Mapa Jasienica Rosielna

36-220 Jasienica Rosielna

Jasienica Rosielna w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 3.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu leży w środkowo-zachodniej części województwa podkarpackiego i stanowi otulinę dla Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, rociągającego się na Pogórzu Dynowskim. Powierzchnia obszaru wynosi 10400 ha. Chroni on przede wszystkim rolniczy krajobraz pogórza.

 • Kretówki

  [~ 4.1 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne stanowisko cisa pospolitego (Taxus baccata) w lesie mieszanym

 • Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy

  [~ 9 km] Parki krajobrazowe

  Park został utworzony w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszarów położonych w strefie przejściowej miedzy Karpatami Wschodnimi i Zachodnimi. Walory tego regionu wynikają z unikalnej budowy geologicznej, interesującej rzeźby terenu, występowania cennych zbiorowisk roślinnych, bogatej fauny oraz stosunkowo niskiego zagrożenia środowiska przyrodniczego.Park położony jest w mezoregionie Pogórza Strzyżowskiego i obejmuje południową część Pogórzy Strzyżowskiego, Dynowskiego oraz północny fragment Dołów Jasielsko - Sanockich. Rozciąga się pasem od Góry Klonowej, poprzez Górę Bardo, Czarnówkę aż do Suchej Góry i Czarnorzek. Rzeźba terenu jest urozmaicona a sieć rzek i potoków dobrze rozwinięta. Ciekawym elementem krajobrazu jest przełom Wisłoka, tworzący tzw. Bramę Frysztacką, a także częste wychodnie skalne piaskowców, uformowane przez erozję w formie ciekawych i malowniczych ostańców. Są one chronione jako pomniki przyrody i rezerwaty.(rez. Prządki)Lasy zajmują prawie 45% powierzchni parku i mają charakter naturalny. Cechą wyróżniającą ten obszar jest rzadka na pogórzach strefowość roślinności. W piętrze pogórza, do 450-500 m n.p.m. występują naturalne lasy grądowe z dominującym grabem, bukiem i jodłą i domieszką modrzewia i sosny, a w wyższych partiach występują płaty jedlin. Tereny powyżej 450 - 500m n.p.m.czyli szczytowe partie wzniesień zajmuje reglowa buczyna karpacka a gatunkiem panującym jest jodła i buk. Jedno z najwyższych wzniesień tego obszaru - Górę Chełm, zajmuje rzadka buczyna storczykowa, objęta ochroną w formie rezerwatu przyrody (Góra Chełm). Na najniższych terenach, w dolinach rzek i potoków występują łęgi olszowo-jesionowe. Na uwaę zasługują też półnaturalne zbiorowiska łąkow i murawy kserotermiczne.Roślinność Pogórza Strzyżowskiego jest bardzo bogata, co wynika z przenikania gatunków flory górskiej i niżowej. Naliczono aż 916 gatunków roślin, z czego 43 to gatunki chronione, m in.: skrzyp olbrzymi, kopytnik pospolity, barwinek pospolity, bluszcz pospolity, pokrzyk wilcza jagoda, cis pospolity .Fauna ma również charakter przejściowy. Żyją tu liczne kręgowce (226 gat.), z których 138 to gatunki chronione a 11 jest zagrożonych wyginięciem np.: traszka karpacka, bocian czarny, orlik krzykliwy, żołna, puchacz.Bogata przeszłość historyczna regionu pozostawiła po sobie wiele pamiątek w postaci zabytków kultury materialnej. Na terenie parku zlokalizowana jest jedna z najstarszych i największych warowni podkarpackich - zamek Kamieniec zwany Zamkiem Odrzykońskim. Ponadto występują licznie zabytkowe zespoły dworsko-parkowe, kościoły, kapliczki, karczmy, cmentarze oraz stanowiska archeologiczne (liczne grodziska i kurhany)

 • Prządki

  [~ 10.2 km] Rezerwaty przyrody

  grupa skał piaskowcowych z charakterystycznymi formami erozji eolicznej

 • Wilcze

  [~ 11.4 km] Rezerwaty przyrody

  Kompleks jedlin podgórskich ze znaznym udziałem buka

 • Zgrupowanie Jaskiń w m. Węglówka

  [~ 14.1 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Zgrupowanie jaskiń w miejscowości Węglówka - nadl. Dukla, wydzielenie leśne 78b, obręb Krosno

 • Mójka

  [~ 16 km] Rezerwaty przyrody

  las bukowo-jodłowy wraz z osiedlonym w zbiorowiskach wodno-błotnych bobrem

 • Cisy w Malinówce

  [~ 18.1 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne stanowisko cisa pospolitego (Taxus baccata)

 • Hyżniańsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 20.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Hyżniańsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje południowo-zachodnią część Pogórza Dynowskiego. Rosną tu grądy, buczyna karpacka oraz łęgi w dolinach rzecznych. Z roślin chronionych występują: bluszcz pospolity, podkolan biały, lilia złotogłów, barwinek pospolity, skrzyp olbrzymi. Z interesujących zwierząt należy wymienić ptaki: puchacza, zimorodka, bociana czarnego, remiza, krogulca, z ssaków borsuka, gronostaja, łasicę a z płazów salamandrę plamistą.

 • Herby

  [~ 24.6 km] Rezerwaty przyrody

  Wychodnie skalne na grzbiecie Pasma Herbów porośnięte lasem grabowym i buczyną, malowniczy przełom Wisłoka- Brama Frysztacka.

 • Wielki Las

  [~ 26.5 km] Rezerwaty przyrody

  Kompleks leśny z licznym udziałem starodrzewia bukowego

 • Lisia Góra

  [~ 27.9 km] Rezerwaty przyrody

  Siedlisko starodrzewu dębowego z licznymi stanowiskami okazałych dębów szypułkowych

 • Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 28.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje fragment Pogórza Strzyżowskiego Krajobraz ma charakter rolniczy.Cechą charakterystyczną jest obecność pokrywy lessowej w jego północnej części oraz strefy przejściowej do pokryw fliszowych w części południowej. Dominują tu grądy a w obniżeniach buczyna karpacka i łęgi podgórskie wzdłuż potoków. Spotyka tu się łąki wilgotne z ostrożeniem oraz rajgrasem wyniosłym. Z gatunków chronionych występują: lepięznik biały, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, podkolan biały, wawrzynek wilczełyko. Z interesujących ptaków spotyka się: bociana czarnego, jarząbka, dzięcioła średniego, słowika szarego, kruka, grubodzioba, i in.

 • Rezerwat Tysiąclecia na Cergowej Górze

  [~ 29.6 km] Rezerwaty przyrody

  las jodłowo-bukowy z bogatą roślinnością podszytu i runa; stanowisko cisa pospolitego (Taxus baccata)

 • Góra Chełm

  [~ 30.6 km] Rezerwaty przyrody

  lasy bukowe porastające Górę Chełm oraz wspaniałe zespoły źródliskowe