Powiat głubczycki

Rejony chronione

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Las Głubczycki

  Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Las Głubczycki o powierzchni 11598 ha położony jest w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego na południe od doliny Osobłogi.Ze względu na wybitnie rolniczy charakter żyznych lessowych terenów sąsiednich, zwarty kompleks leśny jest niezwykle cenny pod względem krajobrazowym i ekologicznym.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Mokre - Lewice

  Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Mokrego o powierzchni 8190 ha położony jest na granicy południwo-wschodniego fragmentu Gór Opawskich i Płaskowyżu Głubczyckiego.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Wronina-Maciowakszy

  Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Wróblina-Maciowakszy o powierzchni 5650 ha położony jest w południowo-wschodniej części Płaskowyżu Głubczyckiego.

 • Góra Gipsowa

  Rezerwaty przyrody

  roślinność stepowa z ostrożeniem pannońskim (Cirsium pannonicum) i kostrzewą walezyjską (Festuca valesiaca)

 • Rozumice

  Rezerwaty przyrody

  Zbiorowiska leśne o cechach naturalnych z gatunkami chronionymi i rzadkimi.

 • Park Krajobrazowy Góry Opawskie

  Parki krajobrazowe

  Park obejmuje przygraniczną część Gór Opawskich wraz z przełomem doliny Złotego Potoku stanowiącą najciekawszą pod względem przyrodniczo - krajobrazowym część Opolszczyzny. Pod względem fizyczno-geograficznym park położony jest w północnej części mezoregionu Góry Opawskie, będącego częścią makroregionu Sudety Wschodnie. W większości są to tereny o charakterze izolowanych, łagodnych grzbietów lub wzgórz rozdzielonych malowniczymi dolinami rzecznymi. Przykładami występujących w parku różnorodnych form rzeźby są m. in. łagodne grzbiety Góry Parkowej, malowniczy przełom Złotego Potoku z wysokimi na kilkadziesiąt metrów krawędziami, silnie rozczłonkowany grzbiet Biskupiej Kopy czy ostro wcięta dolina Bystrego Potoku. W budowie geologicznej występują skały metamorficzne i magmowe odsłaniające się w postaci wysp lub w miejscach licznych na tym terenie wyrobisk oraz otaczające je skały osadowe trzeciorzędowe i czwartorzędowe.Główne rzeki parku to Biała Głuchołaska, Złoty Potok i Prudnik, płynące krętymi, malowniczymi dolinami, miejscami o dużych spadkach i stromych, urwistych brzegach. Dużym walorem parku są różnorodne kompleksy leśne. W piętrze pogórza, obok upraw rolniczych, łąk oraz sztucznych nasadzeń leśnych zbudowanych głównie ze świerka i modrzewia, występują niewielkie powierzchnie naturalnych lasów, reprezentujących grąd środkowoeuropejski i kwaśną dąbrowę podgórską. W piętrze regla dolnego występują buczyny i jaworzyny górskie z dębem, bukiem, klonem, brzozą i lipą, a w pobliżu cieków wodnych - łęgi. We florze występuje wiele gatunków roślin rzadkich i chronionych, np.: pióropusznik strusi, olcha szara, wawrzynek wilczełyko, storczyk bzowy, barwinek pospolity, bluszcz pospolity, kłokoczka południowa, wiciokrzew pomorski, lilia złotogłów.Bogata i różnorodna jest fauna parku. Wśród dużych kręgowców warto wymienić ssaki leśne -jelenia, sarnę, daniela, dzika, lisa, borsuka. oraz chronione: jeża, kreta i popielicę. Ze 107 gatunków ptaków, na terenie parku spotkać można bociana czarnego i białego, myszołowa, trzmielojada, jastrzębia, dzięcioły, puszczyka i inne. Płazy reprezentuje salamandra plamista, traszki, kumaki, ropuchy i żaby a gady padalec, jaszczurka zwinka i żyworodna, zaskroniec, gniewosz plamisty, i żmija zygzakowata. W rzekach parku żyje chroniona strzebla potokowa oraz pstrągi, kiełbie, okonie, węgorze, szczupaki.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Łęg Zdzieszowicki

  Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Las Łęgowy k/Zdzieszowic jest najmniejszym obszarem w województwie i zajmuje powierzchnię 600 ha. Jest to wyizolowany frament lasu łęgowego położony w dolinie Odry.

 • Łężczok

  Rezerwaty przyrody

  Obszar leśno-stawowy, fragment starorzecza Odry; wielogatunkowy las łęgowy; stanowisko orzecha wodnego (Trapa natans); miejsce lęgowe licznych gatunków ptaków wodnych.

 • Las Bukowy

  Rezerwaty przyrody

  Stary drzewostan bukowy o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych porastający północne stoki Góry Chrobrego

 • Nad Białką

  Rezerwaty przyrody

  Przełom rzeki Białej Głuchołaskiej ze śladami po eksploatacji złota w XII i XIIIw., las świerkowo-bukowy

 • Cicha Dolina

  Rezerwaty przyrody

  las mieszany górski o zróznicoowanej strukturze wiekowej i gatunkowej oraz dobrze wykształcony drzewostan bukowy

 • Góra Świętej Anny

  Rezerwaty przyrody

  rzadkie profile i zjawiska geologiczne; nieczynny kamieniołom z odsłoniętym bazaltowym stożkiem wulkanicznym i twiącymi w nim blokami skał osadowych

 • Lesisko

  Rezerwaty przyrody

  fragment buczyny karpackiej z udziałem starych dębów i modrzewi

 • Jeleni Dwór

  Rezerwaty przyrody

  las mieszany z panującą sosną (Pinus sp.)

 • Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

  Parki krajobrazowe

  Obszar Parku obejmuje zachodni kraniec Wyżyny Śląskiej, zwany Garbem Chełmu, z najwyższym wzniesieniem Górą Świętej Anny (377 m n.p.m.). Jest to teren o dużych walorach przyrodniczo - krajobrazowych oraz kulturowych. Zbudowany jest z wapienia triasowego z żyłami bazaltowymi i tufami wulkanicznymi, przykryty lessami, i podlegają intensywnym procesom krasowienia i erozji. Są to tereny o zróżnicowanej rzeźbie zwłaszcza w centralnej części parku, gdzie występują takie formy ukształtowania terenu jak suche doliny, wąwozy, leje, misy i źródła krasowe, piaszczyste wydmy. Na terenie parku przeważa użytkowanie rolnicze. Lasy zajmują zaledwie około 20% jego powierzchni. Są to głównie drzewostany świerkowo - sosnowe z domieszką buka zwyczajnego, dębu i brzozy brodawkowatej. Z lessowym podłożem związane jest występowanie muraw kserotermicznych. We florze występują rzadkie gatunki roślin kserotermicznych jak: ligustr pospolity, rozchodnik biały, ożanka pierzastosieczna, oraz inne: buławnik mieczolistny, kalina koralowa, przetacznik górski, kruszyna pospolita. W faunie parku występują borsuki, lisy, tchórze, kuny leśne, z ciekawych gatunków ptaków myszołowy i krogulce. Na podkreślenie zasługuje bardzo ciekawa, związana z ciepłolubnymi murawami fauna owadów, zwłaszcza pająków i motyli. Kulminacja Garbu Chełmowego jest miejscem pielgrzymek i kultu. Znajduje się tam bazylika Św. Anny z 1673 r. z kalwarią ( 40 barokowych kapliczek). Na terenie parku znajdują się również miejsca pamięci narodowej z okresu walk w czasie powstań śląskich, z największym w Europie amfiteatrem i Pomnikiem Czynu Powstańczego. Św. Anny.