Mapa Podleszany

39-300 Podleszany

Podleszany w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Przecławski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 4.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar obejmuje Wysoczyznę Radogoszczańską. Część obszaru porośnięta jestl asami (dwa większe kompleksy leśne) w których największy udział ma zbiorowisko boru mieszanego na siedliskach wilgotnych Z roślin chronionych występuje tu konwalia majowa, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity.

 • Bagno Przecławskie

  [~ 8.2 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko wysokie i przejściowe z roślinnością charakterystyczną dla Kotliny Sandomierskiej

 • Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim

  [~ 13.7 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany o charakterze przejściowym od bukowego do dębowo-grabowego

 • Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 17 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje fragment Płaskowyżu Kolbuszowskiego o krajobrazie rolniczo-leśnym.Występuje tu duża różnorodność środowisk - od piaszczystych wydm do bagien torfowisk i wód. Rosną tu bory sosnowe i mieszane, lasy mieszane, olsy, łęgi, kwasne łąki, szuwary oczeretowe, mannowe, zbiorowiska wydmowe, ziołoroślowe, trzęślicowe, łąki ostrożeniowe i rajgrasowe.

 • Pateraki

  [~ 18 km] Rezerwaty przyrody

  Fitocenoza grądu subkontynentalnego o wysokim stopniu wewnętrznego zróżnicowania.

 • Ruszcza

  [~ 18.1 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Zabytkowy park w miejscowości Ruszcza z licznymi drzewami pomnikowymi, dębami, grabami i lipami.

 • Zamczysko Turskie

  [~ 18.4 km] Rezerwaty przyrody

  starodrzew lipowy

 • Jaźwiana Góra

  [~ 21.2 km] Rezerwaty przyrody

  Fragment lasu obrazujący różne różne stadia regeneracji naturalnego drzewostanu jodłowo-bukoweg o szczególnym znaczeniu przyrodniczym.

 • Jastrzębsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 25.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obejmuje fragment Wysoczyzny Tarnowskiej i fragnent Wysoczyzny Radogoszczańskiej. Znaczną jego część pokrywają kompleksy leśne wśród których największy udział w części północnej mają zespoły grądu oraz sosnowo-dębowego lasu mieszanego, a w południowej części bory świeże. Do cennych zbiorowisk należą również torfowiska przejściowe i bory bagienne (rezerwat Torfy). Osobliwością jest stanowisko pióropusznika strusiego (rezerwat Słotwina)

 • Szwajcaria Ropczycka

  [~ 26.6 km] Rezerwaty przyrody

  Obszar lasów, zadrzewień, łąk i pól na lessowym podłożu, ochrona procesów geologicznych oraz zbiorowisk leśnych i łakowych

 • Torfy

  [~ 28.1 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko rosiczki okrągłolistnej (Drosera rotundifolia) na torfowisku; ostoja ptactwa

 • Kamera

  [~ 30.6 km] Rezerwaty przyrody

  żyzna buczyna karpacka w szczytowych partiach wzgórz; naturalne skupiska kłokoczki południowej (Staphylea pinnata - ok. 300 egzemplarzy).

 • Rytwiany

  [~ 31.1 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Zbiorowisko grądu typowego z charakterystyczną roślinnością runa, drzewostan przylegający bezpośrednio do murów klasztoru tworzą graby i dęby w wieku ok. 140 lat.

 • Zabłocice

  [~ 32 km] Rezerwaty przyrody

  Naturalne zbiorowiska leśne dawnej Puszczy Sandomierskiej, ostoja ptaków, liczne gatunki roślin rzadkich i chronionych.

 • Dziki Staw

  [~ 32.1 km] Rezerwaty przyrody

  Zespół ponad stuletnich drzewostanów modrzewiowych. Krajobraz wzbogaca potorfowe jeziorko z wieloma chronionymi gatunkami fauny i flory