Mapa Kołodzieje

82-550 Kołodzieje

Kołodzieje w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Jezioro Liwieniec

  [~ 4.5 km] Rezerwaty przyrody

  miejsce gnieżdżenia się wielu gatunków ptaków z łabędziem niemym (Cygnus olor) i mewą śmieszką (Larus ridibundus)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu rzeki Liwy

  [~ 5.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy obejmuje teren przyrzecza o powierzchni 9841 ha, w tym użytki rolne - 36%, lasy i zakrzewienia 52,6%, a wody powierzchniowe 3,3%. Są to głównie tereny leśne o siedliskach lasu świeżego, wilgotnego, a czasem boru mieszanego. Dorzecze Liwy od źródła do wsi Kamieniec jest częścią Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, a poniżej - rzeka wpada do Bagna Bronowskiego. W okolicy Prabut Liwa wpada do jeziora Dzierzgoń, a potem do jeziora Liwieniec - rezerwatu ornitologicznego chroniącego ostoję lęgową ptactwa wodno-błotnego. Następnie rzeka płynie przez tereny leśne w głęboko wciętej dolinie, z licznymi zakolami.

 • Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 7.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu jest południowym odgałęzieniem Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy, z którym łączy się w okolicy wsi Gliwa, gm. Kwidzyn, na południe od Prabut. Jego powierzchnia wynosi 2909 ha, w tym użytki rolne - 49,4%, lasy i zakrzewienia - 37,5%, a wody powierzchniowe - 9,9%. Elementami krajobrazotwórczymi tego obszaru są:- niecki jezior Morawy, Klasztorne, Klecewskie, Kucki, Różany, Rybie;- tereny leśne leżące na północ od jeziora Klasztornego między jeziorem Klasztornym a Klecewskim;- tereny upraw rolniczych i użytków zielonych;- skupiska zabudowy osiedli wiejskich;- zadrzewienia przydrożne, tworzące sieć zieleni synantropijnej wzdłuż dróg asfaltowych i gdzieniegdzie polnych.Morawski OChK posiada znakomite walory nie tylko przyrodnicze, ale również wypoczynkowe ze względu na atrakcyjną kompozycję krajobrazu leśno-jeziornego.

 • Kwidzyńskie Ostnice

  [~ 12.6 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko ostnicy Jana (Stipa Joannis); roślinność stepowa wypierana przez las sosnowo-świerkowy

 • Rezerwat Cisowy w Nadleśnictwie Czarne

  [~ 13.7 km] Rezerwaty przyrody

  jedno z największych w Polsce stanowisk cisa (Taxus baccata)

 • Jezioro Gaudy

  [~ 15.4 km] Rezerwaty przyrody

  miejsce lęgowe ptactwa wodnego

 • Obszar Chronionego Krajobrazu jeziora Goryńskiego

  [~ 16.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Goryńskiego obejmuje tereny Pojezierza Iławskiego na pograniczu z woj. toruńskim o powierzchni 2542 ha, w tym użytki rolne - 54,1%, lasy i zadrzewienia - 15,1%, a wody powierzchniowe - 24,2%. Jest to typowy obszar pojezierny. Jego elementami krajobrazotwórczymi są:- południowa część terenu leśnego, leżącego wzdłuż drogi asfaltowej Kisielice - Biskupiec Pomorski;- tereny upraw polowych oraz użytki zielone na obszarach przyjeziernych;- niecki jezior Goryńskiego, Dłużek, Trupel.Są to jeziora rynnowe o wybitnych walorach wypoczynkowych, turystycznych, rekreacyjnych i wędkarskich.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu jeziora Dzierzgoń

  [~ 18.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń łączy się z Obszarem Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy i ma powierzchnię 5630 ha, w tym użytki rolne - 51,3%, lasy i zakrzewienia - 23,5%, a wody powierzchniowe - 18,4%.Elementami krajobrazotwórczymi tego obszru są:- niecki jezior rynnowych Dzierzgoń i Balewskie wraz z ich okolicą;- dwa kompleksy leśne w części północnej obszaru między wsiami Krasna Łąka a Waplewo Wielkie;- tereny upraw rolniczych i użytków rolnych nad wymienionymi jeziorami.Jeziora leżą na dnie rynny polodowcowej. Niecki jezior mają strome i wysokie brzegi. W pobliżu jez. Balewskiego znajduje się kompleks leśny. Jezioro Dzierzgoń doskonale nadaje się do uprawiania żeglarstwa. Miejscowość Waplewo posiada zabytek historyczny w postaci pałacu Sierakowskich wraz z parkiem w stylu angielskim. Cały obszar ma walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe, historyczne i osadnicze.

 • Ryjewski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 19.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Ryjewski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny przykrawędziowe zbocza Doliny Kwidzyńskiej. Jego powierzchnia wynosi 3166 ha, w tym użytki rolne - 22,7%, lasy i zakrzewienia - 67,7%, a wody powierzchniowe - 1,5%. Krajobraz urozmaicają rozcięcia erozyjne Kanału Reja, Podstolińskiej Strugi, Rowu Tralewskiego i innych. Przeważa krajobraz leśny.

 • Sadliński Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 20 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Sadliński Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny przykrawędziowe Doliny Kwidzyńskiej. Jego powierzchnia wynosi 6879 ha, w tym użytki rolne - 7,7%, lasy i zakrzewienia - 83,7%, a wody powierzchniowe - 1,2%. Urozmaiceniem leśnego krajobrazu są rozcięcia erozyjne Liwy i Sadlinki. W rejonie Kwidzyna istnieje rezerwat florystyczny Kwidzyńskie Ostnice. Rośnie w nim ostnica, miłek wiosenny, przetacznik austriacki, oman szorstki i inne.

 • Czerwica

  [~ 20.7 km] Rezerwaty przyrody

  wyspy na jeziorze; miejsce lęgowe kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo)

 • Jamy

  [~ 23.1 km] Rezerwaty przyrody

  buczyna pomorska z bukiem (Fagus silvatica) na granicy zasięgu oraz grąd typowy

 • Jamy

  [~ 23.1 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko lnu austriackiego (Linus austriacum)

 • Uroczysko Piotrowice

  [~ 23.5 km] Rezerwaty przyrody

  Unikalny naturalny system torfowisk przejściowych, stanowiska bażyny i storczyków

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kwidzyńskiej

  [~ 23.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kwidzyńskiej obejmuje międzywale Wisły na całej długości Doliny Kwidzyńskiej - o powierzchni 1977 ha, w tym użytki rolne - 76,1%, lasy i zakrzewienia - 4,6%, a wody powierzchniowe - 10,8%. Krajobraz tego obszaru ma wiele elementów typowych dla terenów nadrzecznych i zalewowych, ze zróżnicowaną roślinnością. Siedliska lasu łęgowego z liczną olszą czarną posiadają wiele starodrzewu. Na krawędziach doliny utworzyły się wydmy z typową roślinnością kserotermiczną.