Gmina Borzytuchom

Rejony chronione

 • Grodzisko Borzytuchom

  Rezerwaty przyrody

  fragment buczyny pomorskiej z licznymi pomnikowymi bukami (Fagus silvatica); torfowisko przejściowe z charakterystyczną roślinnością; pozostałości grodziska słowiańskiego- obszar proponowany do sieci Natura 2000.

 • Gołębia Góra

  Rezerwaty przyrody

  fragment lasu oraz środkowy bieg rzeki Słupi o swoistych cechach krajobrazu - obszar proponowany do sieci Natura 2000.

 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi

  Parki krajobrazowe

  Park położony jest na Pojezierzu Pomorskim, w granicach trzech jednostek fizyczno-geograficznych: Równiny Słupskiej, Wysoczyzny Polanowskiej i Pojezierza Bytowskiego. Został utworzony w celu ochrony polodowcowego krajobrazu środkowego biegu rzeki Słupi oraz jej dorzecza. Obszar parku ma bardzo urozmaicony krajobraz, ukształtowany przez lądolód skandynawski. W rzeźbie występują typowe elementy form polodowcowych, jak: liczne jeziora rynnowe ( jezioro Jasień, Głębokie, Skotawskie Duże i inne) i jeziora wytopiskowe oczka (około 60), równiny sandrowe i wzniesienia moren dennych i czołowych dochodzące do wysokości 40-160 m n.p.m. , kemy i ozy. Osią hydrograficzną jest rzeka Słupia, która przepływa przez wiele jezior i której dolina na kilku odcinkach w granicach parku ma charakter przełomowy. Rzeka silnie meandruje, zmienia kilkakrotnie kierunek biegu, koryto ma zmienną głębokość i szerokość a dno jest kamieniste z głazami, progami i mieliznami. Dużą część parku (72%) porastają półnaturalne ekosystemy leśne. Są to głównie bory sosnowe, buczyny, grądy dębowo - grabowe, lasy mieszane sosnowo - dębowe, na torfowiskach olszyny bagienne, a w dolinach strumieni łęgi olszowo - jesionowe. W drzewostanie gatunkiem dominującym jest sosna, a następnie buk, świerk, brzoza, dąb i jesion. Występują tu rośliny z różnych stron świata - atlantyckie i borealne, m. in. wrzosiec bagienny, woskownica europejska, zimoziół północny i żurawina błotna, oraz wiele gatunków roślin rzadkich i chronionych; wawrzynek wilczełyko, skrzyp olbrzymi, rosiczka okrągłolistna, grążel żółty, grzybienie białe.Na terenie parku żyje bogata fauna - szczególnie leśna. Do najciekawszych gatunków należą: łoś, daniel, borsuk, kuna, gronostaj a także chroniona wydra i rzęsorek mniejszy. Wśród awifauny występują gatunki zagrożone wyginięciem: bielik, orlik krzykliwy, kania rdzawa, puchacz, sowa błotna, żuraw, bocian czarny, derkacz.

 • Jezioro Głęboczko

  Rezerwaty przyrody

  jezioro typu lobeliowego z lobelią jeziorną (Lobelia Dortmanna)

 • Jezioro Małe i Duże Sitno

  Rezerwaty przyrody

  obszar dwóch jezior ze stanowiskami rzadkich roślin torfowiskowych, ostoje wielu gatunków ptaków- obszar proponowany do sieci Natura 2000.

 • Las nad Jeziorem Mądrzechowskim

  Rezerwaty przyrody

  Zbiorowisko naturalnych grądów i łęgów porastających liczne jary i wąwozy

 • Gniazda Orła Bielika

  Rezerwaty przyrody

  fragment starodrzewu sosnowego stanowiący ostoję bielika- obszar proponowany do sieci Natura 2000.

 • Jezioro Cechyńskie Małe

  Rezerwaty przyrody

  jezioro lobeliowe z reliktową roślinnością

 • Bukowa Góra nad Pysznem

  Rezerwaty przyrody

  las z drzewostanem bukowym

 • Torfowisko Zieliń Miastecki

  Rezerwaty przyrody

  torfowisko z charakterystycznymi zespołami roślinnymi oraz rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin