Mapa Rybne

38-610 Rybne

Rybne w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 5.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje południowo-wschodnie i wschodnie tereny województwa podkarpackiego, należące do Beskidów Wschodnich. Obszar ten stanowi otulinę dla parków krajobrazowych: Gór Słonnych, Ciśniańsko-Wetlińskiego i Doliny Sanu, które z kolei otaczają Bieszczadzki Park Narodowy. Dzięki takiemu układowi obszarów chronionych o zróżnicowanych reżimach ochronnych i odmiennych funkcjach, udało się stworzyć w tym regionie modelowy system obszarów chronionych, w którym najcenniejsze walory parku narodowego są otoczone parkami krajobrazwymi, a te z kolei - najrozleglejszym i najłagodniejszym pod względem reżimu ochronnego - Wschodniobeskidzkim OChK.Walory przyrodnicze i krajobrazowe tego terenu są bardzo cenne. Beskidy Wschodnie odznaczają się dużą lesistością i względnie małym stopniem przekształcenia antropogenicznego. Na piękno krajobrazu składa się również mozaika pól, łąk i pastwisk wraz z zabudową wsi i miasteczek. Jest to obszar szczególnie atrakcyjny dla turystyki i rekreacji, z czystymi rzekami i strumieniami, ze zdrowymi lasami porastającymi niezbyt wysokie góry. Walory przyrodnicze są związane przede wszystkim z siedliskami buczyn karpackich, obfitujących w gatunki gdzie indziej rzadkie i chronione.

 • Olsza Kosa w Stężnicy

  [~ 6.8 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko olszy kosej (Alnus viridis),

 • Sine Wiry

  [~ 8.8 km] Rezerwaty przyrody

  Przełomowy odcinek Wetliny wraz z otaczającym ją zespołem leśnym, z fragmentami starodrzewu bukowo-jodłowego.

 • Krywe

  [~ 10.4 km] Rezerwaty przyrody

  przełomowy fragment doliny Sanu pod pasmem Otrytu

 • Cisy na Górze Jawor

  [~ 10.8 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne stanowisko cisa pospolitego (Taxus baccata)

 • Woronikówka

  [~ 11.2 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne stanowiska cisa pospolitego (Taxus baccata) w Bieszczadach Zachodnich

 • Bobry w Uhercach

  [~ 11.9 km] Rezerwaty przyrody

  siedlisko bobra europejskiego (Castor fiber)

 • Gołoborze

  [~ 13.1 km] Rezerwaty przyrody

  gołoborze stopniowo opanowywane przez las

 • Hulskie im. Stefana Myczkowskiego

  [~ 15 km] Rezerwaty przyrody

  Starodrzew z głównymi zbiorowiskami leśnymi charakterystycznymi dla pasma Otrytu- olszyną karpacka, kwaśną buczyną górską, buczyną karpacką i grądem wysokim.

 • Cisy w Serednicy

  [~ 16.7 km] Rezerwaty przyrody

  Stanowisko cisa pospolitego (Taxus baccata).

 • Zwiezło

  [~ 17.2 km] Rezerwaty przyrody

  zapadlisko tektoniczne z jeziorami powstałymi przez zatamowanie wód osuwiskami

 • Dyrbek

  [~ 17.4 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne zbiorowisko buczyny karpackiej

 • Olszyna Łęgowa w Kalnicy

  [~ 17.8 km] Rezerwaty przyrody

  las łęgowy z olszą szarą (Alnus incana) i olszą czarną (Alnus glutinosa)

 • Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy

  [~ 18.1 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest na Pogórzu Karpackim w zachodniej części Bieszczadów. Od wschodu styka się z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym i Parkiem Krajobrazowym Doliny Sanu. Wchodzi również w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie, utworzonego w 1993r., pod auspicjami UNESCO. Wysokie walory krajobrazowe parku wynikają z ciekawego układu grzbietów górskich poprzecinanych siecią rzek tworzących malownicze przełomy: Solinka koło Buka, górna Solinka w rejonie Moczarnego, Wetlina koło Kalnicy i Zawoja. Za najpiękniejszy z nich uchodzi przełom Wetliny, która przedziera się między stromymi stokami wzgórz. Utworzono tam rezerwat krajobrazowy Sine Wiry.Prawie cała powierzchnia parku jest zalesiona (83%). Dominującym zbiorowiskiem jest buczyna karpacka. Występuje tu ciekawy układ pięter roślinnych: piętro pogórza (do 500mn.p.m.), regiel dolny (do 1150m n.p.m.) i charakterystyczne dla Bieszczadów połoniny. Tereny najniższe porastają lasy liściaste z udziałem dębu, grabu, jodły i lipy, regiel dolny - lasy z bukiem, jodłą i jaworem, a górną granicę tworzą buczyny z udziałem jawora. Powyżej występują połoniny porośnięte trawami i krzewinkami. Z rzadszych zbiorowisk leśnych trzeba wymienić zespół jaworzyny górskiej, osobliwy zespół bagiennej olszynki górskiej oraz wielką rzadkość i osobliwość - torfowisko przejściowe w Kalnicy z jedynym w Bieszczadach stanowiskiem olszy czarnej. W parku występuje ok. 40 gatunków roślin podlegających ochronie całkowitej i 11 gatunków ochronie częściowej. Znajduje się tu najbogatsze w Bieszczadach stanowisko języcznika zwyczajnego, występuje też bardzo rzadki goździk kosmaty oraz naparstnica wielokwiatowa, kruszczyk błotny, siny i szerokolistny, goryczka gorzkawa i orzęsiona, cis, omieg górski, dziewięćsił bezłodygowy, wawrzynek wilczełyko, skrzyp olbrzymi, lilia złotogłów, widłak jałowcowaty, bluszcz pospolity, storczyki , barwinek pospolity i inneFauna parku jest charakterystyczna dla Bieszczadów. Występuje tu niedźwiedź brunatny, wilk, ryś i żbik. Bogaty jest świat ptaków reprezentowany m in. przez takie rzadkie gatunki jak orlik krzykliwy, orzeł przedni, puchacz, myszołów, jastrząb, bocian czarny, dzięcioł biały, kruk, pliszka górska, pluszcz, płochacz skalny czy puszczyk uralski,. Z gadów i płazów żyją tu: jaszczurka zwinka i żyworodna, żmija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny, gniewosz plamisty, salamandra plamista, traszka górska, traszka karpacka, kumak górski, ropucha szara, rzekotka drzewna , żaba trawna.Na połoninach spotkać można barwne motyle, m in. chronione jak niepylak apollo i niepylak mnemozyna. Rezerwaty przyrody: Zwięzło, Cisy na Górze Jawor, Gołoborze, Olszyna Łegowa w Kalnicy, Sine Wiry, Woronikówka, Przełom Osławy pod Duszatynem.

 • Park Krajobrazowy Doliny Sanu

  [~ 19.3 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest na Pogórzu Karpackim i obejmuje grzbiet Otrytu poprzecinany przełomami dopływów Sanu i Czarnej oraz przełomem doliny Sanu. Od płudnia graniczy z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym i tak jak on wchodzi w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie, utworzonego w 1993 r. Pasmo Otrytu wznosi sie na wysokość 800 - 850 m n.p.m. i zbudowane jest z grubych piaskowców dolnokrośnieńskich, zwanych otryckimi. Na terenie parku, w okolicach miejscowości Chmiel, występują nieliczne w Karpatach żwiry plioceńskie. Park wyróżnia się unikatowością różnorodnych elementów krajobrazowych i przyrodniczych. Występują tu wyraźne piętra roślinne ( piętro pogórza - do 500 m n.p.m. i piętro regla dolnego 500 - 1150m n.p.m.), przy czym większość obszaru parku położona jest w reglu dolnym. Lasy zajmują ponad 80% powierzchni i są to głównie kompleksy reglowej buczyny karpackiej w której gatunkiem dominującym jest buk, a gatunkami domieszkowymi jodła świerk i jawor. Należy podkreślić, iż ponad połowa drzewostanów w parku jest stuletnia i starsza. W dolinie Sanu i jego dopływach często występuje zespół nadrzecznej olszyny górskiej. Rzadziej spotykana jest bagienna olszyna górska z unikatowym borem bagiennym, gdzie występuje świerk. Z gatunków roślin chronionych występują tu: tojad wiechowaty, buławnik wielowiatowy, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, skrzyp olbrzymi, listera jajowata, widłak goździsty, pióropusznik strusi, pokrzyk wilcza jagoda, centuria pospolita, gorycza tojeściowa.Leśny krajobraz urozmaicony jest bogatymi florystycznie łąkami oraz rzadkimi w południowej Polsce torfowiskami wysokimi. Położone są one na ponadzalewowych teresach dolin rzecznych i porośnięte kobiercami torfowców wśród których spotkać można wiele naczyniowych roślin reliktowych i chronionych jak: żurawina drobnokwiatowa, borówka bagienna, bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna.W lasach porastajacych pasmo Otrytu występuje jedna z najbogatszych w Bieszczadach ostoi zwierzyny: niedźwiedzia, rysia, żbika, wilka, dzika i jelenia. Awifauna liczy około 130 gatunków a wśród nich są ptaki drapieżne, dziuplaki i ptaki śpiewające np.: kruk, orzeł przedni, orlik krzykliwy, bocian czarny, czapla siwa, pliszka górska, pokląskwa. Żyją tu również wszystkie krajowe gatunki gadów i płazów, m.in. chronione: wąż Eskulapa, żmija, salamandra plamista, traszka karpacka, rzekotka drzewna, ropucha zielona. Rezerwaty przyrody: Zakole, Hulskie im. S.Myczkowskiego, Krywe