Mapa Iwonicz-Zdrój

38-440 Iwonicz-Zdrój

Iwonicz-Zdrój w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Rezerwat Tysiąclecia na Cergowej Górze

  [~ 8 km] Rezerwaty przyrody

  las jodłowo-bukowy z bogatą roślinnością podszytu i runa; stanowisko cisa pospolitego (Taxus baccata)

 • Cisy w Nowej Wsi

  [~ 10 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne stanowisko cisa pospolitego (Taxus baccata)

 • Igiełki

  [~ 13.1 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne stanowiska cisa pospolitego (Taxus baccata) w Beskidzie Niskim

 • Przełom Jasiołki

  [~ 13.9 km] Rezerwaty przyrody

  malowniczy przełom rzeki Jasiołki.

 • Wadernik

  [~ 15.1 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne stanowiska cisa pospolitego (Taxus baccata) w Beskidzie Niskim

 • Jaśliski Park Krajobrazowy

  [~ 15.4 km] Parki krajobrazowe

  Jaśliski Park Krajobrazowy utworzony został dla ochrony górnego dorzecza Jasiołki i źródlisk Wisłoka we wschodnim pasie Beskidu Niskiego przy granicy ze Słowacją. Park położony jest w strefie przejściowej między dwiema jednostkami geomorfologicznymi łańcucha Karpat Wschodnich i Zachodnich, między przełęczą Łupkowską a Przełęczą Dukielską. Rzeźba terenu parku ma charakter łagodny - wzniesienia nie przekraczają 1000 m n.p.m., deniwelacje wynoszą 450 - 550 m. Najwyższe szczyty tego obszaru to Kamień (863m n.p.m.), Danawa (841m n.p.m.) i Kanasiówka (823m n.p.m.).W dolinach i na zboczach występują tarasy i spłaszczenia erozyjne. Interesującą budowę geologiczną wykazują okolice wzgórza Piotruś (727,9 m n.p.m.), gdzie Jasiołka tworzy malowniczy przełom. W strefie szczytowej Piotrusia znajduje się ciąg skałek zbudowanych z piaskowca oraz rumowiska skalne występujące również w masywie Kamienia nad Jaśliskami.Prawie 65% parku stanowią lasy o wysokim stopniu naturalności zbiorowisk roślinnych. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym jest buczyna karpacka. Są to głównie drzewostany bukowe lub jodłowe z domieszką jaworu i grabu. Zbiorowiska roślinne stanowi około 900 gatunków roślin naczyniowych. Z chronionych gatunków roślin występują: ciemiężyca zielona, kłokocza południowa, cis pospolity, języcznik zwyczajny, parzydło leśne, lulecznica kraińska, omieg górski, ciemiężyca zielona.Fauna Beskidu Niskiego posiada charakter górski ze sporym udziałem gatunków typowych dla puszczy karpackiej. W lasach żyją liczne drapieżniki, m.in. wilki, rysie i żbiki, a także sarny, zające, kuny i wydry. Spośród 152 gatunki ptaków występujących na tym terenie na szczególną uwagę zasługują takie jak jastrząb gołębiarz, myszołów, krogulec, orlik krzykliwy, dzięcioły, orzeł przedni, puchacz, włochatka. Na terenie parku występuje 269 gatunków kręgowców w tym: 64 gatunki ssaków, 41 gatunków ryb, 17 gatunków płazów i 7 gatunków gadów. 191 gatunków występujących w parku jest objętych ochroną gatunkową, wśród nich: biegaczowate, niepylak mnemozyna, niedźwiedziówka krasa, traszka karpacka, orzeł przedni, orlik krzykliwy, puszczyk uralski, puchacz, dzięcioł trójpalczasty, bocian czarny, niedźwiedź brunatny, ryś, wydra, bóbr europejski, popielica, rzęsorek mniejszy, podkowiec mały, mroczek posrebrzany. Rezerwaty przyrody; Przełom Jasiołki, Igiełki, Modrzyna, Źródliska Jasiołki, WadernikZabytkowe obiekty budownictwa występują m.in. w Jaśliskach - domy drewniane z XIX w., ratusz z XVI w., kościół parafialny z XVIII w., Tylawie - cerkiew z XVIII w., Woli Niżnej - cerkiew z XIX w., Zawadzie Rymanowskiej - kaplica murowana z XIX w., cerkiew drewniana z XIX w. i Wisłoku Wielkim - cerkiew drewniana z dzwonnicą i murem z XIX w.

 • Cisy w Malinówce

  [~ 16.2 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne stanowisko cisa pospolitego (Taxus baccata)

 • Modrzyna

  [~ 17.1 km] Rezerwaty przyrody

  modrzew polski (Larix polonica) w lesie mieszanym

 • Bukowica I

  [~ 18 km] Rezerwaty przyrody

  Naturalny starodrzew bukowo-jodłowy o charakterze puszczańskim

 • Prządki

  [~ 18.4 km] Rezerwaty przyrody

  grupa skał piaskowcowych z charakterystycznymi formami erozji eolicznej

 • Kretówki

  [~ 18.6 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne stanowisko cisa pospolitego (Taxus baccata) w lesie mieszanym

 • Kamień nad Jaśliskami

  [~ 18.7 km] Rezerwaty przyrody

  Szczyt i zbocza góry Kamień w Beskidzie Niskim, porośnięte lasem bukowym i bukowo-jodłowym; interesujące forny skalne, bagna.

 • Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 19.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu leży w środkowo-zachodniej części województwa podkarpackiego i stanowi otulinę dla Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, rociągającego się na Pogórzu Dynowskim. Powierzchnia obszaru wynosi 10400 ha. Chroni on przede wszystkim rolniczy krajobraz pogórza.

 • Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy

  [~ 22.1 km] Parki krajobrazowe

  Park został utworzony w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszarów położonych w strefie przejściowej miedzy Karpatami Wschodnimi i Zachodnimi. Walory tego regionu wynikają z unikalnej budowy geologicznej, interesującej rzeźby terenu, występowania cennych zbiorowisk roślinnych, bogatej fauny oraz stosunkowo niskiego zagrożenia środowiska przyrodniczego.Park położony jest w mezoregionie Pogórza Strzyżowskiego i obejmuje południową część Pogórzy Strzyżowskiego, Dynowskiego oraz północny fragment Dołów Jasielsko - Sanockich. Rozciąga się pasem od Góry Klonowej, poprzez Górę Bardo, Czarnówkę aż do Suchej Góry i Czarnorzek. Rzeźba terenu jest urozmaicona a sieć rzek i potoków dobrze rozwinięta. Ciekawym elementem krajobrazu jest przełom Wisłoka, tworzący tzw. Bramę Frysztacką, a także częste wychodnie skalne piaskowców, uformowane przez erozję w formie ciekawych i malowniczych ostańców. Są one chronione jako pomniki przyrody i rezerwaty.(rez. Prządki)Lasy zajmują prawie 45% powierzchni parku i mają charakter naturalny. Cechą wyróżniającą ten obszar jest rzadka na pogórzach strefowość roślinności. W piętrze pogórza, do 450-500 m n.p.m. występują naturalne lasy grądowe z dominującym grabem, bukiem i jodłą i domieszką modrzewia i sosny, a w wyższych partiach występują płaty jedlin. Tereny powyżej 450 - 500m n.p.m.czyli szczytowe partie wzniesień zajmuje reglowa buczyna karpacka a gatunkiem panującym jest jodła i buk. Jedno z najwyższych wzniesień tego obszaru - Górę Chełm, zajmuje rzadka buczyna storczykowa, objęta ochroną w formie rezerwatu przyrody (Góra Chełm). Na najniższych terenach, w dolinach rzek i potoków występują łęgi olszowo-jesionowe. Na uwaę zasługują też półnaturalne zbiorowiska łąkow i murawy kserotermiczne.Roślinność Pogórza Strzyżowskiego jest bardzo bogata, co wynika z przenikania gatunków flory górskiej i niżowej. Naliczono aż 916 gatunków roślin, z czego 43 to gatunki chronione, m in.: skrzyp olbrzymi, kopytnik pospolity, barwinek pospolity, bluszcz pospolity, pokrzyk wilcza jagoda, cis pospolity .Fauna ma również charakter przejściowy. Żyją tu liczne kręgowce (226 gat.), z których 138 to gatunki chronione a 11 jest zagrożonych wyginięciem np.: traszka karpacka, bocian czarny, orlik krzykliwy, żołna, puchacz.Bogata przeszłość historyczna regionu pozostawiła po sobie wiele pamiątek w postaci zabytków kultury materialnej. Na terenie parku zlokalizowana jest jedna z najstarszych i największych warowni podkarpackich - zamek Kamieniec zwany Zamkiem Odrzykońskim. Ponadto występują licznie zabytkowe zespoły dworsko-parkowe, kościoły, kapliczki, karczmy, cmentarze oraz stanowiska archeologiczne (liczne grodziska i kurhany)

 • Źródliska Jasiołki

  [~ 24 km] Rezerwaty przyrody

  Naturalne zbiorowiska roślinne obejmujące obszary źródliskowe rzek Wisłoki i Jasiołki