Mapa Wygoda

26-720 Wygoda

Wygoda w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Krępiec

  [~ 13.4 km] Rezerwaty przyrody

  fragment Puszczy Kozienickiej o urozmaiconej strukturze drzewostanów

 • Łęg na Kępie w Puławach

  [~ 16.4 km] Rezerwaty przyrody

  nadwiślański wiązowy las łęgowy

 • Krowia Wyspa

  [~ 17.2 km] Rezerwaty przyrody

  stanowiska lęgowe wielu gatunków ptaków na wyspie rzecznej

 • Obszar Chronionego Krajobazu Dolina Rzeki Zwolenki

  [~ 18 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobazu Dolina Rzeki Zwolenki chroni doliną rzeki wraz z przylegającymi terenami łąk i zadrzweień, wyróżniające się krajobrazowo i charakteryzujące się dużym zróżnicowaniem ekosystemów oraz spełniające ważną rolę korytarzy ekologicznych

 • Brzeźniczka

  [~ 18.2 km] Rezerwaty przyrody

  wielogatunkowy las mieszany - fragment Puszczy Kozienickiej

 • Piskory

  [~ 18.3 km] Rezerwaty przyrody

  Zespół ekosystemów wodnych, bagiennych i leśnych o dużej różorodności biologicznej

 • Skarpa Dobrska

  [~ 18.7 km] Rezerwaty przyrody

  wychodnie i odsłonięcia różnowiekowych osadów czwartorzędowych, ciepłolubne murawy o charakterze stepowym

 • Źródło Królewskie

  [~ 19.3 km] Rezerwaty przyrody

  Grąd wysoki ze starodrzewiem dębowym i łęg olszowo jesionowy z bagnami nad rzeką Zagożdżanką na terenie Puszczy Kozienickiej.

 • Borowiec

  [~ 19.5 km] Rezerwaty przyrody

  dolina rzeki Zwoleńki, ostoja zwierząt wodno-błotnych

 • Ługi Helenowskie

  [~ 20.1 km] Rezerwaty przyrody

  drzewostany sosnowe z położonymi mozaikowo torfowiskami na wododziale rzek Zwoleńki i Zagożdżonki

 • Miodne

  [~ 20.6 km] Rezerwaty przyrody

  fragment lasu mieszanego z udziałem buka zwyczajnego (Fagus silvatica) na północnej granicy zasięgu

 • Pionki

  [~ 20.7 km] Rezerwaty przyrody

  las z wielogatunkowym drzewostanem pochodzenia naturalnego - fragment Puszczy Kozienieckiej

 • Kazimierski Park Krajobrazowy

  [~ 21.1 km] Parki krajobrazowe

  Kazimierski Park Krajobrazowy położony jest na Wyżynie Lubelskiej i obejmuje swoimi granicami obszary znacznie różniące się pod względem fizjograficznym - fragmenty subregionów: Płaskowyżu Nałęczowskiego, Równiny Bełżyckiej, Doliny Przełomowej Środkowej Wisły, Kotliny Chodelskiej i Równiny Radomskiej. Powoduje to znaczne urozmaicenie rzeźby terenu Parku. Dotyczy to szczególnie Płaskowyżu Nałęczowskiego, którego lessowa pokrywa o grubości dochodzącej do 30 m, w wyniku silnych procesów erozyjnych została pocięta gęstą siecią wąwozów (ok. 11km/km2), których głębokość osiąga 30 m. Procesy erozyjne mają tu charakter czynny, z roku na rok krajobraz lessowy się zmienia, co czyni ten teren niezwykle atrakcyjnym turystycznie, lecz jednocześnie niekorzystnym i uciążliwym dla mieszkańców. Równina Bełżycka ma rzeźbę bardziej monotonną, pozbawioną utworów lessowych, natomiast z piaszczystymi wydmami porośniętymi lasami sosnowymi. Kontrastuje z nią płaska otwarta przestrzeń Kotliny Chodelskiej, pokrytej żyznymi utworami naniesionymi przez wody Wisły i Chodelki . Bardzo atrakcyjny krajobrazowo jest Małopolski Przełom Wisły, o którego walorach decyduje zmienna szerokość doliny Wisły oraz urwiste, wysokie na 50-90 m zbocza doliny. Obszar Parku to rejon typowo rolniczy - 70% powierzchni zajmują użytki rolne, a tylko ok. 21% powierzchni - lasy. Na terenie pokrytej lessem Równiny Nałęczowskiej są to przeważnie niewielkie powierzchnie zalesione, tworzone przez różne gatunki drzew liściastych jak: klon, jesion, lipa, dąb, grab. W obwałowanej dolinie Wisły lasy łęgowe zostały prawie całkowicie wycięte i obecnie jaj głównym walorem florystycznym jest ciepłolubna roślinność kserotermiczna porastająca strome, lessowe skarpy doliny z takimi roślinami jak: wisienka karłowata, ostnica włosowata, ostnica włosowata, len złocisty, goryczka krzyżowa, aster gawędka i inne. W granicach Parku stosunkowo największe powierzchnie leśne występują na terenie Równiny Bełżyckiej i Równiny Radomskiej i są to głównie bory sosnowe z niewielką domieszką drzew liściastych, natomiast żyzna i wykorzystywana głównie rolniczo Kotlina Chodelska jest niemal zupełnie pozbawiona lasów.Z dużą różnorodnością siedlisk wiąże się bogactwo faunistyczne Parku. Z kserotermicznymi murawami porastającymi skarpy i zbocza wąwozów związane są interesujące gatunki owadów np. modraszek orion będący endemitem okolic Kazimierza, oraz płazy. Dolina Wisły i sama rzeka są miejscem żerowania i gniazdowania wielu gatunków ptaków wodno-błotnych i posiada walory kwalifikujące do ochrony w ramach Konwencji RAMSAR, jako ostoję o znaczeniu międzynarodowym. Z żyjących tu gatunków ptaków wymienić należy: mewę śmieszkę, mewę zwyczajną, mewę białoskrzydłą i czarnogłową, sieweczkę rzeczną i obrożną, ostrygojada, rybitwę białoczelną i zwyczajną. Liczną grupę stanowią nietoperze (17 gatunków) oraz małe gryzonie. Brak jest dużych ssaków związanych z większymi komplaksami leśnymi , liczne są natomiast gatunki związane z brzegiem lasu i pól- sarny, dziki, zające, lisy. Wyjątkowym walorem Parku jest krajobraz kulturowy z licznymi zabytkami kultury materialnej. Należą do nich m.in. unikatowe zabytki architektury renesansowej w Kazimierzu Dolnym, zespół Parkowo-pałacowy w Nałęczowie, zamki i pałace w Kazimierzu, Janowcu i Wąwolnicy, a także wiele innych.

 • Ścianka Pożaryskich

  [~ 21.1 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Nieczynny Kamieniołom komorowy w którym obserwować można różnowiekowe odsłonięcia skalne z licznymi, dobrze zachowanymi skamieniałościami.

 • Czapliniec koło Gołębia

  [~ 21.9 km] Rezerwaty przyrody

  miejsce lęgowe czapli siwej (Ardea cinerea)