Mapa Wyjazd

96-500 Wyjazd

Wyjazd w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu IV

  [~ 16.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest w północnej części województwa i obejmuje fragment dol. Wisły, dolny odcinek dol. Utraty i dol. Bzury. Jest to część mezoregionu Kotliny Warszawskiej.Są to głównie tereny nizinne z dużym udziałem lasów (bory suche porastające wydmy. Na walory krajobrazowe tego terenu składa się ciekawa morfologia dolin Wisły i Bzury, bogata szata roślinna łąk z zadrzewieniami i zakrzewieniami, lasy o walorach rekreacyjnych oraz zabytki kulturowe (dworek Chopina w Żelazowej Woli, parki podworskie w Młodzieszynie i Witkowicach).

 • Wydmy Międzyborowskie

  [~ 18.7 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Wydma paraboliczna.

 • Rzepki

  [~ 19.6 km] Rezerwaty przyrody

  unikalne dla doliny Wisły starodrzewia sosnowe z domieszką dębów (Quercus sp.)

 • Zakole Zakroczymskie

  [~ 20.6 km] Rezerwaty przyrody

  Piaszczyste łachy, wyspy w zakolach Wisły będące ostoją dla wielu gatunków ptaków.

 • Wikliny Wiślane

  [~ 20.8 km] Rezerwaty przyrody

  Ostoja lęgowa rzadkich gatunków ptaków występujących na wyspach w korycie Wisły

 • Kępy Kazuńskie

  [~ 20.8 km] Rezerwaty przyrody

  Wyspy, piaszczyste łachy oraz wody płynące Wisły, będące ostoją dla wielu gatunków ptaków.

 • Wolica

  [~ 23.1 km] Rezerwaty przyrody

  łęg jesionowo-wiązowy; fragment grądu niskiego w dolinie rzeki Utraty

 • Kępa Rakowska

  [~ 24.9 km] Rezerwaty przyrody

  ostoje lęgowe rzadkich i ginących gatunków ptaków

 • Bolimowski Park Krajobrazowy

  [~ 25.4 km] Parki krajobrazowe

  Park leży na pograniczu Wyżyny Łódzkiej i Niziny Mazowieckiej w dorzeczu rzeki Rawki i chroni dobrze zachowane fragmenty Puszczy Bolimowskiej, Wiskickiej i Jaktorowskiej. W rzeźbie terenu występują elementy krajobrazu polodowcowego takie jak falista wysoczyzna moreny dennej, stożki napływowe, wydmy oraz doliny rzeczne z tarasami. Osią hydrograficzną parku oraz ważnym elementem krajobrazu jest rzeka Rawka, której dolina malowniczo meandruje wśród lasów i łąk parku. Ze względu na wysokie walory przyrodnicze (staniowieka roślin chronionych w dolinie , miejsca lęgowe ptaków) i krajobrazowe od 1983 roku Rawka objęta jest ochroną jako rezerwat przyrody.Największą powierzchnię w Parku zajmują zbiorowiska leśne. Przeważają bory sosnowe i mieszane z dominującą sosną oraz domieszką dębu grabu, lipy klonu w drzewostanie oraz kruszyną, jarzębiną, leszczyną, dereniem i jałowcem w podszycie. Na żyźniejszych siedliskach występuje grąd typowy, rzadziej świetlista dąbrowa i grąd wilgotny. Na podmokłych terenach, w dolinie Rawki występują łęgi jesionowo - olszowe, olsy i zarośla wierzbowe. Flora naczyniowa jest bardzo bogata i obejmuje około 2200 gatunków roślin - w tym wiele rzadkich i chronionych, jak; pomocnik baldaszkowaty, widłak spłaszczony, goździsty i jałowcowaty, lilia złotogłów, listera jajowata, kosaciec żółty, wawrzynek wilczełyko.Fauna parku jest bogata i różnorodna. W Puszczy żyje 16 gatunków ssaków łownych, m.in. łosie, sarny daniele, jelenie, dziki, lisy i bobry. Na podmokłych łąkach doliny Rawki bytują bociany czarne i białe, zimorodki, brodźce, derkacze, bekasy, łabędzie nieme, żurawie, kaczki wiele innych. Na terenie parku żyje 6 gatunków płazów oraz 5 gatunków gadów (traszka zwyczajna i grzebieniasta, kumak nizinny, ropucha szara i paskówka, rzekotka drzewna, jaszczurka zwinka, padalec zwyczajny, zaskroniec, żmija zygzakowata), a w wodach Rawki wiele gatunków ryb, m.in. szczupak, lin, brzana, leszcz, węgorz, okoń. W granicach Parku znajduje się barokowa rezydencja pałacowa ze starym parkiem w Nieborowie oraz romantyczny park w Arkadii.

 • Puszcza Mariańska

  [~ 25.7 km] Rezerwaty przyrody

  fragment lasu grądowego; w runie rzadkie chronione gatunki

 • Kopanicha

  [~ 26 km] Rezerwaty przyrody

  zróżnicowane zbiorowiska leśne; grąd, łęg olszowy i bór bagienny

 • Noskowo

  [~ 26.7 km] Rezerwaty przyrody

  las liściasty o charakterze łęgu i grądu pochodzenia naturalnego z licznymi drzewami pomnikowymi

 • Dąbrowa Radziejowska

  [~ 26.8 km] Rezerwaty przyrody

  dąbrowa świetlista z chronionymi gatunkami roślin w runie

 • Nieborów

  [~ 27.6 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Fragment zespołu parkowo-pałacowego w Nieborowie wkompoowany w otaczające drzewostany leśne.

 • Parów Sójek

  [~ 27.9 km] Rezerwaty przyrody

  las liściasty z przewagą dębu (Quercus sp.) i grabu (Carpinus betulus) o charakterze naturalnym; bogate runo charakterystyczne dla żyznych siedlisk grądowych