Mapa Zdziarzec

39-311 Zdziarzec

Zdziarzec w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Jastrzębsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 10.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obejmuje fragment Wysoczyzny Tarnowskiej i fragnent Wysoczyzny Radogoszczańskiej. Znaczną jego część pokrywają kompleksy leśne wśród których największy udział w części północnej mają zespoły grądu oraz sosnowo-dębowego lasu mieszanego, a w południowej części bory świeże. Do cennych zbiorowisk należą również torfowiska przejściowe i bory bagienne (rezerwat Torfy). Osobliwością jest stanowisko pióropusznika strusiego (rezerwat Słotwina)

 • Przecławski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 12.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar obejmuje Wysoczyznę Radogoszczańską. Część obszaru porośnięta jestl asami (dwa większe kompleksy leśne) w których największy udział ma zbiorowisko boru mieszanego na siedliskach wilgotnych Z roślin chronionych występuje tu konwalia majowa, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity.

 • Bagno Przecławskie

  [~ 12.6 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko wysokie i przejściowe z roślinnością charakterystyczną dla Kotliny Sandomierskiej

 • Torfy

  [~ 15.4 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko rosiczki okrągłolistnej (Drosera rotundifolia) na torfowisku; ostoja ptactwa

 • Słotwina

  [~ 19.8 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne stanowisko pióropusznika strusiego (Metteucia struthiopteris)

 • Kamera

  [~ 24 km] Rezerwaty przyrody

  żyzna buczyna karpacka w szczytowych partiach wzgórz; naturalne skupiska kłokoczki południowej (Staphylea pinnata - ok. 300 egzemplarzy).

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego

  [~ 24.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obejmuje mezoregion Pogórza Strzyżowskiego charakteryzujący się dużym urozmaiceniem terenu. Znacznna część obszaru stanowią lasy (36%). Są to zbiorowieska siedlisk żyznych - głównie buczyny i grądy. W północnej cześci obszaru występują płaty muraw kserotermicznych. Występują tu 32 gatunki roślin chronionych.

 • Debrza

  [~ 25 km] Rezerwaty przyrody

  wielogatunkowy starodrzew grądowy z bogatym podszytem i runem leśnym

 • Ruszcza

  [~ 25.4 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Zabytkowy park w miejscowości Ruszcza z licznymi drzewami pomnikowymi, dębami, grabami i lipami.

 • Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim

  [~ 25.6 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany o charakterze przejściowym od bukowego do dębowo-grabowego

 • Szwajcaria Ropczycka

  [~ 26.8 km] Rezerwaty przyrody

  Obszar lasów, zadrzewień, łąk i pól na lessowym podłożu, ochrona procesów geologicznych oraz zbiorowisk leśnych i łakowych

 • Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 26.9 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje fragment Płaskowyżu Kolbuszowskiego o krajobrazie rolniczo-leśnym.Występuje tu duża różnorodność środowisk - od piaszczystych wydm do bagien torfowisk i wód. Rosną tu bory sosnowe i mieszane, lasy mieszane, olsy, łęgi, kwasne łąki, szuwary oczeretowe, mannowe, zbiorowiska wydmowe, ziołoroślowe, trzęślicowe, łąki ostrożeniowe i rajgrasowe.

 • Mostki

  [~ 28.3 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Naturalna wychodnia szarych drobnoziarnistych piaskowców triasowych.

 • Krzemionki Opatowskie

  [~ 28.4 km] Rezerwaty przyrody

  rzadkie i chronione gatunki roślin; wyrobiska górnicze i ślady obozowisk górniczych; kopalnia krzemienia pasiatego

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego

  [~ 29.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar obejmuje część Pogórza Ciężkowickiego i stanowi otulinę dla Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. .W krajobrazie dominują szerokie, urozmaicone wysokimi grzbietami, pasma wzgórz, położone między dolinami Dunajca i Białej. Pasma wzgórz porośnięte są lasami: północne - lasami bukowo-jodłowymi, bukowo-sosnowymi, jedlinami i buczynami z domieszką dębu, modrzewia i jesionu. Przeważają tu drzewostany pochodzenia naturalnego, o bogatym runie. Spotyka się gatunki typowe dla buczyn i grądów: żywiec gruczołowaty, marzanka wodna, gajowiec żółty, miodunka ćma, a także gatunki chronione: lilia złotogółw, podrzeń żebrowiec, skrzyp olbrzymi, bluszcz pospolity, pokrzyk wilcza jagoda, i widłak wroniec. W granicach obszaru występują również zbiorowiska roślinności kserotermicznej.W lasach żyją jelenie, dziki, lisy borsuki, tchórze, gronostaje, a z gatunków rzadkich żbik, wydra, łasica i orzesznica. Wśród wielu gatunków ptaków na uwagę zasługuje m.in. myszołów zwyczajny, jastrząb gołębiarz, krogulec trzmielojad, orzechówka, jarząbek. Bardzo bogaty jest świat owadów.