Mapa Załącze

05-600 Załącze

Załącze w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Modrzewina

  [~ 4.5 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z dużym udziałem modrzewia polskiego (Larix polonica)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Jeziorki

  [~ 4.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Jeziorki obejmuje rzekę Jeziorkę charakteryzującą się stałą czystością wody i przebiegającą przez malowniczy teren o dużych walorach rekreacyjnych. Powierzchnia ogólna wynosi 16 020 ha w tym lasy zajmują 3 540 ha, a zabytkowe parki wiejskie 54 ha.Na nym obszarze znajdują się następujące elementy środowiska objęte ochroną: - rezerwat przyrody Modrzewina - pomniki przyrody - 15 drzew - parki zabytkowe - 8 - parki wiejskie - 3

 • Jeziora-Olszyny

  [~ 8.6 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne siedlisko grądowe

 • Łęgacz nad Jeziorką

  [~ 9.7 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne zbiorowiska leśne w dolinie rzeki Jeziorki

 • Skarpa Jeziorki

  [~ 14 km] Rezerwaty przyrody

  zbiorowiska grądowe z licznymi pomnikowymi drzewami; skarpa doliny Jeziorki

 • Grądy Osuchowskie

  [~ 16.8 km] Rezerwaty przyrody

  zróżnicowane zbiorowisko grądowe oraz bór bagienny

 • Łoś

  [~ 16.9 km] Rezerwaty przyrody

  grąd niski z wielogatunkowym drzewostanem i bogatym runem

 • Młochowski Łęg

  [~ 17 km] Rezerwaty przyrody

  las łęgowy jesionowo-olszowy oraz fragment lasu grądowego w dolinie rzeki Utraty

 • Młochowski Grąd

  [~ 18.8 km] Rezerwaty przyrody

  grąd wysoki i bór mieszany o charakterze naturalnym

 • Bolimowsko-Radziejowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 19.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Bolimowsko - Radziejowicki z Doliną Środkowej Rawki leży w środkowej i północno-wschodniej części województwa. Obejmuje w części zachodniej Arkadię i Nieborów, w części środkowej kompleksy leśne Puszczy Bolimowskiej z dol. Rawki i jej dopływami, w części wschodniej kompleksy leśne dawnych puszcz: Miedniewskiej, Wiskickiej, Mariańskiej i Jaktorowskiej oraz ciekawe krajobrazowo tereny rolno-leśne doliny Tucznej. Obszar położony jest na Równinie Łowicko-Błońskiej, ma charakter równiny denudacyjnej pociętej dopływami Bzury.Założenia parkowo-pałacowe Arkadii i Nieborowa uznano za zabytki architektury najwyższej klasy.Najbardziej atrakcyjny przyrodniczo i krajobrazowo jest kompleks leśny Puszczy Mariańskiej oraz teren obejmujący przełomowy odcinek Pisi Gągoliny w okolicach Radziejowic.Dolina rz. Rawki w całości będąca rezerwatem przyrody oraz dolinki Białki i Chojnatki z bogato rzeźbionymi stromymi zboczami w sąsiedztwie terenów leśnych i łąkowych stanowią atrakcyjny teren dla wielu form rekreacji. Wody rzek zachowały wysoki stopień czystości, część lasów spełnia funkcje wodochronne.

 • Skulskie Dęby

  [~ 19.4 km] Rezerwaty przyrody

  ponad 200-letni starodrzew oraz zbiorowiska roślin bagiennych

 • Dolina rzeki Mogielanki

  [~ 19.5 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Zatorfiona dolina rzeczna z pagórkami moren czołowych.

 • Biele Chojnowskie

  [~ 19.9 km] Rezerwaty przyrody

  bogate stanowisko wiciokrzewu pomorskiego (Lonicera periclymenum) w drzewostanie dębowo-sosnowym oraz fragment lasu łęgowego

 • Las Pęcherski

  [~ 19.9 km] Rezerwaty przyrody

  Zbiorowisko o charakterze grądu z drzewostanem dębowo-grabowo-sosnowym pochodzenia naturalnego.

 • Trębaczów

  [~ 21.1 km] Rezerwaty przyrody

  świetlista dąbrowa z modrzewiem polskim (Larix polonica) i bogatą florą