Mapa Tabędz

18-300 Tabędz

Tabędz w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Grabówka

  [~ 11.7 km] Rezerwaty przyrody

  Wielogatunkowy las liściasty o wysokim stopniu naturalności.

 • Wielki Dział

  [~ 13.2 km] Rezerwaty przyrody

  Największy w dolinie Narwi kompleks lasów łęgowych wraz z pomnikowymi drzewami.

 • Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

  [~ 14.6 km] Parki krajobrazowe

  Park obejmuje swymi granicami dwunastokilometrowy odcinek doliny Narwi, pomiędzy Łomżą a Gacią oraz przylegające do doliny rzeki fragmenty Wysoczyzny Kolneńskiej (od północnego wschodu) i Międzyrzecza Łomżyńskiego (od południowego zachodu).Teren Parku charakteryzuje urozmaicona rzeźba. Dolina Narwi, zwężona do 1,5-2km, obramowana jest stromymi stokami wzniesień morenowych, wznoszących się na 40-50 m ponad poziom rzeki. Stoki te mają również silnie zróżnicowaną rzeźbę, z misami i niszami wytopiskowymi oraz głęboko wciętymi dolinami o różnych kształtach. Dno doliny jest płaskie, o niewielkim spadku, wyścielone piaskiem rzecznym, mułem i torfami. Rzeka ma liczne zakola i starorzecza, i z silnie meandrującymi dopływami tworzy skomplikowaną, bogatą sieć hydrograficzną, co w dużym stopniu wpłynęło na wykształcenie się różnorodnych siedlisk roślinnych. Dodatkowym elementem kształtowania szaty roślinnej są wiosenne zalewy, najintensywniejsze właśnie na zwężonym odcinku doliny w granicach Parku.Różnorodność siedlisk jest wielka. W zacisznych starorzeczach występuje na powierzchniach wód zespół rzęsy i spirodeli wielokorzeniowej, żabiścieku pływającego, grążela żółtego i grzybieni białych, w starorzeczach starych i zatorfionych - zespoły szuwarowe. Miejsca wyniesione, do których nie sięgają zalewy, zajmują zespoły murawowe, a na obrzeżach doliny, w miejscach wysięku wód występują łęgi jesionowo-wiązowe i łęgi jesionowo-olszowe. W lasach występujących na wierzchowinach dominuje grąd miodownikowy, a na stromych stokach grądy i dąbrowy świetliste. Wśród roślin naczyniowych, 22 występujące tu gatunki podlegają ochronie prawnej. Są to: widłak jałowcowaty, goździk piaskowy, zawilec wielkokwiatowy, grążel żółty, lilia złotogłów i inne.Wśród zwierząt najliczniej występują ptaki (178 gat.), m.in. bąk, bączek, płaskonos, żuraw, bielik, orlik krzykliwy. Z dużych zwierząt w granicach Parku występuje tylko łoś, bardzo liczne są za to drobne ssaki z rodziny łasicowatych - gronostaje i łasice oraz ssaki związane z wodami, tj. bóbr, wydra i norka. Stwierdzono również występowanie 6 gatunków nietoperzy.

 • Kalinowo

  [~ 18.2 km] Rezerwaty przyrody

  Las grądowy o charakterze naturalnym na zboczu doliny Narwi; w drzewostanie stare lipy (Tilia sp.).

 • Rycerski Kierz

  [~ 22.6 km] Rezerwaty przyrody

  Zbiorowisko grądu czyśćcowego oraz fragmentu dąbrowy świetlistej.

 • Dębowe Góry

  [~ 24.4 km] Rezerwaty przyrody

  Ochrona cennych zespołów leśnych dąbrowy świetlistej z dębem bezszypułkowym.

 • Bagno Wizna I

  [~ 28.6 km] Rezerwaty przyrody

  Torfowisko niskie w Kotlinie Biebrzańskiej z miodokwiatem krzyżowym (Herminium monorhis).

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Równina Kurpiowska i Dolina Dolnej Narwi

  [~ 37.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar położony jest w południowej części sandru mazurskiego i obejmuje rozległy fragment Doliny Dolnej Narwi oraz tereny Równiny Kurpiowskiej opadającej łagodnie ku Dolinie Narwi. Równina Kurpiowska zbudowana jest z piasków które na działach międzydolinnych tworzą wydmy dochodzące do 20m wysokości względnej, natomiast wzdłuż biegu dopływów Narwi ciągną siępodmokłe tarasy zalewowe zajęte przez łąki. Dolina Dolnej Narwi ma krajobraz mocno zróżnicowany, na niektórych odcinkach jest szeroka i rozległa, na innych szczególnie w okolicach Łomży, silnie się zwęża, jej stoki są strome, a dno doliny zajęte jest przez płaski taras zalewowy porośnięty podmokłymi łąkami, wśród których silnie meandruje koryto rzeki.

 • Kaniston

  [~ 39.2 km] Rezerwaty przyrody

  Zwarty naturalny kompleks olsów w Puszczy Kurpiowskiej.

 • Biele

  [~ 39.5 km] Rezerwaty przyrody

  Bogate stanowiska pełnika europejskiego (Trollius europaeus) oraz innych chronionych i rzadkich roślin

 • Sterdyń

  [~ 40.2 km] Rezerwaty przyrody

  Wielogatunkowy las mieszany z rzadkimi gatunkami roślin w runie.

 • Bojarski Grąd

  [~ 41.1 km] Rezerwaty przyrody

  obszar lasu i łąk na zwydmieniu śródłąkowym stanowiącym wartościowy obiekt geobotaniczny

 • Łokieć II

  [~ 41.1 km] Rezerwaty przyrody

  Torfowisko wysokie z charakterystyczną roślinnością .

 • Czarny Kąt

  [~ 41.6 km] Rezerwaty przyrody

  Zbiorowiska boru brusznicowego i czernicowego charakterystyczne dla Puszczy Kurpiowskiej.

 • Uroczysko Dzierzbia

  [~ 42.3 km] Rezerwaty przyrody

  Ochrona modelowo wykształconych zbiorowisk lasów łęgowych i lsów.