Mapa Siemianówka

17-222 Siemianówka

Siemianówka w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Siemianówka

  [~ 4.7 km] Rezerwaty przyrody

  Naturalne ekosystemy leśne i bagienne na obrzeżu rozległej, zatorfionej doliny Górnej Narwi w sąsiedztwie zbiornika wodnego Siemianówka.

 • Obszar chronionego Krajobrazu Dolina Narwi

  [~ 8.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Narwi razem z Narwiańskim Parkiem Narodowym, który dzieli go na dwie części, obejmuje całą dolinę Górnej Narwi. Narew wykorzystuje tu równoleżnikową pradolinę związaną z morenami stadiału Wkry. Dolina Narwi jest w znacznym stopniu zabagniona, a koryto rozdziela się na liczne odnogi tworzące istny labirynt cieków wijących się wśród rozległych szuwarów i trzcinowisk.

 • Dolina Waliczówki

  [~ 11.4 km] Rezerwaty przyrody

  Zespoły roślinności turzycowej w strefie źródliskowej strumienia leśnego; las łęgowy o charakterze naturalnym.

 • Głuszec

  [~ 12.3 km] Rezerwaty przyrody

  bór bagienny i bór sosnowy wilgotny z drzewostanem sosnowym i sosnowo-świerkowym pochodzenia naturalnego; ostoja głuszcza (Tetrao urogallus) - obecnie w Białowieskim Parku Narodowym

 • Gnilec

  [~ 12.5 km] Rezerwaty przyrody

  Zbiorowiska turzycowe z udziałem rzadkich gatunków roślin naczyniowych i mszaków.

 • Wilczy Szlak

  [~ 13.2 km] Rezerwaty przyrody

  naturalny drzewostan Puszczy Białowieskiej z przewagą dębu i licznymi drzewami pomnikowymi - obecnie w granicach powiększonego Białowieskiego Parku Narodowego

 • Gorbacz

  [~ 14.4 km] Rezerwaty przyrody

  Torfowisko niskie i wysokie porośnięte borem bagiennym; zarastające jeziorko z rzadkimi gatunkami roślin.

 • Pogorzelce

  [~ 14.8 km] Rezerwaty przyrody

  Fragment żyznego lasu grądowego z dużym udziałem lipy drobnolistnej.

 • Szczekotowo

  [~ 15.1 km] Rezerwaty przyrody

  Cmentarzysko kurhanowe z okresu wczesnego średniowiecza w lesie grądowym oraz pozostałości po smolarniach z XVIII w. nad rzeką Lutownią; liczne drzewa pomnikowe.

 • Białowieski Park Narodowy

  [~ 16.7 km] Parki narodowe

  Park położony jest w centralnej części Puszczy Białowieskiej, najbardziej naturalnego kompleksu leśnego na niżu Europy. Najcenniejszą częścią Parku jest najstarszy, chroniony od ponad 80 lat rezerwat ścisły o powierzchni 4747 ha. Pozostała część Parku objęta jest ochroną częściową i składa się z Parku Pałacowego (48 ha), rezerwatu pokazowego zwierząt (28 ha) i rezerwatu hodowlanego żubrów i tarpanów (269 ha). Jest to najstarszy Park narodowy w Polsce i jeden z najstarszych w świecie. Powstał w okresie międzywojennym w 1932r. na bazie utworzonego wcześniej leśnictwa Rezerwat, pod nazwą Park Narodowy w Białowieży. Tradycje ochrony tego miejsca są jeszcze dłuższe, gdyż stanowił on w dawnych czasach rezerwat łowiecki panujących. W wieku XIX był to szczególnie chroniony teren łowów carów rosyjskich. Dzięki temu przetrwały tu wybite w innych częściach Europy żubry. Park Białowieski odegrał olbrzymią rolę w odbudowie populacji tego gatunku po I i II wojnie światowej i doprowadzenia do jej obecnego stanu. Ze względu na wielkie walory przyrodnicze Białowieski Park Narodowy został w 1977 r. wpisany przez UNESCO na Światową Listę Rezerwatów Biosfery. W 1979r. uznano go za jedyny w Polsce przyrodniczy obiekt Światowego Dziedzictwa Ludzkości - obecnie rozszerzony o tereny Puszczy Białowieskiej podlegające ścisłej ochronie na terenie Białorusi.Park położony jest we wschodniej części Nizin Podlasko-Białowieskich, na obszarze wysoczyzny morenowej, ukształtowanej w wyniku działalności lądolodu środkowopolskiego. Zbudowana jest ona głównie z piasków i żwirów. Rzeźba terenu Parku jest mało urozmaicona. Dzięki wieloletniemu okresowi ochrony, zespoły leśne występujące w Parku mają charakter naturalny, nie zniekształcony gospodarką człowieka. Na terenie Rezerwatu Ścisłego od 1921r. nie są wykonywane żadne prace leśne, a przeciętny wiek drzewostanów wynosi 126 lat. Występuje tu duża ilość starszych drzewostanów i drzew pomnikowych, z których najstarsze dęby liczą ponad 400 lat. Na terenie Parku występuje ponad 40 zbiorowisk roślinnych, w których przeważają zbiorowiska leśne. Niemal całą południową część Parku porastają lasy dębowo-grabowe z lipą i klonem. Oprócz nich występują bory mieszane, bory sosnowe oraz lasy łęgowe olszowo-jesionowe. Flora Parku jest bogata i związana z różnorodnością siedlisk - od bagiennych i borowych do liściastych i łęgowych. Liczy około 4500 gatunków, w tym około 3000 gat. grzybów, 725 gat. roślin naczyniowych i ok. 270 gat. porostów. Do rzadkich roślin występujących w Parku należy zaliczyć pełnika europejskiego, arnikę górską, fiołka bagiennego, kosaćca syberyjskiego i turówkę wonną. Faunę Parku tworzy 10 tys. gatunków, z których najliczniejszą, bo liczącą ok. 6000 gat. grupą są owady. Wśród ssaków dominują gatunki leśne, z żubrem, który jest symbolem Parku, wilkiem, rysiem i bobrem (gatunki chronione). Gnieździ się tu około 120 gatunków ptaków np. żuraw, bocian czarny, jarząbek, orlik krzykliwy, orzechówka czy dziwonia oraz liczne gatunki płazów, gadów i owadów.

 • Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera

  [~ 17.5 km] Rezerwaty przyrody

  Naturalne zespoły leśne Puszczy Białowiskiej (grąd,dąbrowy ciepłolubne,bory mieszane) położone wzdłuż szosy Hajnówka-Białowieża; liczne pomniki przyrody i kurhany średniowieczne.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Białowieska

  [~ 17.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Białowieska położony jest na rozległej płaskiej równinie z nielicznymi silnie zdenudowanymi wzgórzami żwirowymi z recesji lodowca stadiału Warty. Obszar obejmuje całą Puszczę Białowieską oraz teren położony na południe i południowy zachód od Puszczy z fragmentami lasów naturalnego pochodzenia i dużymi powierzchniami młodników sosnowych występujących na glebach porolnych. W takich granicach obszar spełnia warunki rezerwatu biosfery, w którego centrum znajduje się Białowieski Park Narodowy podlegający ochronie ścisłej. Otaczją go lasy zagospodarowane z rezerwatami częściowymi, a strefę trzecią - zewnętrzną stanowią tereny rolnicze z lasami pochodzącymi z zalesienia nieużytków porolnych.

 • Lipiny w Puszczy Białowieskiej

  [~ 19.4 km] Rezerwaty przyrody

  Stanowisko dębu bezszypułkowego (Quercus sessilis) przy północno-wschodniej granicy zasięgu występujące w lesie mieszanym z domieszką gatunków ciepłolubnych.

 • Dębowy Grąd

  [~ 21.6 km] Rezerwaty przyrody

  Drzewostany pochodzenia naturalnego w Puszczy Białowieskiej; grąd wilgotny i typowy łęg olszowo-jesionowy.

 • Podolany

  [~ 24.1 km] Rezerwaty przyrody

  Grąd wilgotny z dużym udziałem dębów pomnikowych.