Mapa Zblewo

83-210 Zblewo [Hoch Stüblau]

Zblewo w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Brzęczek

  [~ 11.2 km] Rezerwaty przyrody

  zbiorowiska leśne o charakterze naturalnym - głównie buczyny pomorskiej w wieku ok 150 lat.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy

  [~ 11.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy został objęty ochroną ze względu na bardzo duże walory krajobrazowe i estetyczne związane z bogatą raeźbą terenu oraz zgrupowanie interesujących gatunków flory i fauny. Dolina rzeki Wierzycy charakteryzuje się bogactwem elementów morfologicznych takich jak dno z meandrującym silnie korytem i starorzeczami, zbocza z systemem terasów. Wierzyca łączy się z wieloma jeziorami. Jednym z ciekawszych ze względu na bogatą awiofaunę jest jez. Krąg. Dużą wartością przyrodniczą odznaczają się dobrze zachowane lasy bukowo-dębowe w pobliżu miejscowości Pogódki. Powierzchnia wynosi 107.84 km2 .

 • Orle nad Jeziorem Dużym

  [~ 12.9 km] Rezerwaty przyrody

  Grupa ok. 200- letnich dębów (Quercus sp.) w lesie grądowym na brzegu jeziora.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich

  [~ 13.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich jest płaską równiną sandrową urozmaiconą przez dolinę rzeki Wdy oraz liczne zagłębienia wytopiskowe, oczka wodne oraz nieliczne jeziora rynnowe. Obszar ten porastają bory sosnowe z zachowanymi fragmentami starodrzewia np. rezerwat Czapli Wierch lub Krzywe Koło w pętli Wdy. Teren Borów Tucholskich objęto ochroną głównie ze względu na bardzo rozległy i zwarty kompleks borów sosnowych, rosnacych na właściwych im siedliskach. Stanowią one miejsce występowania licznych reliktów roślinności z okresu borealnego. Powierzchnia wynosi 657.80 km2.

 • Dolina Kłodawy

  [~ 16 km] Rezerwaty przyrody

  Przełomowy odcinek rzeki Kłodawy porośnięty lasem grądowym, unikatowa flora obszar proponowany do sieci Natura 2000.

 • Północny Obszar Chronionego Krajobrazu - część wschodnia

  [~ 18.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Północny Obszar Chronionego Krajobrazu - część wschodnia, znajduje się na terenie mezoregionu Bory Tucholskie, który wraz z Równiną Charzykowską, pod względem morfogenetycznym, stanowi jednorodną krainę - równinę sandrową, porozcinaną obniżeniami wytopiskowymi i dolinami rzek. Typowym elementem krajobrazu są wąskie i długie o stromych zboczach jeziora rynnowe. Zwarte kompleksy leśne porastające piaski sandrowe, składaja się głównie z monokultury sosnowej typu czernicowego z domieszką brzozy brodawkowatej, dębu szypułkowego i osiki.

 • Polaszkowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 18.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Polaszkowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje centralną część Pojezierza Polaszkowsko-Grabowskiego. Wyznaczony został ze względu na walory krajobrazowe ciągu jezior rynnowych (Wierzchołek, Średnik, Gubel, Sobącz, Małe Liniewskie i Polaszkowskie) otoczonych pagórkami moreny czołowej i dennej.

 • Krwawe Doły

  [~ 20.4 km] Rezerwaty przyrody

  Zbiorowiska leśne typowe dla Borów Tucholskich z porostami oraz innymi rzadkimi i chronionymi roślinami

 • Kręgi Kamienne I

  [~ 22.1 km] Rezerwaty przyrody

  głazy narzutowe z epoki neolitu - przedmiot kultu religijnego; na głazach tworzących kręgi zespół rzadkich mchów i porostów

 • Zdrojno

  [~ 22.2 km] Rezerwaty przyrody

  stanowiska bobrów (Castor fiber) oraz tereny lęgowe rzadkich gatunków ptaków; liczne zwierzęta chronione- obszar proponowany do sieci Natura 2000.

 • Krzywe Koło Pętli Wdy

  [~ 24.1 km] Rezerwaty przyrody

  grąd w odmianie wschodnioeuropejskiej na jednym z krańcowych stanowisk

 • Czapli Wierch

  [~ 25.2 km] Rezerwaty przyrody

  miejsce lęgowe czapli siwej (Ardea cinerea) w borze sosnowym

 • Wdzydzki Park Krajobrazowy

  [~ 27.8 km] Parki krajobrazowe

  Park powstał na Pojezierzu Południowopomorskim w mezoregionie Bory Tucholskie. Obejmuje swoimi granicami obszar Jeziora Wdzydze, okolicznych jezior i rzek oraz tereny leśne stanowiące północno-zachodnią część Borów Tucholskich.Morfologię tego terenu ukształtowało ostatnie zlodowacenie bałtyckie, a dominującym elementem rzeźby są pola sandrowe powstałe w przeszłości z piasków naniesionych przez wody wypływające spod lodowca oraz rynny polodowcowe wypełnione przez wody jezior. Największą atrakcją Parku jest kompleks jeziorny składający się z Jeziora Wdzydze, należącego do największych i najpiękniejszych jezior w Polsce oraz jezior: Jelenie, Gołuń, Rodolne i Słupinko.Dużą część powierzchni Parku (63%) zajmują kompleksy leśne. Mimo iż w wyniku wyrębu bezpowrotnie straciły one dawny puszczański charakter, nadal zaliczane są do najcenniejszych i najciekawszych w północnej Polsce. Obecnie dominują w nich siedliska boru suchego i boru świeżego. Głównym gatunkiem w drzewostanie jest sosna z niewielką domieszką brzozy, która zajmuje 99% ogólnej powierzchni leśnej. Nieliczne obecnie drzewostany mieszane i liściaste porastają gleby gliniaste i mają większy udział dębu i buka.Świat zwierzęcy Parku jest bogaty. Lasy stanowią schronienie dla licznych, dużych ssaków - jeleni, saren, dzików, lisów, a także kun, zajęcy i łasic. Występują rzadkie gatunki ptaków - puchacz, orzeł bielik, sokół wędrowny, żuraw, głuszec. Do osobliwości faunistycznych Parku należy zaliczyć żółwia błotnego oraz rzadko spotykaną odmianę troci osiadłej występującej w wodach jeziora Wdzydze. Ponadto w wodach jezior żyją inne gatunki ryb jak: sieja, sielawa, leszcz, lin, szczupak i inne.Obszar Parku jest bogaty w zabytki kultury materialnej. W starej wsi rybackiej - Wdzydze Kiszewskie, znajduje się ciekawe muzeum Chata Kaszubska. Projektowano również utworzenie w okolicach jeziora Gołuń, Kaszubskiego Parku Etnograficznego, w którym byłyby wyeksponowane zabytkowe chaty gburskie podcieniowe i bezpodcieniowe, budynki gospodarcze, młyny wodne i różnorodne dawne sprzęty.

 • Wyspa na Jeziorze Przywidz

  [~ 27.9 km] Rezerwaty przyrody

  malownicza wyspa ze starym naturalnym lasem mieszanym

 • Jar Rzeki Raduni

  [~ 27.9 km] Rezerwaty przyrody

  bogate grądy na stokach i łęgi na dnie jaru z udziałem wielu rzadkich gatunków górskich i chronionych - obszar proponowany do sieci Natura 2000