Mapa Łęgowo

83-031 Łęgowo

Łęgowo w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Rynna Dąbrowsko-Ostrzycka

  [~ 2.9 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Rynna zespołu Jezior Dąbrowsko-Ostrzyckich o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych - obszar proponowany do Natury 2000

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich

  [~ 9.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich obejmuje cały teren Żułąw Gdańskich z wyjątkiem jego północno zachodniego skraju. Podstawowym walorem krajobrazu jest rozbudowana sieć hydrologiczna oraz unikatowa w skali kraju powierzchnia budowana przez namuły Wisły. Powierzchnia wynosi 300.92 km2 .

 • Bursztynowa Góra

  [~ 9.4 km] Rezerwaty przyrody

  dawna kopalnia bursztynu z wyrobiskami eksploatowanych szybów

 • Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 13.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu znajduje się na terenie Gdańska i gminy Kolbudy. Przeważającą część powierzchni zajmują spiętrzone moreny czołowe, niewielkie - moreny dennej i sandru. Krajobraz urozmaica wytopiskowe jezioro Otomińskie o bogatej linii brzegowej obfitującej w liczne zatoczki. Otoczenie jeziora porastają lasy bukowe a tereny podmokłe roślinność zielna z wkraczającą olchą i sosną. Teren został wydzielony pod ochronę ze względu na zwarty kompleks leśny, który wraz z jeziorem Otomińskim jest miejscem intensywnej turystyki i rekreacji.

 • Jar Reknicy

  [~ 14.4 km] Rezerwaty przyrody

  malowniczy przełom rzeki z grądami łęgami i buczynami z udziałem licznych gatunków górskich i chronionych- obszar proponowany do sieci Natura 2000.

 • Ptasi Raj

  [~ 16.5 km] Rezerwaty przyrody

  ostoja ptactwa wodnego i błotnego oraz miejsce wypoczynku ptaków przelotnych - obszar prop. do sieci Natura 2000.

 • Obszar Chronionego Krajobrzu Wyspy Sobieszewskiej

  [~ 20 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej obejmuje tereny wydmowe porośnięte borem nadmorskim oraz podmokłości i rozlewiska fragmentu Mierzei Wiślanej w rejonie Sobieszewa. Teren należy do Gdańska. Obszar ten a zwłaszcza jego część północno zachodnia jest miejscem gniazdowania i przelotów wielu gatunków ptaków. W związku z tym w Górkach Wschodnich utworzono rezerwat Ptasi Raj a przy ujściu Wisły Przekop rezerwat Mewia Łacha. Powierzchnia wynosi 12.28 km2 .

 • Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 20.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Przywidzki Obszar Choronionego Krajobrazu wyznaczono z uwagi na bogatą rzeźbę terenu i układ hydrograficzny. Obszar wyróżnia się bardzo dużym zróżnicowaniem wysokościowym. Układ rynnowy Wietcisy, Reknicy, jez. Przywidzkiego i Kłodawy otaczają moreny czołowe osiągające, w rejonie Stara Huta - Klonowo Dolne, wysokości 255 m n.p.m. Najciekawszym ze względów przyrodniczych, krajobrazowych i turystyczno-wypoczynkowych zbiorowiskiem wodnym jest jez. Przywidzkie. Omawiany teren porastają głównie buczyny, miejscami dąbrowy na siedliskach lasu świeżego i mieszanego.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni

  [~ 20.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni obejmuje dno i zbocza doliny rzeki Raduni oraz bezpośrednio sąsiadujące z osią doliny tereny leśne i rolne. Cechuje się niską dynamiką rzeźby terenu a także specyficznymi, w znacznej mierze unikatowymi warunkami hydrograficznymi.

 • Wyspa na Jeziorze Przywidz

  [~ 20.7 km] Rezerwaty przyrody

  malownicza wyspa ze starym naturalnym lasem mieszanym

 • Środkowożuławski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 21 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Środkowożuławski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny międzywala Wisły - o powierzchni 2870 ha, w tym użytki rolne - 75,9%, zadrzewienia i zakrzewienia - 9,5%, a wody powierzchniowe - 6,4%. Terny nadbrzeżne charakteryzują się dogodnymi warunkami do gniazdowania i lęgu ptactwa wodno-błotnego oraz okresowego lub stałego pobytu licznych ssaków.Elementami krajobrazotwórczymi są: toń wodna, pasy oczeretów, szuwarów i innej roślinności wodnej oraz strefa zadrzewień i zakrzewień nadwodnych.

 • Źródliska w Dolinie Ewy

  [~ 21 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne zbiorowiska łęgowe ziołoroślowo-szuwarowe

 • Zajęcze Wzgórze

  [~ 23.8 km] Rezerwaty przyrody

  fragment kwaśnej buczyny z licznymi drzewami pomnikowymi

 • Jar Rzeki Raduni

  [~ 23.9 km] Rezerwaty przyrody

  bogate grądy na stokach i łęgi na dnie jaru z udziałem wielu rzadkich gatunków górskich i chronionych - obszar proponowany do sieci Natura 2000

 • Mewia Łacha

  [~ 24.2 km] Rezerwaty przyrody

  Kolonie lęgowe rybitw; miejsca bytowania ptaków siewkowatych i blaszkodziobych- obszar proponowany do sieci Natura 2000.