Mapa Nadarzyn

05-830 Nadarzyn

Nadarzyn w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego

  [~ 4.1 km] Rezerwaty przyrody

  naturalny las grądowy; miejsce gniazdowania wielu gatunków ptaków

 • Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego

  [~ 5.8 km] Rezerwaty przyrody

  starodrzew dębowo- sosnowy o cechach zbiorowiska naturalnego; bogate charakterystyczne runo

 • Parów Sójek

  [~ 6.9 km] Rezerwaty przyrody

  las liściasty z przewagą dębu (Quercus sp.) i grabu (Carpinus betulus) o charakterze naturalnym; bogate runo charakterystyczne dla żyznych siedlisk grądowych

 • Młochowski Grąd

  [~ 6.9 km] Rezerwaty przyrody

  grąd wysoki i bór mieszany o charakterze naturalnym

 • Stawy Raszyńskie

  [~ 8.6 km] Rezerwaty przyrody

  miejsca lęgowe wielu rzadkich gatunków ptaków oraz żerowisko i miejsce odpoczynku ptaków przelotnych

 • Młochowski Łęg

  [~ 8.7 km] Rezerwaty przyrody

  las łęgowy jesionowo-olszowy oraz fragment lasu grądowego w dolinie rzeki Utraty

 • Wolica

  [~ 13.2 km] Rezerwaty przyrody

  łęg jesionowo-wiązowy; fragment grądu niskiego w dolinie rzeki Utraty

 • Górki Szymona

  [~ 14.4 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Pagórki wydmowe o genezie eolicznej dominyjące w zurbanizowanym terenie.

 • Biele Chojnowskie

  [~ 14.6 km] Rezerwaty przyrody

  bogate stanowisko wiciokrzewu pomorskiego (Lonicera periclymenum) w drzewostanie dębowo-sosnowym oraz fragment lasu łęgowego

 • Las Pęcherski

  [~ 14.6 km] Rezerwaty przyrody

  Zbiorowisko o charakterze grądu z drzewostanem dębowo-grabowo-sosnowym pochodzenia naturalnego.

 • Skarpa Jeziorki

  [~ 17 km] Rezerwaty przyrody

  zbiorowiska grądowe z licznymi pomnikowymi drzewami; skarpa doliny Jeziorki

 • Łoś

  [~ 17 km] Rezerwaty przyrody

  grąd niski z wielogatunkowym drzewostanem i bogatym runem

 • Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego

  [~ 17.7 km] Rezerwaty przyrody

  wielogatunkowy drzewostan z przewagą sosny (Pinus sp.) i dębu (Quercus sp.); pomnikowe okazy sosen i dębów; w runie liczne gatunki chronione

 • Łosiowe Błota

  [~ 17.9 km] Rezerwaty przyrody

  dwa torfowiska niskie z roślinnością charakterystyczną niegdyś dla tego typu zbiorowisk w Kotlinie Warszawskiej

 • Łokieć

  [~ 17.9 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko wysokie z charakterystyczną roślinnością - od 1999 w Bieszczadzkim Parku Narodowym