Mapa Mechowiec

36-122 Mechowiec

Mechowiec w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Jaźwiana Góra

  [~ 13.8 km] Rezerwaty przyrody

  Fragment lasu obrazujący różne różne stadia regeneracji naturalnego drzewostanu jodłowo-bukoweg o szczególnym znaczeniu przyrodniczym.

 • Zabłocice

  [~ 13.9 km] Rezerwaty przyrody

  Naturalne zbiorowiska leśne dawnej Puszczy Sandomierskiej, ostoja ptaków, liczne gatunki roślin rzadkich i chronionych.

 • Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 14.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje fragment Płaskowyżu Kolbuszowskiego o krajobazie rolniczo-leśnym. Występują tu bory mieszane, fragmenty grądów i buczyna karpacka. W zagłębieniach spotyka się olsy i torfowiska wysokie a nad potokami łęgi i szuwary oczeretowo - trzcinowe. Z roślin chronionych występują tu: wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, spłaszczony, goździsty, rosiczka okrągłolistna, podkolan biały, cis pospolity, barwinek pospolity.

 • Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 15.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje fragment Płaskowyżu Kolbuszowskiego o krajobrazie rolniczo-leśnym.Występuje tu duża różnorodność środowisk - od piaszczystych wydm do bagien torfowisk i wód. Rosną tu bory sosnowe i mieszane, lasy mieszane, olsy, łęgi, kwasne łąki, szuwary oczeretowe, mannowe, zbiorowiska wydmowe, ziołoroślowe, trzęślicowe, łąki ostrożeniowe i rajgrasowe.

 • Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim

  [~ 17.1 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany o charakterze przejściowym od bukowego do dębowo-grabowego

 • Pateraki

  [~ 18.7 km] Rezerwaty przyrody

  Fitocenoza grądu subkontynentalnego o wysokim stopniu wewnętrznego zróżnicowania.

 • Bór

  [~ 19.5 km] Rezerwaty przyrody

  kompleks leśny będący częścią dawnej Puszczy Sandomierskiej

 • Szwajcaria Ropczycka

  [~ 28.6 km] Rezerwaty przyrody

  Obszar lasów, zadrzewień, łąk i pól na lessowym podłożu, ochrona procesów geologicznych oraz zbiorowisk leśnych i łakowych

 • Bagno Przecławskie

  [~ 29.9 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko wysokie i przejściowe z roślinnością charakterystyczną dla Kotliny Sandomierskiej

 • Brzóźniański Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 30.9 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Brzóźniański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje fragment Płaskowyżu Kolbuszowskiego.Dominują tu lasy liściaste (grądowe) i mieszane, spotyka się reliktowe stanowiska lasów bukowo-jodłowych (Piertuska Góra-Julin). W wąwozach rosną niewielkie płaty buczyny karpackiej, ponadto spotyka się niewielkie śródleśne torfowiska wysokie, olsy, łęgi, podmokłe łąki i fragmenty szuwarów. Z roślin chronionych występują tu: wawrzynek wilczełyko, goździk kosmaty i piaskowy, kruszczyk szerokolistny, śnieżyczka przebiśnieg, listera jajowata, widłak torfowy i goździsty, grążel żółty, podkolan biały.

 • Wydrze

  [~ 30.9 km] Rezerwaty przyrody

  Drzewostan z udziałem modrzewia polskiego (Larix polonica) oraz drzewostan bukowy z gatunkami roślin górskich w runie

 • Kołacznia

  [~ 32 km] Rezerwaty przyrody

  jedyne w Polsce naturalne stanowisko różanecznika żółtego (Rhododendron flevum) na piaszczystej wydmie otoczonej borem sosnowym i podmokłym pastwiskiem

 • Lisia Góra

  [~ 32.2 km] Rezerwaty przyrody

  Siedlisko starodrzewu dębowego z licznymi stanowiskami okazałych dębów szypułkowych

 • Wielki Las

  [~ 34.4 km] Rezerwaty przyrody

  Kompleks leśny z licznym udziałem starodrzewia bukowego

 • Przecławski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 34.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar obejmuje Wysoczyznę Radogoszczańską. Część obszaru porośnięta jestl asami (dwa większe kompleksy leśne) w których największy udział ma zbiorowisko boru mieszanego na siedliskach wilgotnych Z roślin chronionych występuje tu konwalia majowa, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity.