Mapa Wilkowo

82-520 Wilkowo

Wilkowo w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 5.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu jest południowym odgałęzieniem Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy, z którym łączy się w okolicy wsi Gliwa, gm. Kwidzyn, na południe od Prabut. Jego powierzchnia wynosi 2909 ha, w tym użytki rolne - 49,4%, lasy i zakrzewienia - 37,5%, a wody powierzchniowe - 9,9%. Elementami krajobrazotwórczymi tego obszaru są:- niecki jezior Morawy, Klasztorne, Klecewskie, Kucki, Różany, Rybie;- tereny leśne leżące na północ od jeziora Klasztornego między jeziorem Klasztornym a Klecewskim;- tereny upraw rolniczych i użytków zielonych;- skupiska zabudowy osiedli wiejskich;- zadrzewienia przydrożne, tworzące sieć zieleni synantropijnej wzdłuż dróg asfaltowych i gdzieniegdzie polnych.Morawski OChK posiada znakomite walory nie tylko przyrodnicze, ale również wypoczynkowe ze względu na atrakcyjną kompozycję krajobrazu leśno-jeziornego.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu jeziora Goryńskiego

  [~ 9.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Goryńskiego obejmuje tereny Pojezierza Iławskiego na pograniczu z woj. toruńskim o powierzchni 2542 ha, w tym użytki rolne - 54,1%, lasy i zadrzewienia - 15,1%, a wody powierzchniowe - 24,2%. Jest to typowy obszar pojezierny. Jego elementami krajobrazotwórczymi są:- południowa część terenu leśnego, leżącego wzdłuż drogi asfaltowej Kisielice - Biskupiec Pomorski;- tereny upraw polowych oraz użytki zielone na obszarach przyjeziernych;- niecki jezior Goryńskiego, Dłużek, Trupel.Są to jeziora rynnowe o wybitnych walorach wypoczynkowych, turystycznych, rekreacyjnych i wędkarskich.

 • Jamy

  [~ 14 km] Rezerwaty przyrody

  buczyna pomorska z bukiem (Fagus silvatica) na granicy zasięgu oraz grąd typowy

 • Jamy

  [~ 14 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko lnu austriackiego (Linus austriacum)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu rzeki Liwy

  [~ 14.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy obejmuje teren przyrzecza o powierzchni 9841 ha, w tym użytki rolne - 36%, lasy i zakrzewienia 52,6%, a wody powierzchniowe 3,3%. Są to głównie tereny leśne o siedliskach lasu świeżego, wilgotnego, a czasem boru mieszanego. Dorzecze Liwy od źródła do wsi Kamieniec jest częścią Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, a poniżej - rzeka wpada do Bagna Bronowskiego. W okolicy Prabut Liwa wpada do jeziora Dzierzgoń, a potem do jeziora Liwieniec - rezerwatu ornitologicznego chroniącego ostoję lęgową ptactwa wodno-błotnego. Następnie rzeka płynie przez tereny leśne w głęboko wciętej dolinie, z licznymi zakolami.

 • Jezioro Liwieniec

  [~ 15 km] Rezerwaty przyrody

  miejsce gnieżdżenia się wielu gatunków ptaków z łabędziem niemym (Cygnus olor) i mewą śmieszką (Larus ridibundus)

 • Kwidzyńskie Ostnice

  [~ 15.1 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko ostnicy Jana (Stipa Joannis); roślinność stepowa wypierana przez las sosnowo-świerkowy

 • Sadliński Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 15.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Sadliński Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny przykrawędziowe Doliny Kwidzyńskiej. Jego powierzchnia wynosi 6879 ha, w tym użytki rolne - 7,7%, lasy i zakrzewienia - 83,7%, a wody powierzchniowe - 1,2%. Urozmaiceniem leśnego krajobrazu są rozcięcia erozyjne Liwy i Sadlinki. W rejonie Kwidzyna istnieje rezerwat florystyczny Kwidzyńskie Ostnice. Rośnie w nim ostnica, miłek wiosenny, przetacznik austriacki, oman szorstki i inne.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu doliny Osy i Gardęgi

  [~ 15.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi zajmuje północny fragment Kotliny Grudziądzkiej, część Doliny Kwidzyńskiej oraz Pojezierza Iławskiego. Martwe zakola dolinne po wschodniej stronie współczesnej doliny zalewowej są wypełnione piaskami na których powstały wydmy i zabagnienia. Stary meander Wisły wykorzystuje Osa w swym dolnym biegu. Dorzecze Osy jest asymetryczne i charakteryzuje sie dobrze rozwiniętą siecia hydrograficzną. Dolina jest bardzo malownicza, a jej fragment jest rezerwatem krajobrazowym. Znajduje sie tu wiele drobnych jezior. Północna część obszaru porastają wielogatunkowe lasy liściaste m. in. buczyny pomorskie.Na tym obszarze znajduja sie 2 rezerwaty leśne: Jamy - fragment buczyny pomorskiej z udziałem ponad 200-letnich buków; Rogóźno-Zamek - las liściasty z udiałem brekini. Występują tu również 40 pomników przyrody i parków wiejskich.

 • Białochowo

  [~ 15.7 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Fragment wysoczyzny morenowej ze strefą zboczową Basenu Grudziądzkiego z licznymi niszami źródliskowymi i wychodnią zlepieńca plejstoceńskiego.

 • Rezerwat Cisowy w Nadleśnictwie Czarne

  [~ 15.7 km] Rezerwaty przyrody

  jedno z największych w Polsce stanowisk cisa (Taxus baccata)

 • Dolina Osy

  [~ 16.3 km] Rezerwaty przyrody

  Dolny odcinek doliny rzeki Osy z ciekawą szatą roślinną. Różnorodne zbiorowiska łąkowe i leśne: olsy, grądy, buczyna pomorska.

 • Rogóźno Zamek

  [~ 16.3 km] Rezerwaty przyrody

  Las liściasty z udziałem brekinii (Sorbus torminalis); w runie pluskwica europejska (Cimicifuga foetida), na zboczu rzeki Gardęgi.

 • Uroczysko Piotrowice

  [~ 17.9 km] Rezerwaty przyrody

  Unikalny naturalny system torfowisk przejściowych, stanowiska bażyny i storczyków

 • Kociołek

  [~ 23.6 km] Rezerwaty przyrody

  Torfowisko przejściowe z pierwotną roślinnością, dystroficzne, zarastające jezioro, otoczone kompleksem leśnym.