Mapa Pysznica

37-403 Pysznica

Pysznica w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Jastkowice

  [~ 6.8 km] Rezerwaty przyrody

  las dębowo-jodłowo-sosnowy

 • Imielity Ług

  [~ 12.9 km] Rezerwaty przyrody

  zbiorowisko roślin bagiennych charakterystycznych dla Lasów Janowskich; ostoja licznych gatunków ptaków wodnych i błotnych

 • Łęka

  [~ 14.4 km] Rezerwaty przyrody

  Wielogatunkowe lasy o cechach naturalnych - fragment Lasów Janowskich

 • Park Krajobrazowy Lasy Janowskie

  [~ 18 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest na terenie Niziny Sandomierskiej, w środkowej części piaszczystej Równiny Biłgorajskiej (woj podkarpackie 1094 ha, woj lubelskie 38056 ha). Lasy Janowskie są jednym z większych zwartych kompleksów leśnych w Polsce i stanowią część Puszczy Solskiej. Jest to teren płaski, urozmaicony wzniesieniami wydmowymi, lekko nachylony w kierunku południowo-zachodnim. Zachował się tu na znacznych powierzchniach unikatowy w skali Europy krajobraz leśny z bogatymi ekosystemami leśnymi, wodnymi i bagiennymi o dużym stopniu naturalności i bogactwie gatunkowym. Swoim zasięgiem park obejmuje teren dawnego Parku Krajobrazowego Nad Branwią .Lasy są głównym walorem i bogactwem parku, tak ze względu na ich wielkość jak i na różnorodność siedlisk - stwierdzono występowanie 202 zespołów roślinnych, w tym 33 leśnych. W drzewostanach dominują zbiorowiska borowe - bór świeży, bór wilgotny i bór bagienny. Udział sosny w drzewostanach wynosi około 90%. Lasy charakteryzuje dobry stan zdrowotny. Najbardziej zróżnicowane sa zbiorowiska roślinności torfowiskowej i wodnej, związane z bagnami i stawami. Na terenie Parku rośnie ponad 130 gatunków roślin rzadkich w Polsce, w tym ok. 50 gatunków chronionych., m.in. pióropusznik strusi, bagnica torfowa, storczyk plamisty, rosiczka okrągłolistna, lilia złotogłów, grzybienie białe.Rozległe obszary leśne sprzyjają bogactwu fauny. Występują tu m.in. łoś, jeleń, dzik, wilk, gronostaj, a spośród ptaków swoje miejsca lęgowe mają: bielik, orlik grubodzioby i krzykliwy, cietrzew, kraska, zimorodek oraz liczne gatunki ptaków wodno- błotnych jak: rybołów, bocian czarny, żuraw, łabądź niemy. Żyją tu również liczne płazy i gady (żmija zygzakowata) oraz wiele ciekawych gatunków owadów. Park ma duże znaczenie historyczne jako miejsce walk o niepodległść. Obecnie na terenie Lasów Janowskich znajduje się wiele miejsc pamieci narodowej z czasów powstań: listopadowego, styczniowego oraz z okresu II wojny światowej.

 • Zarośle

  [~ 19.2 km] Rezerwaty przyrody

  Obszar bogatych i niezmienionych przez antropopresję lasów jodłowo-bukowych, 110-letni starodrzew jodłowy.

 • Szklarnia

  [~ 22.2 km] Rezerwaty przyrody

  fragment Puszczy Solskiej - drzewostany pochodzenia naturalnego ze znacznym udziałem jodły pospolitej (Abies alba)

 • Lasy Janowskie

  [~ 23.4 km] Rezerwaty przyrody

  kompleks lasów mieszanych; miejsce upamiętnione największą na ziemiach polskich bitwą partyzantów polskich i radzieckich z najeźdźcą hitlerowskim

 • Pniów

  [~ 24.7 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko orzecha wodnego (Trapa natans) w starorzeczu Sanu

 • Góry Pieprzowe

  [~ 27.1 km] Rezerwaty przyrody

  murawy stepu ostnicowego i zarośla kserotermiczne

 • Potok Stany

  [~ 27.8 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Teren niszy źródliskowej

 • Doły Szczeckie

  [~ 29.9 km] Rezerwaty przyrody

  skalne formy krasowo-morfologiczne porośnięte naturalnym lasem z dużym udziałem buka

 • Kołacznia

  [~ 30.6 km] Rezerwaty przyrody

  jedyne w Polsce naturalne stanowisko różanecznika żółtego (Rhododendron flevum) na piaszczystej wydmie otoczonej borem sosnowym i podmokłym pastwiskiem

 • Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 31 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje fragment Płaskowyżu Kolbuszowskiego o krajobazie rolniczo-leśnym. Występują tu bory mieszane, fragmenty grądów i buczyna karpacka. W zagłębieniach spotyka się olsy i torfowiska wysokie a nad potokami łęgi i szuwary oczeretowo - trzcinowe. Z roślin chronionych występują tu: wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, spłaszczony, goździsty, rosiczka okrągłolistna, podkolan biały, cis pospolity, barwinek pospolity.

 • Wierzchowiska

  [~ 31.1 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Teren niszy źródliskowej.

 • Kacze Błota

  [~ 32.3 km] Rezerwaty przyrody

  charakterystyczny fragment dawnej Puszczy Solskiej, bagnami, zarastającymi zbiornikami wodnymi