Mapa Radziejowice

96-325 Radziejowice

Radziejowice w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Dąbrowa Radziejowska

  [~ 0.7 km] Rezerwaty przyrody

  dąbrowa świetlista z chronionymi gatunkami roślin w runie

 • Skulski Las

  [~ 3 km] Rezerwaty przyrody

  kompleks lasów liściastych: grądu, łęgu i olsu oraz liczne drzewa pomnikowe; wyspowe stanowisko buka (Fagus silwatica) poza granicą zasięgu

 • Bolimowsko-Radziejowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 6.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Bolimowsko - Radziejowicki z Doliną Środkowej Rawki leży w środkowej i północno-wschodniej części województwa. Obejmuje w części zachodniej Arkadię i Nieborów, w części środkowej kompleksy leśne Puszczy Bolimowskiej z dol. Rawki i jej dopływami, w części wschodniej kompleksy leśne dawnych puszcz: Miedniewskiej, Wiskickiej, Mariańskiej i Jaktorowskiej oraz ciekawe krajobrazowo tereny rolno-leśne doliny Tucznej. Obszar położony jest na Równinie Łowicko-Błońskiej, ma charakter równiny denudacyjnej pociętej dopływami Bzury.Założenia parkowo-pałacowe Arkadii i Nieborowa uznano za zabytki architektury najwyższej klasy.Najbardziej atrakcyjny przyrodniczo i krajobrazowo jest kompleks leśny Puszczy Mariańskiej oraz teren obejmujący przełomowy odcinek Pisi Gągoliny w okolicach Radziejowic.Dolina rz. Rawki w całości będąca rezerwatem przyrody oraz dolinki Białki i Chojnatki z bogato rzeźbionymi stromymi zboczami w sąsiedztwie terenów leśnych i łąkowych stanowią atrakcyjny teren dla wielu form rekreacji. Wody rzek zachowały wysoki stopień czystości, część lasów spełnia funkcje wodochronne.

 • Skulskie Dęby

  [~ 6.4 km] Rezerwaty przyrody

  ponad 200-letni starodrzew oraz zbiorowiska roślin bagiennych

 • Wydmy Międzyborowskie

  [~ 8.8 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Wydma paraboliczna.

 • Puszcza Mariańska

  [~ 12.6 km] Rezerwaty przyrody

  fragment lasu grądowego; w runie rzadkie chronione gatunki

 • Grądy Osuchowskie

  [~ 14.5 km] Rezerwaty przyrody

  zróżnicowane zbiorowisko grądowe oraz bór bagienny

 • Młochowski Łęg

  [~ 17.1 km] Rezerwaty przyrody

  las łęgowy jesionowo-olszowy oraz fragment lasu grądowego w dolinie rzeki Utraty

 • Jeziora-Olszyny

  [~ 17.2 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne siedlisko grądowe

 • Parów Sójek

  [~ 17.2 km] Rezerwaty przyrody

  las liściasty z przewagą dębu (Quercus sp.) i grabu (Carpinus betulus) o charakterze naturalnym; bogate runo charakterystyczne dla żyznych siedlisk grądowych

 • Młochowski Grąd

  [~ 17.3 km] Rezerwaty przyrody

  grąd wysoki i bór mieszany o charakterze naturalnym

 • Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego

  [~ 17.8 km] Rezerwaty przyrody

  naturalny las grądowy; miejsce gniazdowania wielu gatunków ptaków

 • Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego

  [~ 18 km] Rezerwaty przyrody

  starodrzew dębowo- sosnowy o cechach zbiorowiska naturalnego; bogate charakterystyczne runo

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Jeziorki

  [~ 21.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Jeziorki obejmuje rzekę Jeziorkę charakteryzującą się stałą czystością wody i przebiegającą przez malowniczy teren o dużych walorach rekreacyjnych. Powierzchnia ogólna wynosi 16 020 ha w tym lasy zajmują 3 540 ha, a zabytkowe parki wiejskie 54 ha.Na nym obszarze znajdują się następujące elementy środowiska objęte ochroną: - rezerwat przyrody Modrzewina - pomniki przyrody - 15 drzew - parki zabytkowe - 8 - parki wiejskie - 3

 • Wolica

  [~ 21.8 km] Rezerwaty przyrody

  łęg jesionowo-wiązowy; fragment grądu niskiego w dolinie rzeki Utraty