Mapa Ostrówek

05-205 Ostrówek

Ostrówek w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Wąwóz Szaniawskiego

  [~ 10.6 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z sosną (Pinus sp.) i pomnikowymi dębami (Quarcus sp.) porastającymi zbocze wąwozu i wysoką skarpę doliny Narwi

 • Jadwisin

  [~ 11.7 km] Rezerwaty przyrody

  kompleks leśny porastający wysoką skarpę doliny Narwi pozostałością dawnej Puszczy Serockiej

 • Dzierżenińska Kępa

  [~ 12.1 km] Rezerwaty przyrody

  miejsce lęgowe ptaków wodnych w dolinie i na wodach rzeki Narwi

 • Stawinoga

  [~ 12.2 km] Rezerwaty przyrody

  miejsca lęgowe ptaków związanych ze środowiskiem wodno-bagiennym i leśnym oraz miejsce odpoczynku i żerowisk ptaków przelotnych

 • Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 12.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu jest strefą szczególnej ochrony ekologicznej obejmującej kompleksy leśne, ciągi ekologiczne (ponadlokalne powiązania przyrodnicze, szlaki migracji flory i fauny) oraz zespoły przyrodnicze o szczególnych walorach

 • Wieliszewskie Łęgi

  [~ 16.4 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne zbiorowiska roślinne z licznymi gatunkami roślin należących do rodziny storczykowatych

 • Łęgi Czarnej Strugi

  [~ 16.5 km] Rezerwaty przyrody

  las łęgowy z olszą czarną (Alnus glutinosa)

 • Puszcza Słupecka

  [~ 16.5 km] Rezerwaty przyrody

  zróżnicowane zbiorowiska leśne; łęgi, grądy i bory

 • Horowe Bagno

  [~ 18.3 km] Rezerwaty przyrody

  obszar wilgotnych lasów, torfowisk i wód, ze stanowiskami roślin rzadkich i chronionych, liczne gatunki zwierząt

 • Zegrze

  [~ 18.8 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany naturalnego pochodzenia z przewagą dębu bezszypułkowego (Quercus petraea)

 • Grabicz

  [~ 19.1 km] Rezerwaty przyrody

  jezioro, otaczające je bagna i las; ostoja wielu gatunków ptaków, w tym najliczniejsza kolonia lęgowa mewy śmieszki (Larus ridibundus) na Mazowszu

 • Wielgolas

  [~ 19.9 km] Rezerwaty przyrody

  fragment starodrzewu o cechach zespołu naturalnego

 • Dębe

  [~ 20.8 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Grąd zboczowy porastający skarpę nad Narwią ze stanowiskami klonu polnego

 • Dębina I

  [~ 22.1 km] Rezerwaty przyrody

  naturalny las dębowo-grabowy z udziałem jesionu (Fraxinus excelsior)

 • Popławy

  [~ 22.5 km] Rezerwaty przyrody

  bór sosnowy pochodzenia naturalnego z charakterystycznym runem