Mapa Słuczanka

16-040 Słuczanka

Słuczanka w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Chomontowszczyzna

  [~ 4.6 km] Rezerwaty przyrody

  Fragment Puszczy Knyszyńskiej o wysokim stopniu naturalności będący ostoją wolno żyjącego stada żubrów.

 • Góra Pieszczana

  [~ 8.2 km] Rezerwaty przyrody

  Fragment Puszczy Knyszyńskiej z naturalnym drzewostanem świerkowo-sosnowym i stanowiskami roślin chronionych i rzadkich.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Sokólskie

  [~ 11 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Sokólskie obejmuje teren położony na wschód od Puszczy Knyszyńskiej, odznaczający się bardzo urozmaiconą rzeźbą z licznymi wyniesieniami morenowymi o wysokości przekraczającej 200 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie na wschód od Sokółki osiąga 214 m n.p.m. Wysokie wały morenowe, kemy i ozy przypominają krajobraz pojezierny, jednak zupełnie pozbawiony jezior.

 • Bahno w Borkach

  [~ 12.7 km] Rezerwaty przyrody

  Zbiorowiska torfowiskowe o charakterze borealnym, bogata flora roślin naczyniowych i mszaków.

 • Surażkowo

  [~ 14.1 km] Rezerwaty przyrody

  Fragment Puszczy Knyszyńskiej z licznymi zbiorowiskami leśnymi o wysokim stopniu naturalności; znaczny udział leśnych zbiorowisk torfowiskowych.

 • Gorbacz

  [~ 14.8 km] Rezerwaty przyrody

  Torfowisko niskie i wysokie porośnięte borem bagiennym; zarastające jeziorko z rzadkimi gatunkami roślin.

 • Stare Biele

  [~ 14.8 km] Rezerwaty przyrody

  Cenne fragmenty Puszczy Knyszyńskiej - dobrze wykształcone zbiorowiska roślinne z roślinami chronionymi i rzadkimi; kompleksy bagien i zarastających łąk będących ostojami zwierząt.

 • Las Cieliczański

  [~ 15.1 km] Rezerwaty przyrody

  Fragment Puszczy Knyszyńskiej z cennymi zbiorowiskami leśnymi takimi np. jak grąd z wiązem górskim (Ulmus scabra) bory mieszane i olsy.

 • Krzemienne Góry

  [~ 16.6 km] Rezerwaty przyrody

  Typowe dla Puszczy Knyszyńskiej zbiorowiska roślinne występujące na wale kemowym; mało poznane interesujące jednostki glebowe.

 • Woronicza

  [~ 16.9 km] Rezerwaty przyrody

  Zbiorowiska roślinne charakterystyczne dla regionu z udziałem gatunków chronionych i rzadkich występujące w dolnie strumienia i na otaczających wzniesieniach morenowych.

 • Międzyrzecze

  [~ 19.5 km] Rezerwaty przyrody

  Fragment Puszczy Knyszyńskiej z licznymi źródliskami charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi i licznymi gatunkami roślin chronionych.

 • Jałówka

  [~ 21.3 km] Rezerwaty przyrody

  Fragment Puszczy Knyszyńskiej z charakterystycznymi układami geologicznymi bogactwo zbiorowisk roślinnych.

 • Stara Dębina

  [~ 22.5 km] Rezerwaty przyrody

  Starodrzew dębowy na siedlisku lasu mieszanego stanowisko dębu bezszypułkowego (Quercus sessilis) na północnej granicy zasięgu.

 • Budzisk

  [~ 24.1 km] Rezerwaty przyrody

  (pod ochroną ścisłą 17.5ha); Las grądowy na wyniesieniu morenowym bardzo bogaty gatunkowo oraz inne zbiorowiska leśne torfowiskowe łąkowe i źródliskowe.

 • Kozłowy Ług

  [~ 24.4 km] Rezerwaty przyrody

  Rzległe torfowisko niske w początkowym stadium sukcesji leśnej.