Mapa Szymaki

09-100 Szymaki

Szymaki w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Dziektarzewo

  [~ 9.3 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany częściowo pochodzenia naturalnego porastający wysoką skarpę rzeki Wkry

 • Bartnia

  [~ 17.1 km] Rezerwaty przyrody

  starodrzew sosnowy pochodzenia naturalnego; miejsce lęgowe czapli siwej (Ardea cinerea)

 • Zieluńsko-Rzęgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 23.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Zieluńsko-Rzęgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu graniczy od wschodu z Górznieńsko-Lidzbarskim Parkiem Krajobrazowym i obejmuje ochroną duży obszar Wysoczyzny Ciechanowskiej

 • Noskowo

  [~ 24.9 km] Rezerwaty przyrody

  las liściasty o charakterze łęgu i grądu pochodzenia naturalnego z licznymi drzewami pomnikowymi

 • Lekowo

  [~ 26.3 km] Rezerwaty przyrody

  starodrzew dębowy z bogatym runem

 • Modła

  [~ 26.6 km] Rezerwaty przyrody

  starodrzew sosnowo-dębowy; miejsce lęgowe bociana czarnego (Ciconia nigra)

 • Dolina rzeki Łydyni

  [~ 27.9 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Dolina rzeczna o charakterze naturalnym

 • Zakole Zakroczymskie

  [~ 30 km] Rezerwaty przyrody

  Piaszczyste łachy, wyspy w zakolach Wisły będące ostoją dla wielu gatunków ptaków.

 • Wikliny Wiślane

  [~ 30.1 km] Rezerwaty przyrody

  Ostoja lęgowa rzadkich gatunków ptaków występujących na wyspach w korycie Wisły

 • Kampinoski Park Narodowy

  [~ 30.7 km] Parki narodowe

  Park położony jest w Krainie Mazowiecko-Podlaskiej, w Kotlinie Warszawskiej. Obejmuje ochroną część pradoliny Wisły wraz z całą Puszczę Kampinoską, jednym z najcenniejszych kompleksów leśnych w Polsce. Głównym celem powołania Parku była ochrona unikalnych na skalę europejską kompleksów wydm śródlądowych usypanych z piasków polodowcowych pradoliny Wisły oraz naturalnych zbiorowisk bagiennych i leśnych. KPN jest jednym z największych parków narodowych w Polsce. Należy do niego również Ośrodek Hodowli Żubrów im. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Smardzewicach k. Tomaszowa Mazowieckiego. W 1999 Kampinoski Park Narodowy został uznany przez UNESCO za Międzynarodowy Rezarwat Biosfery.Krajobraz Parku jest urozmaicony i ma typowy charakter pradolinny. Został ukształtowany około12 tys. lat temu w wyniku działalności wód powierzchniowych spływających z południa, które przy czole cofającego się lodowca skandynawskiego wyżłobiły szerokie koryto Pra-Wisły. Pod koniec epoki lodowcowej w wyniku procesów eolicznych powstały wysokie na 30 m wydmy, różnorodne pod względem morfologicznym ( łukowe, paraboliczne, wałowe). Obecnie wydmy te, umocnione roślinnością stanowią jedną z największych osobliwości przyrodniczych w Europie. Cechą charakterystyczną krajobrazu Parku jest pasowy, równoleżnikowy układ form rzeźby terenu: na północy - taras zalewowy zbudowany z zaniesionych przez Wisłę żyznych mad rzecznych, poniżej pas piaszczystych wałów wydmowych porośniętych lasami i poprzedzielanych bagnami i na południu węższy pas bagien graniczący z Równiną Błońską,, podzielony trzema dużymi dolinami rzecznymi. Największą część Parku - 74% zajmują lasy. Są to najczęściej bory sosnowe z domieszką dębów, brzozy i osiki, rzadziej lasy liściaste - dębowe z lipą i grabem. Na południowych zboczach wydm występują bogate gatunkowo świetliste dąbrowy, a w misach deflacyjnych - torfowiska. Obszary bagienne występujące w Parku charakteryzują się dużym zróżnicowaniem zespołów roślinnych. Porastają je głównie lasy olszowe i olszowo-jesionowe, spotyka się duże obszary zajęte przez trzcinowiska, szuwary i kępy wierzb.Szata roślinna Parku liczy około 1010 gatunków roślin naczyniowych pochodzących z różnorodnych siedlisk - od suchych, stepowych, do bagiennych i torfowych. Ochronie gatunkowej podlega 61 gatunków, w tym chamedafne północna, zimoziół północny, wężymord stepowy oraz osobliwość Parku - brzoza czarna. Ponadto stwierdzono występowanie 115 gatunków mszaków i 146 gatunków porostów. Duże zróżnicowanie siedlisk ma wpływ na bogactwo fauny. Przeważają gatunki leśnych ssaków tj. łosie, jelenie, dziki, lisy, tchórze, łasice, kuny. Żyją tu również bobry, restytuowane do Parku w 1980 r. Fauna puszczańskich ptaków liczy 140 gatunków lęgowych oraz kilkadziesiąt zalatujących. Najcenniejszym z nich jest orlik krzykliwy, warto wspomnieć również o żurawiach, myszołowach i bocianach czarnych.

 • Dolina Wkry

  [~ 31.5 km] Rezerwaty przyrody

  krajobraz przełomowego odcinka Wkry

 • Pomiechówek

  [~ 32.2 km] Rezerwaty przyrody

  obszar lasu z zachowanymi elementami lasu grądowego i licznymi drzewami pomnikowymi oraz bogatą fauną

 • Kępy Kazuńskie

  [~ 32.9 km] Rezerwaty przyrody

  Wyspy, piaszczyste łachy oraz wody płynące Wisły, będące ostoją dla wielu gatunków ptaków.

 • Lemierzyce

  [~ 33.7 km] Rezerwaty przyrody

  Las mieszany w dolinie rzeki Warty o charakterze naturalnym.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Góry Kamienne

  [~ 33.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Góry Kammienne obejmuje zwarte kompleksy leśne Masywu Dzikowca i Lesistej pomiędzy wsiami Grzędy Górne na zachodzie, Unisław Śl. i Kowalowa na wschodzie, Mieroszów i Kochanów na południu i Stary Lesieniec na północy. Obejmują także pasmo Gór Suchych i część Rybnickiego Grzbietu. Pod względem geologicznym są one wychodnią potężnej pokładowej żyły porfiru z okresu permskiego. Odpornosci porfirów na denudację zawdzieczają one stromosć stoków i niespokojny profil linii grzbietowej.Region jest atrakcyjny turystycznie, ale położony na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych. Atrakcyjność przyrodniczą uzupelniają zabytki architektury z najcenniejszym barokowym zespołem klasztornym w Krzeszowie.