Mapa Cewice

84-312 Cewice

Cewice w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Fragment pradoliny Łeby ze wzgórzami morenowymi na południe od Lęborka

  [~ 5.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Fragment Pradoliny Łeby ze Wzgórzami Morenowymi na Południe od Lęborka o powierzchni 16 731 ha położony jest w mezoregionach Pradolina Łeby-Redy i Pojezierze Kaszubskie.W większości jest to obszar pagórkowaty położony w zasięgu zlodowacenia Bałtyckiego fazy pomorskiej. Stąd też charakteryzuje się wyraźną rzeźbą młodoglacjalną z licznymi jeziorami w zagłebieniach terenu. Urozmaicenie krajobrazu podkreśla szeroka pradolina Łeby na północy oraz przełomy rzek płynących z południa.Wzgórza morenowe porośnięte są lasami o urozmaiconym składzie gatunkowym i zróżnicowanej strukturze wiekowej. Gatunkami lasotwórczymi są tu sosna, buk, dąb, świerk oraz olsza i brzoza.Wartość krajoznawczą obszaru podnosi miasto Lębork. Stanowi ono cenny zespół zabytkowy jako średniowieczna twierdza miejska ze znacznymi pozostałościami gotyckich fortyfikacji oraz innymi zabytkami architektury sakralnej (kościół św. Jakuba) i świeckiej (zamek krzyżacki i młyn).W zach. części obszaru usytuowany jest rezerwat Grodzisko Runowo w którym wczesnośredniowieczne dobrze zachowane grodzisko słowiańskie jest porośnięte starodrzewiem bukowo-dębowym.

 • Rynna Kamienicka

  [~ 8.6 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Rynna zespołu Jeziora Kamienieckiego o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych.

 • Grodzisko Runowo

  [~ 11.8 km] Rezerwaty przyrody

  fragment buczyny pomorskiej z licznymi pomnikowymi bukami (Fagus silvatica) oraz pozostałością wczesnośredniowiecznego grodziska słowiańskiego

 • Rynna Potęgowska

  [~ 13.2 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Rynna zespołu Jezior Potęgowskich o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych o obszar proponowany do Natury 2000

 • Szczelina Lechicka

  [~ 14.3 km] Rezerwaty przyrody

  Jezioro Kocenko z naturalnymi zespołami leśnymi - żyzna i kwaśna buczyna pomorska oraz las łęgowy.

 • Kurze Grzędy

  [~ 14.3 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko wysokie i bór bagienny; miejsce lęgowe żurawia (Grus grus) i dawniej głuszca (Tetrao urogallus) - obszar planowany do Natury 2000

 • Lubygość

  [~ 15.7 km] Rezerwaty przyrody

  Malownicze jezioro dystroficzne wraz z lasem bukowym (kwaśna buczyna niżowa - buki w wieku ok. 200 lat) i odkrywką geologiczną z grotą - obszar planowany do sieci Natura 2000

 • Jezioro Turzycowe

  [~ 16.1 km] Rezerwaty przyrody

  Stanowisko turzycy skąpokwiatowej (Carex pauciflora), Jezioro dystroficzne zotoczone płem torfowiskowym z fragmentami boru bagiennego i brzeziny bagiennej - obszar planowany do Natury 2000

 • Żurawie Błoto

  [~ 16.4 km] Rezerwaty przyrody

  Roślinność śródleśnych torfowisk przejściowych i wysokich; jezioro lobeliowe ostoja ptactwa- obszar proponowany do sieci Natura 2000.

 • Żurawie Chrusty

  [~ 18.2 km] Rezerwaty przyrody

  Jezioro dystroficzne zbiorowiska leśne o charakterze naturalnym torfowiska z rzadkimi gatunkami roślin ostoje ptactwa

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby

  [~ 18.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby obejmuje przełomowy odcinek rzeki Łeby cechujący się silnym zróżnicowaniem rzeźby terenu i występowaniem dość dobrze zachowanych kompleksów leśnych o znacznych wartościach biotycznych. Istotne są także jego walory hydrologiczne i stosunkowo niewielki stopień antropizacji.

 • Jeziorka Chośnickie

  [~ 18.9 km] Rezerwaty przyrody

  7 dystroficznych jezior w różnych stadiach zarastania otoczonych torfowiskami przejściowymi, dobrze zachowane bory i brzeziny bagienne, stanowiska rzadkich gat. roślin i zwierząt - obszar proponowany do sieci Natura 2000.

 • Staniszewskie Błoto

  [~ 20 km] Rezerwaty przyrody

  Torfowisko wysokie pokryte borem bagiennym i otoczone brzeziną bagienną z rzadkimi gatunkami: wrzoścem bagiennym (Erica tetralix) wełnianeczką darniową (Trichophorum caespitosum) i chrobotkiem alpejskim (Cladonia alpestris) - Natura 2000

 • Nowe Wicko

  [~ 20.1 km] Rezerwaty przyrody

  Silnie zarośnięte jezioro eutroficzne, stanowisko woskownicy europejskiej (Myrica gale) na południowo-wschodniej granicy zasięgu (torfowiska i wrzosowiska)

 • Paraszyńskie Wąwozy

  [~ 20.6 km] Rezerwaty przyrody

  Obszar leśny o charakterze źródliskowym z wieloma gatunkami roślin i zwierząt chronionych oraz cennymi elementami środowiska abiotycznego (źródliska, ineresująca rzeźba terenu) - obszar proponowany do sieci Natura 2000.