Mapa Dzierżenin

06-114 Dzierżenin

Dzierżenin w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Dzierżenińska Kępa

  [~ 1 km] Rezerwaty przyrody

  miejsce lęgowe ptaków wodnych w dolinie i na wodach rzeki Narwi

 • Stawinoga

  [~ 3.8 km] Rezerwaty przyrody

  miejsca lęgowe ptaków związanych ze środowiskiem wodno-bagiennym i leśnym oraz miejsce odpoczynku i żerowisk ptaków przelotnych

 • Wąwóz Szaniawskiego

  [~ 9.2 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z sosną (Pinus sp.) i pomnikowymi dębami (Quarcus sp.) porastającymi zbocze wąwozu i wysoką skarpę doliny Narwi

 • Jadwisin

  [~ 9.4 km] Rezerwaty przyrody

  kompleks leśny porastający wysoką skarpę doliny Narwi pozostałością dawnej Puszczy Serockiej

 • Zegrze

  [~ 10.6 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany naturalnego pochodzenia z przewagą dębu bezszypułkowego (Quercus petraea)

 • Wieliszewskie Łęgi

  [~ 12.9 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne zbiorowiska roślinne z licznymi gatunkami roślin należących do rodziny storczykowatych

 • Popławy

  [~ 13.5 km] Rezerwaty przyrody

  bór sosnowy pochodzenia naturalnego z charakterystycznym runem

 • Wielgolas

  [~ 13.7 km] Rezerwaty przyrody

  fragment starodrzewu o cechach zespołu naturalnego

 • Dębe

  [~ 14.6 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Grąd zboczowy porastający skarpę nad Narwią ze stanowiskami klonu polnego

 • Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 15.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje atrakcyjny krajobrazowo fragment Wysoczyzny Ciechanowskiej od Nasielska do Pułtuska, z ostańcami wzgórz morenowych i kemowych, obszarami leśnymi i bagiennymi. oraz Dolinę Dolnej Narwi. Dolina Narwi wraz z jej krawędzią erozyjną i fragmentami Puszczy Białej, wąwozami i dolinkami erozyjnymi, pełna starorzeczy, dolinek przelewowych, z rzeką pełną wysepek , leży na szlaku przelotów ptactwa, a szlak ten jest zaliczany do najważniejszych w skali kraju.Na Wysoczyźnie Ciechanowskiej Obszar rozciąga się pasem o szerokości ok. 3 km łącząc niewielkie kompleksy leśne. W okolicach Nasielska i Serocka obejmuje ostańce wzgórz morenowych i kemowych , pochodzące z recesji stadiału Wkry i stanowiące wschodnie przedłużenie moren płońskich.

 • Naruszewski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 15.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Naruszewski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje atrakcyjny krajobrazowo fragment Wysoczyzny Ciechanowskiej od Nasielska do Pułtuska, z ostańcami wzgórz morenowych i kemowych, obszarami leśnymi i bagiennymi.

 • Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 16.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu jest strefą szczególnej ochrony ekologicznej obejmującej kompleksy leśne, ciągi ekologiczne (ponadlokalne powiązania przyrodnicze, szlaki migracji flory i fauny) oraz zespoły przyrodnicze o szczególnych walorach

 • Łęgi Czarnej Strugi

  [~ 22.1 km] Rezerwaty przyrody

  las łęgowy z olszą czarną (Alnus glutinosa)

 • Puszcza Słupecka

  [~ 22.1 km] Rezerwaty przyrody

  zróżnicowane zbiorowiska leśne; łęgi, grądy i bory

 • Dębina I

  [~ 22.1 km] Rezerwaty przyrody

  naturalny las dębowo-grabowy z udziałem jesionu (Fraxinus excelsior)