Mapa Szańków

08-200 Szańków

Szańków w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Kaliniak

  [~ 22.7 km] Rezerwaty przyrody

  Naturalne zbiorowiska grądowe i łęgowe z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin w runie.

 • Kózki

  [~ 22.8 km] Rezerwaty przyrody

  obszar nadrzecznych plaż i muraw będących środowiskiem bytowania wielu cennych gatunków ptaków.

 • Zabuże

  [~ 23.2 km] Rezerwaty przyrody

  Naturalny starodrzew dębowy; formy geomorficzne; stanowiska roślin chronionych; bogata ornitofauna.

 • Przekop

  [~ 23.3 km] Rezerwaty przyrody

  Las łęgowy z wiązem (Ulmus sp.), jesionem (Fraxinus excelsior), olszą (Alnus sp.) i dębem (Quercus sp.)

 • Dębniak

  [~ 23.3 km] Rezerwaty przyrody

  Las lipowo-dębowy pochodzenia naturalnego z licznymi drzewami pomnikowymi porastającymi skarpę doliny Bugu.

 • Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu

  [~ 25.2 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest w dolinie Bugu i zajmuje fragment tarasu zalewowego rzeki oraz wysoczyzn morenowych ; Równiny Łukowskiej i Wysoczyzny Siedleckliej Obejmuje jeden z jej najpiękniejszych pod względem krajobrazowym fragmentów pradoliny Bugu. W granicach parku kręta rzeka przełamuje się przez pasma wysokich morenowych wzgórz, a deniwelacje sięgają 85 m i należą do największych na obszarze pasma nizin. Bug jest jedną z niewielu dużych rzek w Europie, których doliny mają charakter naturalny, z licznymi zakolami i starorzeczami, co przede wszystkim odnosi się do jej środkowego fragmentu, częściowo objętego granicami parku. Do zachowania dużej naturalności krajobrazu przyczynił się również fakt, iż rzeka na tym odcinku, od ponad 55 lat stanowi granicę państwa. Szata roślinna Parku jest bardzo bogata. Zachowały się unikatowe zbiorowiska roślinne, w tym m.in. ciekawe zbiorowiska łąk zalewowych i lasów łęgowych na tarasach zalewowych doliny, zbiorowiska roślinności kserotermicznej na zboczach wzgórz o ekspozycji południowej i w otaczających dolinę lasach. Na podkreślenie zasługuje występowanie lasów łęgowych, olsów i olsów jesionowych. Na terenie Parku występuje 91 gatunków objętych ochroną, m.in. kopytnik pospolity, marzanka wonna, lilia złotogłów, storczyk bzowy, kosaciec syberyjski i podkolan biały, tojad smukły, zawilec wielkokwiatowy, grzybienie białe, lepnica litewska.Po obu stronach doliny rzece towarzyszą kompleksy leśne. Przeważają siedliska świeże, mniej jest siedlisk wilgotnych i suchych. Przeważają drzewostany sosnowe i dębowe, z pomnikowymi okazami dębu szypułkowego, lipy drobnolistnej, jesionu wyniosłego, sosny zwyczajnej. Bogato reprezentowany jest świat zwierzęcy. W dolinie rzeki żyje 146 gatunków ptaków, co nadaje parkowi rangę obszaru szczególnie cennego dla awifauny. Występują tu gatunki rzadkie w skali europejskiej, jak: puchacz, kraska, kulon, orlik krzykliwy. Na ciepłych zboczach wzgórz żyją płazy (8 gat.), gady (2 gat.),a w lasach ssaki (31 gat. m.in. bóbr, wydra wilk). Na terenie Parku występuje duże nagromadzenie cennych obiektów kulturowych, jakimi są zespoły krajobrazowo - zabytkowe Korczewa i Janowa Podlaskiego, unikatowe w skali kraju duże zespoły drewnianego budownictwa wiejskiego, liczne dwory, obiekty sakralne i stanowiska archeologiczne.

 • Kania

  [~ 26.1 km] Rezerwaty przyrody

  dobrze zachowane zbiorowiska lasów liściastych, rzadkie w Polsce zbiorowiska dębniaka turzycowego.

 • Liski II

  [~ 26.8 km] Rezerwaty przyrody

  naturalny las z licznymi gatunkami roślin rzadkich i chronionych

 • Stary Las

  [~ 27.4 km] Rezerwaty przyrody

  dobrze wykształcony fragment grądu z licznymi drzewami pomnikowymi

 • Głogi

  [~ 27.9 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Fragment krawędzi przełomowej doliny Bugu ze szczególnie dobrze zachowanymi utworami polodowcowymi w postaci serii wzniesieńpoptzecinanych wąwozami wraz z interesującymi zbiorowiskami roślinności kserotermicznej.

 • Góra Uszeście

  [~ 28.8 km] Rezerwaty przyrody

  Pagórki morenowe o stromych zboczach porośnięte zbiorowiskami roślinności kserotermnicznej ze stanowiska wielu rzadkich gatunków roślin.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Bugu

  [~ 30 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Bugu obejmuje fragment doliny rzeki Bug znajdujący się na terenie woj. białostockiego i wraz z obszarami chronionymi z sąsiednich województw tworzy całościowy kompleks ochronny. Dolina Bugu ma tu charakter przełomowy. Wyniesienia morenowe ograniczające dolinę od północy w okolicach Mielnika wznoszą sie nad poziom doliny 65 - 70 m i osiągają wysokość bezwzględną 204 m n.p.m. ( Góra Uszeście ). Charakterystycznym elementem przełomowej doliny Bugu w okolicy Mielnika jest występowanie skał kredowych przykrytych cienką warstwą utworów lodowcowych. Bogata rzeźba, obecność skał kredowych i specyficzny mikroklimat warunkują bogactwo szaty roślinnej i obecność licznych roślin ciepłolubnych. Dla ich ochrony utworzono rezerwat obejmujący Górę Uszeście wraz z jej południowym stokiem. Poza doliną Bugu w granicach tego Obszaru wchodzi teren leżący na północ od Mielnika odznaczający się urozmaiconą rzeźbą i dużą ilością lasów.

 • Antoniuk

  [~ 30.2 km] Rezerwaty przyrody

  Las o wysokim stopniu naturalności z wieloma rzadkimi gatunkami roślin.

 • Gołobórz

  [~ 30.9 km] Rezerwaty przyrody

  las z wieloma gatunkami roślin rzadkich i chronionych

 • Radzyński Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 31.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Radzyński Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje niewielki fragment Równiny Łukowskiej przez który przepływają Krzna Północna i Krzna Południowa.Doliny tych rzek są dość rozległe i charakteryzują się wysokim poziomem wód gruntowych. Jego powierzchnia wynosi 3 700 ha, w tym rezerwat Las Wagramski oraz grupa 3 dębów szypułkowych jako pomnik przyrody. Jest to teren o niewielkich deniwelacjach i w dużej części zalesiony. W granicach obszaru występują płaty dwóech zbiorowisk, których stan zachowania pozwala zaliczy ć je do rzadkich w skali regionu.Są to grąd typowy i dębniak turzycowy. Występuje tu jodła a brak jest naturalnych stanowisk buka i modrzewia.Z roślin chronionych występuje widłak torfowy, goździsty, lilia złotogłów, orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko, wawrzynek główkowy.