Mapa Mokrylas Szlachecki

07-311 Mokrylas Szlachecki

Mokrylas Szlachecki w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Jegiel

  [~ 22.7 km] Rezerwaty przyrody

  rzadko spotykane zbiorowisko leśne - świerczyny na torfie

 • Mokry Jegiel

  [~ 31.1 km] Rezerwaty przyrody

  Zbiorowiska przyrodnicze o charakterze zbiorowisk borowych, olsowych i łęgowych oraz wilgotnych łąk, będących miejscem występowania oraz gniazdowania wielu gatunków ptaków.

 • Dębina I

  [~ 31.8 km] Rezerwaty przyrody

  naturalny las dębowo-grabowy z udziałem jesionu (Fraxinus excelsior)

 • Czaplowizna

  [~ 32.8 km] Rezerwaty przyrody

  bór z przewagą sosny (Pinus sp.) i stanowiskami licznych ptaków lęgowych

 • Olsy Płoszyckie

  [~ 35.5 km] Rezerwaty przyrody

  kompleks leśny z udziałem dzewostanów olsowych oraz licznych gatunków roślin zielnych rzadkich i chronionych

 • Wilcze Błota

  [~ 37.7 km] Rezerwaty przyrody

  torfowiska mocno zróżnicowane pod względem florystycznym, fitosocjologicznym i krajobrazowym wraz z przylegającymi do niego olsami i borami

 • Nadbużański Park Krajobrazowy

  [~ 38.6 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest w dolinie Bugu, na obszarze trzech jednostek fizjograficznych: doliny Bugu, Wysoczyzny Siedleckiej i Międzyrzecza Łomżyńskiego, a w 1998r. został powiększony o niewielką powierzchnię położoną w dolinie Narwi. Obszar parku charakteryzuje dużym zróżnicowaniem rzeźby i wynikającą z tego atrakcyjnością krajobrazową. Park ten został utworzony właśnie ze względu na nieprzeciętne walory krajoznawcze i przyrodnicze oraz jego reprezentatywność w geograficzno - kulturową. Dużym walorem jest również niski stopień przekształcenia krajobrazu, a zwłaszcza środowisk roślinnych, które w dużym stopniu zachowały cechy zbiorowisk naturalnych lub półnaturalnych. Zasadniczym elementem krajobrazu parku jest szeroka, piaszczysta dolina Bugu urozmaicona tarasami, starorzeczami, wydmami i urwistymi skarpami. Obszar równin polodowcowych przylegajacych do doliny Bugu poprzecinany jest korytami rzek - dopływów Bugu oraz urozmaicony wzniesieniami morenowymi, wydmami i pagórami kemowymi. W zagłębieniach, pomiędzy wzniesieniami występują często niewielkie jeziorka i torfowiska. W parku dominują bory sosnowe porastające ubogich, piaszczystych siedliskach. Na glebach żyźniejszych występują bory mieszane świeże z sosną i domieszką świerka i dębu. Na obrzeżach doliny, w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych rosną lasy bagienne - olsy i łęgi jesionowo- olszowe. Flora parku liczy około 1300 gatunków, w tym 60 gatunków roślin chronionych, m. in. zimoziół północny, wawrzynek wilczełyko, fiołek leśny, lilia złotogłów, widłak goździsty i jałowcowaty. Wilgotne, nadbużańskie łąki, bagna i lasy łęgowe są miejscem gniazdowania i odpoczynku podczas przelotów dla wielu gatunków ptaków wodno- błotnych; bocianów czarnych, żurawi, dzikich gęsi, batalionów, kulików wielkich. W lasach żyją ptaki drapieżne, m.in. orlik krzykliwy, trzmielojad, kobuz, krogulec, pustułka, cietrzewi, jarząbek. Z dużych ssaków żyją łosie, sarny, daniele, dziki, lisy, borsuki, zające i wiewiórki. Spośród ginących gatunków gadów występuje żółw błotny, żmija zygzakowata i padalec. Na terenie Parku istnieje wiele obiektów etnograficznych, historycznych i kulturowych, których różnorodność wynika z położenia tego obszaru na pograniczu trzech regionów historyczno-kulturowych: kurpiowszczyzny, Mazowsza i Podlasia.

 • Wielgolas

  [~ 39.9 km] Rezerwaty przyrody

  fragment starodrzewu o cechach zespołu naturalnego

 • Bojarski Grąd

  [~ 40.4 km] Rezerwaty przyrody

  obszar lasu i łąk na zwydmieniu śródłąkowym stanowiącym wartościowy obiekt geobotaniczny

 • Czarny Kąt

  [~ 40.4 km] Rezerwaty przyrody

  Zbiorowiska boru brusznicowego i czernicowego charakterystyczne dla Puszczy Kurpiowskiej.

 • Kaniston

  [~ 40.5 km] Rezerwaty przyrody

  Zwarty naturalny kompleks olsów w Puszczy Kurpiowskiej.

 • Zwierzyniec II

  [~ 41.8 km] Rezerwaty przyrody

  bór sosnowo-świerkowy

 • Popławy

  [~ 42.6 km] Rezerwaty przyrody

  bór sosnowy pochodzenia naturalnego z charakterystycznym runem

 • Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

  [~ 43.1 km] Parki krajobrazowe

  Park obejmuje swymi granicami dwunastokilometrowy odcinek doliny Narwi, pomiędzy Łomżą a Gacią oraz przylegające do doliny rzeki fragmenty Wysoczyzny Kolneńskiej (od północnego wschodu) i Międzyrzecza Łomżyńskiego (od południowego zachodu).Teren Parku charakteryzuje urozmaicona rzeźba. Dolina Narwi, zwężona do 1,5-2km, obramowana jest stromymi stokami wzniesień morenowych, wznoszących się na 40-50 m ponad poziom rzeki. Stoki te mają również silnie zróżnicowaną rzeźbę, z misami i niszami wytopiskowymi oraz głęboko wciętymi dolinami o różnych kształtach. Dno doliny jest płaskie, o niewielkim spadku, wyścielone piaskiem rzecznym, mułem i torfami. Rzeka ma liczne zakola i starorzecza, i z silnie meandrującymi dopływami tworzy skomplikowaną, bogatą sieć hydrograficzną, co w dużym stopniu wpłynęło na wykształcenie się różnorodnych siedlisk roślinnych. Dodatkowym elementem kształtowania szaty roślinnej są wiosenne zalewy, najintensywniejsze właśnie na zwężonym odcinku doliny w granicach Parku.Różnorodność siedlisk jest wielka. W zacisznych starorzeczach występuje na powierzchniach wód zespół rzęsy i spirodeli wielokorzeniowej, żabiścieku pływającego, grążela żółtego i grzybieni białych, w starorzeczach starych i zatorfionych - zespoły szuwarowe. Miejsca wyniesione, do których nie sięgają zalewy, zajmują zespoły murawowe, a na obrzeżach doliny, w miejscach wysięku wód występują łęgi jesionowo-wiązowe i łęgi jesionowo-olszowe. W lasach występujących na wierzchowinach dominuje grąd miodownikowy, a na stromych stokach grądy i dąbrowy świetliste. Wśród roślin naczyniowych, 22 występujące tu gatunki podlegają ochronie prawnej. Są to: widłak jałowcowaty, goździk piaskowy, zawilec wielkokwiatowy, grążel żółty, lilia złotogłów i inne.Wśród zwierząt najliczniej występują ptaki (178 gat.), m.in. bąk, bączek, płaskonos, żuraw, bielik, orlik krzykliwy. Z dużych zwierząt w granicach Parku występuje tylko łoś, bardzo liczne są za to drobne ssaki z rodziny łasicowatych - gronostaje i łasice oraz ssaki związane z wodami, tj. bóbr, wydra i norka. Stwierdzono również występowanie 6 gatunków nietoperzy.

 • Rycerski Kierz

  [~ 43.1 km] Rezerwaty przyrody

  Zbiorowisko grądu czyśćcowego oraz fragmentu dąbrowy świetlistej.