Mapa Międzyborów

96-316 Międzyborów

Międzyborów w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Wydmy Międzyborowskie

  [~ 1.7 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Wydma paraboliczna.

 • Dąbrowa Radziejowska

  [~ 7 km] Rezerwaty przyrody

  dąbrowa świetlista z chronionymi gatunkami roślin w runie

 • Skulski Las

  [~ 10.3 km] Rezerwaty przyrody

  kompleks lasów liściastych: grądu, łęgu i olsu oraz liczne drzewa pomnikowe; wyspowe stanowisko buka (Fagus silwatica) poza granicą zasięgu

 • Puszcza Mariańska

  [~ 11.5 km] Rezerwaty przyrody

  fragment lasu grądowego; w runie rzadkie chronione gatunki

 • Bolimowsko-Radziejowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 13.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Bolimowsko - Radziejowicki z Doliną Środkowej Rawki leży w środkowej i północno-wschodniej części województwa. Obejmuje w części zachodniej Arkadię i Nieborów, w części środkowej kompleksy leśne Puszczy Bolimowskiej z dol. Rawki i jej dopływami, w części wschodniej kompleksy leśne dawnych puszcz: Miedniewskiej, Wiskickiej, Mariańskiej i Jaktorowskiej oraz ciekawe krajobrazowo tereny rolno-leśne doliny Tucznej. Obszar położony jest na Równinie Łowicko-Błońskiej, ma charakter równiny denudacyjnej pociętej dopływami Bzury.Założenia parkowo-pałacowe Arkadii i Nieborowa uznano za zabytki architektury najwyższej klasy.Najbardziej atrakcyjny przyrodniczo i krajobrazowo jest kompleks leśny Puszczy Mariańskiej oraz teren obejmujący przełomowy odcinek Pisi Gągoliny w okolicach Radziejowic.Dolina rz. Rawki w całości będąca rezerwatem przyrody oraz dolinki Białki i Chojnatki z bogato rzeźbionymi stromymi zboczami w sąsiedztwie terenów leśnych i łąkowych stanowią atrakcyjny teren dla wielu form rekreacji. Wody rzek zachowały wysoki stopień czystości, część lasów spełnia funkcje wodochronne.

 • Skulskie Dęby

  [~ 13.5 km] Rezerwaty przyrody

  ponad 200-letni starodrzew oraz zbiorowiska roślin bagiennych

 • Parów Sójek

  [~ 17.3 km] Rezerwaty przyrody

  las liściasty z przewagą dębu (Quercus sp.) i grabu (Carpinus betulus) o charakterze naturalnym; bogate runo charakterystyczne dla żyznych siedlisk grądowych

 • Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego

  [~ 18.4 km] Rezerwaty przyrody

  starodrzew dębowo- sosnowy o cechach zbiorowiska naturalnego; bogate charakterystyczne runo

 • Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego

  [~ 19.1 km] Rezerwaty przyrody

  naturalny las grądowy; miejsce gniazdowania wielu gatunków ptaków

 • Wolica

  [~ 19.1 km] Rezerwaty przyrody

  łęg jesionowo-wiązowy; fragment grądu niskiego w dolinie rzeki Utraty

 • Kopanicha

  [~ 19.7 km] Rezerwaty przyrody

  zróżnicowane zbiorowiska leśne; grąd, łęg olszowy i bór bagienny

 • Młochowski Grąd

  [~ 21.4 km] Rezerwaty przyrody

  grąd wysoki i bór mieszany o charakterze naturalnym

 • Bolimowski Park Krajobrazowy

  [~ 21.5 km] Parki krajobrazowe

  Park leży na pograniczu Wyżyny Łódzkiej i Niziny Mazowieckiej w dorzeczu rzeki Rawki i chroni dobrze zachowane fragmenty Puszczy Bolimowskiej, Wiskickiej i Jaktorowskiej. W rzeźbie terenu występują elementy krajobrazu polodowcowego takie jak falista wysoczyzna moreny dennej, stożki napływowe, wydmy oraz doliny rzeczne z tarasami. Osią hydrograficzną parku oraz ważnym elementem krajobrazu jest rzeka Rawka, której dolina malowniczo meandruje wśród lasów i łąk parku. Ze względu na wysokie walory przyrodnicze (staniowieka roślin chronionych w dolinie , miejsca lęgowe ptaków) i krajobrazowe od 1983 roku Rawka objęta jest ochroną jako rezerwat przyrody.Największą powierzchnię w Parku zajmują zbiorowiska leśne. Przeważają bory sosnowe i mieszane z dominującą sosną oraz domieszką dębu grabu, lipy klonu w drzewostanie oraz kruszyną, jarzębiną, leszczyną, dereniem i jałowcem w podszycie. Na żyźniejszych siedliskach występuje grąd typowy, rzadziej świetlista dąbrowa i grąd wilgotny. Na podmokłych terenach, w dolinie Rawki występują łęgi jesionowo - olszowe, olsy i zarośla wierzbowe. Flora naczyniowa jest bardzo bogata i obejmuje około 2200 gatunków roślin - w tym wiele rzadkich i chronionych, jak; pomocnik baldaszkowaty, widłak spłaszczony, goździsty i jałowcowaty, lilia złotogłów, listera jajowata, kosaciec żółty, wawrzynek wilczełyko.Fauna parku jest bogata i różnorodna. W Puszczy żyje 16 gatunków ssaków łownych, m.in. łosie, sarny daniele, jelenie, dziki, lisy i bobry. Na podmokłych łąkach doliny Rawki bytują bociany czarne i białe, zimorodki, brodźce, derkacze, bekasy, łabędzie nieme, żurawie, kaczki wiele innych. Na terenie parku żyje 6 gatunków płazów oraz 5 gatunków gadów (traszka zwyczajna i grzebieniasta, kumak nizinny, ropucha szara i paskówka, rzekotka drzewna, jaszczurka zwinka, padalec zwyczajny, zaskroniec, żmija zygzakowata), a w wodach Rawki wiele gatunków ryb, m.in. szczupak, lin, brzana, leszcz, węgorz, okoń. W granicach Parku znajduje się barokowa rezydencja pałacowa ze starym parkiem w Nieborowie oraz romantyczny park w Arkadii.

 • Młochowski Łęg

  [~ 21.8 km] Rezerwaty przyrody

  las łęgowy jesionowo-olszowy oraz fragment lasu grądowego w dolinie rzeki Utraty

 • Grądy Osuchowskie

  [~ 21.9 km] Rezerwaty przyrody

  zróżnicowane zbiorowisko grądowe oraz bór bagienny