Mapa Wysoka

83-212 Wysoka

Wysoka w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Dolina Kłodawy

  [~ 13.7 km] Rezerwaty przyrody

  Przełomowy odcinek rzeki Kłodawy porośnięty lasem grądowym, unikatowa flora obszar proponowany do sieci Natura 2000.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich

  [~ 15.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich jest płaską równiną sandrową urozmaiconą przez dolinę rzeki Wdy oraz liczne zagłębienia wytopiskowe, oczka wodne oraz nieliczne jeziora rynnowe. Obszar ten porastają bory sosnowe z zachowanymi fragmentami starodrzewia np. rezerwat Czapli Wierch lub Krzywe Koło w pętli Wdy. Teren Borów Tucholskich objęto ochroną głównie ze względu na bardzo rozległy i zwarty kompleks borów sosnowych, rosnacych na właściwych im siedliskach. Stanowią one miejsce występowania licznych reliktów roślinności z okresu borealnego. Powierzchnia wynosi 657.80 km2.

 • Gniewski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 16.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Gniewski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje dolinę dolnej Wierzycy i otaczające ją lasy. Wierzyca w dolnym odcinku tworzy urozmaiconą pod względem morfologicznym dolinę rzeczną za szczególnie interesująco ukształtowanymi zboczami. Dolinę otacza falista morena denna z licznymi zagłębieniami bezodpływowymi. Powierzchnia wynosi 23,16 km2 .

 • Czapli Wierch

  [~ 18.4 km] Rezerwaty przyrody

  miejsce lęgowe czapli siwej (Ardea cinerea) w borze sosnowym

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy

  [~ 20.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy został objęty ochroną ze względu na bardzo duże walory krajobrazowe i estetyczne związane z bogatą raeźbą terenu oraz zgrupowanie interesujących gatunków flory i fauny. Dolina rzeki Wierzycy charakteryzuje się bogactwem elementów morfologicznych takich jak dno z meandrującym silnie korytem i starorzeczami, zbocza z systemem terasów. Wierzyca łączy się z wieloma jeziorami. Jednym z ciekawszych ze względu na bogatą awiofaunę jest jez. Krąg. Dużą wartością przyrodniczą odznaczają się dobrze zachowane lasy bukowo-dębowe w pobliżu miejscowości Pogódki. Powierzchnia wynosi 107.84 km2 .

 • Krzywe Koło Pętli Wdy

  [~ 20.5 km] Rezerwaty przyrody

  grąd w odmianie wschodnioeuropejskiej na jednym z krańcowych stanowisk

 • Zdrojno

  [~ 20.8 km] Rezerwaty przyrody

  stanowiska bobrów (Castor fiber) oraz tereny lęgowe rzadkich gatunków ptaków; liczne zwierzęta chronione- obszar proponowany do sieci Natura 2000.

 • Brzęczek

  [~ 21 km] Rezerwaty przyrody

  zbiorowiska leśne o charakterze naturalnym - głównie buczyny pomorskiej w wieku ok 150 lat.

 • Opalenie Górne

  [~ 21.7 km] Rezerwaty przyrody

  grąd z udziałem gatunków ciepłolubnych np. pluskwicy europejskiej (Cimicifuga europaea) gruszku przylistkowego (Lathyrus pisiformis)

 • Opalenie Dolne

  [~ 22.5 km] Rezerwaty przyrody

  grąd z udziałem gatunków ciepłolubnych i paprotnika kolczystego (Polystichum lobatum)

 • Jezioro Udzierz

  [~ 23.7 km] Rezerwaty przyrody

  Obszar proponowany do sieci Natura 2000. Jezioro z częścią otacających je szuwarów, torfowisk i łąk jako miejsce występowania zróżnicowanej gatunkowo ornitofauny.

 • Wiosło Małe

  [~ 25.1 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany na wierzchowinie i bór mieszany na zboczu z udziałem gatunków kserotermicznych i tzw. leśno-stepowych takich jak np. aster gawędka (Aster amellus) -obszar planowany do sieci Natura 2000

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kwidzyńskiej

  [~ 25.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kwidzyńskiej obejmuje międzywale Wisły na całej długości Doliny Kwidzyńskiej - o powierzchni 1977 ha, w tym użytki rolne - 76,1%, lasy i zakrzewienia - 4,6%, a wody powierzchniowe - 10,8%. Krajobraz tego obszaru ma wiele elementów typowych dla terenów nadrzecznych i zalewowych, ze zróżnicowaną roślinnością. Siedliska lasu łęgowego z liczną olszą czarną posiadają wiele starodrzewu. Na krawędziach doliny utworzyły się wydmy z typową roślinnością kserotermiczną.

 • Orle nad Jeziorem Dużym

  [~ 25.4 km] Rezerwaty przyrody

  Grupa ok. 200- letnich dębów (Quercus sp.) w lesie grądowym na brzegu jeziora.

 • Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu III

  [~ 25.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu utworzono dla ochrony terenów o dużych walorach krajobrazowych i biocenotycznych. Znajduje się na terenie Pojezierza Starogardzkiego i fragmentarycznie Doliny Dolnej Wisły. W większości pokryty jest lasem. Teren silnie porozcinany przez dolinki erozyjne cechuje się dużymi deniwelacjami. Bogactwo morfologiczne jest wynikiem położenia obszaru w bezpośrednim sąsiedztwie wysoczyzny morenowej. W szacie roślinnej dominują bory sosnowe, ale występują tu także lasy dębowo-grabowe oraz ciepłolubne dąbrowy. Ponadto występuje tu szereg gatunków stepowych o charakterze kserotermicznym. Na obszarze tym zanjdują się cztery rezerwaty : Opalenie Górne i Dolne, Wiosło Duże i Małe. Powierzchnia wynosi 46.76 km2 .