Mapa Solinka

38-607 Solinka

Solinka w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Woronikówka

  [~ 11.4 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne stanowiska cisa pospolitego (Taxus baccata) w Bieszczadach Zachodnich

 • Cisy na Górze Jawor

  [~ 12.7 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne stanowisko cisa pospolitego (Taxus baccata)

 • Olszyna Łęgowa w Kalnicy

  [~ 13 km] Rezerwaty przyrody

  las łęgowy z olszą szarą (Alnus incana) i olszą czarną (Alnus glutinosa)

 • Gołoborze

  [~ 14.2 km] Rezerwaty przyrody

  gołoborze stopniowo opanowywane przez las

 • Zwiezło

  [~ 16.9 km] Rezerwaty przyrody

  zapadlisko tektoniczne z jeziorami powstałymi przez zatamowanie wód osuwiskami

 • Olsza Kosa w Stężnicy

  [~ 17 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko olszy kosej (Alnus viridis),

 • Sine Wiry

  [~ 17.6 km] Rezerwaty przyrody

  Przełomowy odcinek Wetliny wraz z otaczającym ją zespołem leśnym, z fragmentami starodrzewu bukowo-jodłowego.

 • Przełom Osławy pod Duszatynem

  [~ 18.3 km] Rezerwaty przyrody

  buczyna karpacka w strefie przejścia pietra pogórza w regiel dolny z cennym drzewostanem i stanowiskami roślin rzadkich i chronionych.

 • Krywe

  [~ 20.6 km] Rezerwaty przyrody

  przełomowy fragment doliny Sanu pod pasmem Otrytu

 • Hulskie im. Stefana Myczkowskiego

  [~ 24.2 km] Rezerwaty przyrody

  Starodrzew z głównymi zbiorowiskami leśnymi charakterystycznymi dla pasma Otrytu- olszyną karpacka, kwaśną buczyną górską, buczyną karpacką i grądem wysokim.

 • Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 24.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje południowo-wschodnie i wschodnie tereny województwa podkarpackiego, należące do Beskidów Wschodnich. Obszar ten stanowi otulinę dla parków krajobrazowych: Gór Słonnych, Ciśniańsko-Wetlińskiego i Doliny Sanu, które z kolei otaczają Bieszczadzki Park Narodowy. Dzięki takiemu układowi obszarów chronionych o zróżnicowanych reżimach ochronnych i odmiennych funkcjach, udało się stworzyć w tym regionie modelowy system obszarów chronionych, w którym najcenniejsze walory parku narodowego są otoczone parkami krajobrazwymi, a te z kolei - najrozleglejszym i najłagodniejszym pod względem reżimu ochronnego - Wschodniobeskidzkim OChK.Walory przyrodnicze i krajobrazowe tego terenu są bardzo cenne. Beskidy Wschodnie odznaczają się dużą lesistością i względnie małym stopniem przekształcenia antropogenicznego. Na piękno krajobrazu składa się również mozaika pól, łąk i pastwisk wraz z zabudową wsi i miasteczek. Jest to obszar szczególnie atrakcyjny dla turystyki i rekreacji, z czystymi rzekami i strumieniami, ze zdrowymi lasami porastającymi niezbyt wysokie góry. Walory przyrodnicze są związane przede wszystkim z siedliskami buczyn karpackich, obfitujących w gatunki gdzie indziej rzadkie i chronione.

 • Park Krajobrazowy Doliny Sanu

  [~ 25.5 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest na Pogórzu Karpackim i obejmuje grzbiet Otrytu poprzecinany przełomami dopływów Sanu i Czarnej oraz przełomem doliny Sanu. Od płudnia graniczy z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym i tak jak on wchodzi w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie, utworzonego w 1993 r. Pasmo Otrytu wznosi sie na wysokość 800 - 850 m n.p.m. i zbudowane jest z grubych piaskowców dolnokrośnieńskich, zwanych otryckimi. Na terenie parku, w okolicach miejscowości Chmiel, występują nieliczne w Karpatach żwiry plioceńskie. Park wyróżnia się unikatowością różnorodnych elementów krajobrazowych i przyrodniczych. Występują tu wyraźne piętra roślinne ( piętro pogórza - do 500 m n.p.m. i piętro regla dolnego 500 - 1150m n.p.m.), przy czym większość obszaru parku położona jest w reglu dolnym. Lasy zajmują ponad 80% powierzchni i są to głównie kompleksy reglowej buczyny karpackiej w której gatunkiem dominującym jest buk, a gatunkami domieszkowymi jodła świerk i jawor. Należy podkreślić, iż ponad połowa drzewostanów w parku jest stuletnia i starsza. W dolinie Sanu i jego dopływach często występuje zespół nadrzecznej olszyny górskiej. Rzadziej spotykana jest bagienna olszyna górska z unikatowym borem bagiennym, gdzie występuje świerk. Z gatunków roślin chronionych występują tu: tojad wiechowaty, buławnik wielowiatowy, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, skrzyp olbrzymi, listera jajowata, widłak goździsty, pióropusznik strusi, pokrzyk wilcza jagoda, centuria pospolita, gorycza tojeściowa.Leśny krajobraz urozmaicony jest bogatymi florystycznie łąkami oraz rzadkimi w południowej Polsce torfowiskami wysokimi. Położone są one na ponadzalewowych teresach dolin rzecznych i porośnięte kobiercami torfowców wśród których spotkać można wiele naczyniowych roślin reliktowych i chronionych jak: żurawina drobnokwiatowa, borówka bagienna, bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna.W lasach porastajacych pasmo Otrytu występuje jedna z najbogatszych w Bieszczadach ostoi zwierzyny: niedźwiedzia, rysia, żbika, wilka, dzika i jelenia. Awifauna liczy około 130 gatunków a wśród nich są ptaki drapieżne, dziuplaki i ptaki śpiewające np.: kruk, orzeł przedni, orlik krzykliwy, bocian czarny, czapla siwa, pliszka górska, pokląskwa. Żyją tu również wszystkie krajowe gatunki gadów i płazów, m.in. chronione: wąż Eskulapa, żmija, salamandra plamista, traszka karpacka, rzekotka drzewna, ropucha zielona. Rezerwaty przyrody: Zakole, Hulskie im. S.Myczkowskiego, Krywe

 • Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku

  [~ 31.2 km] Rezerwaty przyrody

  Zbiorowiska łąkowe ze stanowiskiem śnieżycy wiosennej oraz z bogatą florą gatunków chronionych i rzadkich.

 • Źródliska Jasiołki

  [~ 31.8 km] Rezerwaty przyrody

  Naturalne zbiorowiska roślinne obejmujące obszary źródliskowe rzek Wisłoki i Jasiołki

 • Bobry w Uhercach

  [~ 33 km] Rezerwaty przyrody

  siedlisko bobra europejskiego (Castor fiber)