk i lasów, urozmaicona licznymi rozcięciami erozyjnymi.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu rzeki Wąskiej

  [~ 30.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej obejmuje teren przyrzecza dolnego odcinka rzeki Wąskiej oraz teren przyrzecza jej lewego dopływu jakim jest ciek wodny Sała. Jego powierzchnia wynosi 6084 ha, w tym użytki rolne - 41,3%, lasy i zakrzewienia - 50,3%, a wody powierzchniowe - 2,2%.Elementami krajobrazotwórczymi są:- dolina rzeki Wąskiej na odcinku od m. Pasłęka do okolic wsi Cieszyniec;- kompleksy lasu mieszanego świeżego leżącego przy drodze Pasłęk-Orneta oraz w okolicy wsi Surowe i Kwitajny, gm. Pasłęk;- rozcięcia erozyjne terenu wysoczyznowego przez cieki wodne: Sała, Olszynka i inne, rozmieszczone wzdłuż zboczy doliny rzeki Wąskiej, w poblizu m. Pasłęka;W pobliżu miejscowości Kwitajny znajduje się rezerwat leśny Dęby w Krukach Pasłęckich chroniący dwupiętrowy las liściasty i pomnikowe dęby. Tereny przyrzecza dolnego odcinka rzeki Wąskiej mają charakter długiego parowu, którego północne zbocza pokrywa las mieszany świeży, natomiast zbocza południowe stanowią tereny się umiarkowaną falistością.

 • Lenki

  [~ 31 km] Rezerwaty przyrody

  Starodrzew modrzewia europejskiego (Larix europea).

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wybrzeża Staropruskiego

  [~ 31.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Wybrzeża Staropruskiego obejmuje wąską równinę napływową ciągnącą się wzdłuż południowo-wschodniego brzegu Zalewu Wiślanego. Jego powierzchnia wynosi 4664 ha, w tym użytki rolne - 31,0%, tereny zakrzewione - 0,9%, a wody powierzchniowe - 58,3% (głównie Zalew Wiślany).Elementami krajobrazotwórczymi są:- pas roślinności brzegowej, biegnący wzdłuż brzegu od granicy państwowej aż do rzeki Baudy, gdzieniegdzie z rosnącymi krzewami olszy lub wierzby;- rejon stożka napływowego aktualnie tworzonego przez rzekę Pasłękę;- strefa użytków zielonych ukształtowanych jako łąki i pastwiska, na których można spotkać kępy krzewów wierzby.Pas roślinności brzegowej jest doskonałym miejscem lęgowym dla ptactwa wodno-błotnego, spełniającym kryteria ochrony w ramach konwencji Ramsar. Miejscowści Stara i Nowa Pasłęka mają charakter wsi rybackich, z typowym krajobrazem małego portu rybackiego. W południowej części, w sąsiedztwie dołów potorfowych, znajduje się,rezerwat florystyczny Cielętnik.